Het ministerie van OCW heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in de plaats is gekomen van de Regeling impulsgebieden, is in 2019 van kracht geworden. Het ministerie van OCW maakt gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen verdeelt.

De tabellen geven de achterstandsscores per basisschoolvestiging op 1 oktober 2020, inclusief een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw>

Om de onderwijsachterstandenindicator actueel te houden, wil OCW de indicator periodiek evalueren. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen mee worden genomen in de indicator. Als input voor deze periodieke evaluatie is het wenselijk om jaarlijks de werking van de indicator te monitoren.

Achterstandsscores per school, 2020