Indien een lesmethode of een andere activiteit is ontwikkeld op verzoek van de werkgever berust het auteursrecht niet bij de werknemer, maar bij uw werkgever, tenzij hier andere afspraken over zijn gemaakt. Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de werkgever vallen onder intellectueel eigendom.

Dit is bepaald in

Artikel 11.4 CAO PO 2019 – 2020:
11.4 Intellectueel eigendom
Indien en voor zover de functie van de werknemer mede omvat het in opdracht van de werkgever vervaardigen van bepaalde werken van letterkunde, wetenschap of kunst, berust het auteursrecht van die werken bij de werkgever, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 18.6 CAO VO 2020:
18.6 Intellectueel eigendom
Indien en voor zover de functie van de werknemer mede omvat het, in opdracht van de werkgever, vervaardigen van bepaalde werken vallend onder het auteursrecht, berust het auteursrecht van die werken bij de werkgever, tenzij anders wordt overeengekomen.