Onderwijs is vrijgesteld van btw. Dat geldt voor basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ook wanneer dat uitgevoerd wordt door een zelfstandig ondernemer.

Vrijgesteld onderwijs

De volgende onderwijsvormen zijn vrijgesteld:

– wettelijk geregeld onderwijs
– algemeen vormend onderwijs
– beroepsonderwijs
– kunstonderwijs
– bijlessen, tentamen- of examentraining en examenafname
Deze activiteiten zijn alleen vrijgesteld als ze betrekking hebben op vrijgesteld onderwijs.

Onder de vrijstelling vallen ook de levering van goederen en diensten die onmisbaar zijn voor het verzorgen van vrijgesteld onderwijs. Bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van schoolboeken aan leerlingen door onderwijsinstellingen die vrijgesteld onderwijs verzorgen.

Belaste diensten in het onderwijs

De volgende diensten zijn belast:

– niet-vakinhoudelijke huiswerk- en studiebegeleiding als dat verband houdt met het gewone leerproces op school
– remedial teaching, verzorgd door zelfstandig ondernemers in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs

Maar u mag ervoor kiezen deze cursussen vrijgesteld te leveren. Er bestaat dan geen recht op aftrek van voorbelasting.

Bij remedial teaching geldt als voorwaarde dat alleen de stof wordt gerepeteerd die op school is behandeld. In alle andere gevallen kan een zelfstandig ondernemer niet kiezen voor de vrijstelling en is remedial teaching dus belast.

Samenwerkende onderwijsinstellingen

Als onderwijsinstellingen in samenwerking onderwijs aanbieden en voor dat onderwijs aan elkaar ondersteunende diensten leveren (bijvoorbeeld ict-ondersteuning), dan kunnen deze diensten onder de onderwijsvrijstelling vallen. Voorwaarde is dat alle werkzaamheden (onderwijs én ondersteunende diensten) zijn aan te merken als 1 ondeelbare, vrijgestelde onderwijsprestatie. De gezamenlijke onderwijsprestatie moet dan onder dezelfde naam, regie en verantwoordelijkheid vallen en voor gemeenschappelijke rekening plaatsvinden. Meer informatie over de toepassing van de onderwijsvrijstelling bij samenwerkende onderwijsinstellingen is te vinden in het Besluit van 6 oktober 2016, nr. BLKB/2016/306.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn aangewezen als sociaal-culturele instelling. Vrijgesteld zijn de werkzaamheden die zij verrichten aan scholen en die voortvloeien uit het ondersteuningsplan.

Uitlenen van personeel

Voor het uitlenen van personeel kan onder bepaalde voorwaarden de vrijstelling toegepast worden. De voorwaarden hiervoor kunnen bij het belastingkantoor worden opgevraagd.

Uitzendbureaus

Uitzendbureaus die personeel uitzenden, moeten altijd 21% btw berekenen over deze diensten.

Zie ook: actuele informatie over de btw-vrijstelling