In het derde lid van artikel 34 van de Wet op het voortgezet onderwijs staat onder meer aangegeven dat voor ten hoogste de helft van het aantal directieleden afgeweken kan worden van de benoembaarheidseisen. Het kan dus voorkomen dat een rector dan wel een conrector geen onderwijsbevoegdheid heeft.