Artikel 41, lid 2, WPO biedt de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten. De vraag is of hieronder ook sport- of kunstactiviteiten geschaard kunnen worden.  Het antwoord hierop luidt: neen. De inhoud van dit artikel heeft betrekking op vervanging van de ene onderwijsactiviteit door een andere onderwijsactiviteit. Het gaat er om dat er een alternatief wordt geboden als aan een bepaalde les niet wordt deelgenomen.

Als een leerling vrij wil hebben voor een middag of een dagdeel om topsport te beoefenen of aan een theaterproductie mee te werken, dan geldt genoemd wetsartikel niet.

Het gestelde In de artikelen 11 en 14 van de Leerplichtwet 1969 (vrijstelling van de schoolbezoekplicht) is van toepassing. Artikel 11 gaat om een “gewichtige omstandigheid”. Hieronder wordt verstaan “een van de wil van de leerling of zijn ouders onafhankelijke omstandigheid”. Dit is een omstandigheid die zich voordoet zonder dat die leerling of diens ouder daar in redelijkheid veel invloed op kan uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn een begrafenis, trouwerij of huwelijksjubileum.

Topsport en kunst vallen niet onder dit artikel.

Artikel 14 geeft de directeur de bevoegdheid het verlof te verlenen. Omvat het meer dan 10 dagen, dan is de leerplichtambtenaar degene, die hierover moet beslissen. De directeur is niet vrij om een eigen invulling te geven aan “gewichtige omstandigheid”. Hij moet uitgaan van hetgeen de wetgever hierover heeft bepaald. De directeur staat op dit gebied onder toezicht van de leerplichtambtenaar. Het enige dat de school zou kunnen doen is in de schoolgids publiceren wat de beleidsregels, die door de leerplichtambtenaar zijn verstrekt, op dit terrein zijn.

Momenteel loopt er een onderzoek met betrekking tot de vraag of er enige verruiming kan komen om speciale voorzieningen te treffen en of er eventuele financiële middelen tegenover gezet kunnen worden.  Dit onderzoek wordt door de ministeries van VWS en OCW in samenwerking met NOC*NSF gedaan.