Ja, de leraar in opleiding valt onder de werking van de Werkloosheidswet als hij aan de daarin gestelde criteria voldoet. Als de LIO niet wordt benoemd als leerkracht of geen ander passende arbeid heeft verworven, ontstaat recht op een uitkering als hij 26 weken binnen een periode van 36 weken onmiddellijk voorafgaande aan zijn ontslag gewerkt heeft.

Let hierbij op het feit dat als de LIO voor 5 maanden is benoemd, niet aan het criterium van 26 weken wordt voldaan
.