Het antwoord op deze vraag luidt: ja. In de periode van de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar kan de school kinderen gedurende ten hoogste 5 dagen toelaten. Dit mogen ook 10 dagdelen zijn. Dit is geregeld in artikel 39, lid 3, van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Scholen zijn niet verplicht hieraan mee te werken.

Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de wet en tellen bijvoorbeeld ook niet mee voor de teldatum.

Voor het speciaal onderwijs geldt de leeftijd van 4 jaar voor toelating, artikel 39, lid 1, van de Wet op de expertisecentra (WEC). Voor dove en slechthorende kinderen geldt de toelatingsleeftijd van 3 jaar.