Het is uiteindelijk aan de vestiging om, met instemming van het personeelsdeel van de medezeggenschap, invulling te geven aan de middelen voor de arbeidsmarkttoelage. Het uitgangspunt bij het verstrekken van de middelen is wel dat voor elk personeelslid, ongeacht functie, een gelijk toelagepercentage van minstens 5% en gemiddeld 8% van de bruto beloning gerealiseerd kan worden.