Diegene, die met het toezicht op leerlingen bij de tussenschoolse opvang is belast, dient in het bezit te zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG).

De verklaring dient aan het bevoegd gezag te worden overgelegd en mag niet ouder dan 2 maanden zijn.