Er komen bij de AVS Helpdesk veel vragen binnen over de voortzetting van de regeling Loonkostensubsidie onderwijsondersteunend personeel. Deze regeling, die tot stand is gekomen in het convenant Leerkracht van Nederland, loopt in zijn huidige vorm af op 1 augustus 2012. \

De minister heeft in een brief aan schoolbesturen die gebruik maken van de regeling laten weten dat de regeling tot 1 augustus 2015 wordt verlengd. Wel is in dezelfde brief aangegeven dat een korting op de subsidie zal worden toegepast van 17 procent. Deze korting vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn in het regeerakkoord. Dit betekent dat het bestuur een hogere eigen bijdrage moet leveren. Het dilemma hierbij is of het bestuur na 1 augustus 2012 voldoende middelen heeft om de functie in stand te houden. Deeltijdontslag is namelijk niet mogelijk. Bij het niet in stand houden van de functie, zal het personeelslid in het risicodragend deel van de formatie (RDDF) geplaatst moeten worden. Eventueel zal het (bestuurs)- formatieplan moeten worden aangepast. Hiervoor moet dan nog vóór de laatste schooldag instemming verkregen worden van de personeelsgeleding van de (G)MR. In de brief wordt ook meegedeeld dat het de bedoeling is dat vanaf 1 augustus 2015 het budget dat hiermee gemoeid is zal worden toegevoegd aan het lumpsumbudget voor alle scholen. Scholen hoeven dan niet meer te voldoen aan de voorwaarden die nu gelden om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Volgens minister Van Bijsterveldt hebben scholen hiermee voldoende tijd om te anticiperen op het feit dat het budget vanaf 2015 over alle scholen verdeeld zal worden.