Geregeld komen er bij de AVS Helpdesk vragen binnen over hoe een schoolleider moet handelen als ouders het na een echtscheiding niet met elkaar eens zijn over plaatsing van hun kind op een bepaalde school. De vraag doet zich met name voor als ouders ver uit elkaar gaan wonen. Als een ouder het kind van de ene school haalt en op een andere school inschrijft, kan het gebeuren dat de andere ouder een advocaat inschakelt. Deze komt dan schriftelijk en aangetekend met de mededeling dat de inschrijving niet is toegestaan.

Het advies is om het bestuur een beleid te laten opstellen met betrekking tot toelating van leerlingen, waarin onder andere gevraagd kan worden om de handtekening van beide ouders. De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad heeft hierbij adviesrecht (artikel 11, 1e lid onder j, Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Dit beleid dient te worden opgenomen in de schoolgids. Wordt niet aan deze eis voldaan, dan wordt het kind niet toegelaten.
Als door het bestuur (nog) geen beleid is opgesteld, dan luidt het advies om de ouders via hun advocaten te laten regelen waar het kind geplaatst wordt. De schoolleider moet ervoor waken dat hij of zij een partij wordt binnen deze discussie. Met het tonen van een overeenkomst kan het kind geplaatst worden. Sinds de invoering van BRON (vanaf 1 augustus 2021 vervangen door Register onderwijsdeelnemers (ROD) hoeft bij het inschrijven van een leerling niet meer gewacht te worden op de uitschrijving bij een andere school.