In het Cao-akkoord CAO PO 2019 – 2020 zijn voorbeelden van de functiebeschrijvingen voor de directieschalen (A- en D-schalen) opgenomen. Hieraan zijn nieuwe salarisschalen gekoppeld. Anders dan bij de omzetting van de salarisschalen voor leerkrachten (L-schalen) vindt bij de directieschalen geen één-op-één omzetting plaats. Met andere woorden: de DA-schaal is niet D11 geworden. Reden hiervoor is dat de minister geen extra gelden beschikbaar heeft gesteld voor het (gedeeltelijk) opheffen van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs. Dat was wel het geval bij de CAO PO 2018–2019. Voor de directiefuncties zijn nieuwe schalen gemaakt die onderling wel geharmoniseerd zijn. Als uitgangspunt geldt dat de beloning conform FUWA PO, werkzaamheden en daarbij behorende verantwoordelijkheden moet zijn. De uitkomst van de functiewaardering (score) kan dus gelijk zijn aan die van een andere functie. Dan is het juist dat het salaris ook gelijk is aan dat van die
andere functie.

Gecertificeerd functiewaardeerder
Voor de CAO PO 2019 – 2020 zijn voorbeeldfuncties beschreven. Deze zijn niet bedoeld om als uitgangspunt te nemen, maar als richtlijn om te bepalen wat wel en niet tot je taken behoort. Cruciaal
hierbij is het gesprek tussen de (adjunct)directeur en bestuurder, waarin de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en omgevingsfactoren worden vastgesteld. Bij wijze van voorbeeld:
als de directeur van een éénpitter meer doet dan de functiebeschrijving éénpitter (twee voorbeeldfuncties opgenomen op D11 en D12-niveau), bijvoorbeeld door meer bestuurlijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden als bestuursfunctie, dan zal de beschrijving aangevuld moeten worden met deze werkzaamheden. De functie zal dan gewogen moeten worden door een gecertificeerd
functiewaardeerder en de uitkomst kan dan mogelijk D13 of D14 zijn.

Terugwerkende kracht
De werkgever is verplicht voor 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualiseren. Hierbij overweegt deze of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Is dat zo, dan wordt besloten welke functiebeschrijvingen worden gehanteerd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de voorbeeldfuncties die sociale partners hebben vastgesteld. Dit proces dient te zijn afgerond voor 1 augustus 2020. De werkgever kan ervoor kiezen het eerder af te ronden. De inschaling kan met terugwerkende kracht plaatsvinden, maar niet eerder dan 1 januari 2020, zijnde de ingangsdatum van de nieuwe loonschalen in de CAO PO 2019– 2020