De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is een vereniging van en voor schoolleiders in het funderend onderwijs. Enerzijds richt de vereniging zich op belangenbehartiging in haar vakbondsactiviteiten (AVS Vakbond). Anderzijds behartigt zij de belangen van de beroepsgroep en geeft daar stem aan vanuit de ledeninput als gesprekspartner van politiek en in de sector. Daarnaast faciliteert de AVS (internationale) netwerken ten behoeve van informatie- en kennisdeling door en met leden en ondersteunt zij het dagelijks werk in de schoolorganisatie vanuit het vakblad, de digitale kennisbank, de helpdesk, online nieuwsbrieven en (multimedia) publicaties (AVS Netwerk). Daarnaast is er een  professionaliseringstak waar, tegen betaling, aan nascholing en persoonlijke ontwikkeling gewerkt kan worden (AVS Academie).

Naast het profijt dat een individu heeft van het lidmaatschap aan de AVS-vakbondskant, heeft vooral de school er via de schoolleider veel aan om deel uit te maken van een breed collegiaal netwerk dat bijdraagt aan het werk van de schoolleider, Denk hierbij aan kennisdeling, het antwoord krijgen op professionele vraagstukken en het via de AVS neerleggen van de stem en behoeften van schoolleiders aan diverse landelijke tafels.

Om recht te doen aan deze belangen in het lidmaatschap  splitsen we de lidmaatschapskosten op in twee delen, namelijk het persoonlijke deel (Vakbondsdeel) en een bijdrage vanuit de school/het management (Netwerkdeel).

Wat valt er onder het persoonlijke deel?
Onder het deel persoonlijke contributie vallen alle zaken die direct aan de persoon gekoppeld kunnen worden, zoals belangenbehartiging middels CAO, DGO en individuele juridische ondersteuning. Daarnaast draagt dit deel bij aan het maandelijkse vakblad, het gratis informatie en advies krijgen rond arbeidsvoorwaardelijke vragen (via de AVS Helpdesk) en het bijwonen van netwerkbijeenkomsten van, met en voor leden.

Wat valt er onder het managementbijdrage?
Onder het schooldeel van de contributie vallen alle voordelen die de school, via het lidmaatschap van de schoolleiding, heeft van het AVS-lidmaatschap. Om deze reden betaalt een school ongeacht het aantal leden ook slechts één keer het managementdeel. Wat krijgt de school hiervoor? Een schoolleiding die deel uitmaakt van een breed netwerk via netwerkbijeenkomsten, informatie en advies op werk-/school- gerelateerde vraagstukken via de helpdesk, korting op professionaliseringsactiviteiten, zoals congressen, studiereizen, opleidingen, leergangen, trainingen, coaching, mediation en advies. Ook het vakblad wordt voor een deel via de managementbijdrage betaald, omdat dit ook ten goede komt aan de school: het is vakliteratuur rond actualiteiten in de sector vanuit het perspectief van de schoolleider. Verder zijn er ledenkortingen op publicaties, betaalde netwerkbijeenkomsten en de digitale kennisbanken.

Dynamische, ondernemende schoolleiders halen in een breed netwerk hun kennis en advies, sparren met collega’s, komen op voor zichzelf en zorgen ervoor dat de belangen en meningen van de beroepsgroep zichtbaar en hoorbaar zijn. Zij zijn zich ervan bewust dat een goede schoolleider cruciaal is voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs.

Daarnaast zijn zij een goede gesprekspartner in het samenspel met hun bestuurder, doordat zij een breder perspectief opzoeken. Een schoolleider die goed voor zichzelf zorgt, zorgt daarmee goed voor zijn of haar school. Dáárom ben je lid van de AVS.