De AVS Helpdesk krijgt regelmatig vragen over ouders die invloed willen uitoefenen op het onderwijskundig rapport. De school moet voor elke leerling die de school verlaat een onderwijskundig rapport opstellen voor de ontvangende school.

In artikel 42 van de WPO (Wet Primair Onderwijs) staat omschreven dat het onderwijskundig rapport wordt opgesteld door de directeur, na overleg met het onderwijzend personeel. Ouders hebben géén invloed op de inhoud van het onderwijskundig rapport en kunnen dus géén correcties doorvoeren. De ouders ontvangen wel ter kennisgeving een afschrift van het onderwijskundig rapport. Op grond van de artikelen 33 en 34 van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) is de basisschool verplicht ouders van een leerling te informeren over welke gegevens van de leerling vanuit het onderwijskundig rapport worden gebruikt en aan wie deze gegevens worden verstrekt op welk moment en met welk doel.