Vragen

Hoe dient bij staking omgegaan te worden met de onderwijstijd? Het advies luidt om met het onderwerp staking principieel om te gaan (eerbiedig het stakingsrecht, dwing stakende werknemers niet uren in te halen en vermijdt dat een staking gebroken wordt door bijvoorbeeld uitzendkrachten in te huren) om vervolgens na afloop van de staking te kiezen voor een praktische benadering met betrekking tot de onderwijstijd.
- Ga na of het wel klopt dat de onderwijstijd niet wordt gehaald. De meeste scholen hebben ruime marges en bedenk dat de onderwijstijd is uitgesmeerd over acht jaar, waarbij wel moet worden voldaan aan het minimum voor onderbouw (3.520 uur in vier jaar) en bovenbouw (1.000 uur per leerjaar), gemiddeld 940 uur per leerjaar en het totaal van 7.520 uur.
- Blijkt inderdaad dat er geen marges zijn of dat die uiterst klein zijn, vraag dan het zittende personeel of deze bereid is extra te werken tegen extra betaling.
- Biedt dat geen soelaas, kijk dan of er extra personeel kan worden ingehuurd, al dan niet tijdelijk.
- Constateert de onderwijsinspectie dat de onderwijstijd in de knel is gekomen, raak dan niet meteen in paniek maar leg uit hoe dit is veroorzaakt (overmacht) en denk gezamenlijk na over oplossingen (zoals de twee die hiervoor zijn genoemd).
Aan welke regels moet het bevoegd gezag aangaande de staking voldoen? Deze regels zijn opgenomen in de Regeling melding en bezoldiging in geval van staking en werkonderbreking van 7 december 1998 (kenmerk: CFI/FBT-98/21475N) In contact met OCW of deze regeling nog van kracht is, is aangegeven dat de verantwoordelijkheid thans niet langer via formulieren (genoemd in de regeling) verloopt, maar via de lumpsum.  Het bevoegd gezag dient de verplichtingen en de meldingsplicht na te komen.
Als de school kinderen opvangt, wie moet dan ingezet worden? Voor de opvang kunnen  niet stakende leerkrachten en/of ouders die daartoe bereid zijn, worden ingezet. Wel moet duidelijk aan ouders worden gecommuniceerd dat hierbij slechts sprake kan zijn van opvang en niet van onderwijs geven/ontvangen.
Wat moet ik doen als ouders niet zelf hun kinderen kunnen opvangen? Ouders zijn verplicht hun kind deel te laten nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. (WPO art. 41 lid 1 en WEC art. 46 lid 1). Op hun beurt hebben scholen  daarmee de verplichting de leerlingen op te vangen, omdat de kinderen volgens het lesrooster, opgenomen in de schoolgids, op de stakingsdag ingeroosterd staan.
Hoe ga ik als directeur om met leerkrachten die willen staken en leerkrachten die willen werken? Zowel stakers als werkwilligen moeten worden toegestaan te staken of te werken. Hieraan dient het bevoegd gezag (en daarmee de school) dus gehoor te geven.
Als ik, als lid van de AVS deelneem aan de staking, moet ik mij dan registeren en kan ik dan een beroep doen op de stakingskas?
  • De AVS houdt geen registratie bij. Dit staat los van de aanmelding.
  • De AVS heeft geen stakingskas.
Is er een draaiboek bij staking beschikbaar?
Ja. De AVS heeft naar aanleiding van de laatste staking in het onderwijs een draaiboek opgesteld.
Deze is hieronder te downloaden.

Downloads

Is er een voorbeeldbrief voor ouders bij een staking? Onderstaande voorbeeldbrief kan als basis gebruikt worden om de ouders te informeren over de staking van 6 september 2019.

Downloads