Vragen

Welke maatregelen gelden er nog in de scholen?

Aan scholen is dringend geadviseerd om de basisregels en veiligheidsmaatregelen na te leven. Het gaat om de volgende regels:

- Handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog, goed ventileren, en een vaccin, booster- of herhaalprik halen.
- Daarnaast doet iedereen met klachten een (zelf)test. Scholen kunnen hiervoor zelftesten aanvragen voor personeel een leerlingen. In de vragenmodule van CoTeRo vind je informatie over hoe je de zelftesten kan aanvragen.
- Ben je positief getest op het coronavirus, dan ga je in isolatie. Meer informatie over isolatie staat hier.

Hoe zit het met het advies voor zwangere vrouwen om afstand te houden?

Voor zwangere medewerkers in het onderwijs is het algemene advies vervallen om vanaf 28 weken 1,5 meter afstand te houden. Er gelden tot aan het zwangerschapsverlof geen beperkingen meer in de werkzaamheden die verricht kunnen worden vanwege het coronavirus. Wel blijft het van belang dat zwangere medewerkers goed voorgelicht worden over eventuele risico’s op het werk.

Wat is het Servicedocument funderend onderwijs?

Het Servicedocument funderend onderwijs geeft antwoord op vragen rondom de huidige situatie van het coronavirus, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen.

Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

Bekijk het nieuwste servicedocument

Heeft het onderwijspersoneel voorrang bij het maken van een afspraak bij de teststraat? Nee. Bij klachten volstaat het doen van een zelftest. De noodzaak van een voorrangsstraat voor onderwijspersoneel bij de GGD is daarmee komen te vervallen. De voorrangsstraat wordt om die reden vanaf 11 april opgeheven.
Welke aanvullende maatregelen hoeven niet meer worden toegepast in het funderend onderwijs?

- Het advies om preventief twee keer per week een zelftest te doen, is vervallen.
- In het leerlingenvervoer van leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen van het speciaal (basis) onderwijs vervalt met ingang van 23 maart de verplichting om mondneusmaskers te dragen. Het protocol zorgvervoer kinderen en jongeren, zoals opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer, vervalt eveneens met ingang van 23 maart 2022.
- Het dringende advies om na een positieve zelftest een confirmatietest te doen bij de GGD is vervallen.

Wat wordt er van scholen verwacht als de docent of leerlingen in quarantaine zitten?

Veel scholen zullen al voorbereid zijn op afwezigheid van docenten en leerlingen in verband met isolaties. Denk hierbij aan communicatie naar ouders/verzorgers en leerlingen; onderwijsaanbod en afstandsonderwijs; en afstemming met bestuur en gemeente. Scholen worden gevraagd om zoveel mogelijk met ouders/verzorgers en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om leerlingen afstandsonderwijs te geven. De keuze voor afstandsonderwijs is nadrukkelijk de professionele keuze van de school. Dit kan dan ook niet door individuele ouders/verzorgers worden afgedwongen. Het spreekt voor zich dat scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden.

Kunnen scholen aanvullende maatregelen in stand houden?

Het kan zo zijn dat een individueel schoolbestuur ervoor kiest om maatregelen in stand te houden, omdat de lokale situatie daarom vraagt. In dat geval dient wel te worden voldaan aan de bestaande voorwaarden die gelden bij het invoeren van aanvullende maatregelen.

Welke voorwaarden gelden bij het invoeren van aanvullende maatregelen?

Een schoolbestuur mag aanvullende maatregelen invoeren, hiervoor gelden de voorwaarden:

• Het schoolbestuur moet de noodzaak en proportionaliteit van eventuele aanvullende maatregelen onderbouwen*;
• De aanvullende maatregelen moeten passen binnen de besluiten die het kabinet heeft genomen op basis van advisering door het OMT;
• Daarbij moet in elk geval de medezeggenschap betrokken worden. Het is belangrijk dat het schoolbestuur aan leerlingen en ouders/verzorgers in duidelijke taal uitlegt waarom de school tot deze maatregel(en) besluit.

* Het bestuur moet ook rekening houden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Bij het handhaven van een verplichting zal de school zorgvuldig de proportionaliteit in acht moet nemen: het belang van de leerplicht weegt immers ook zwaar. Het is daarom belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders/verzorgers en personeel.

Kunnen 12 tot en met 17 jarigen een booster krijgen?

Ja, dit kan. Volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is een boosterprik voldoende veilig en effectief voor jongeren van 12 t/m 17 jaar. Daarom is het voor jongeren die dat willen mogelijk om een booster te halen. Het is een vrijwillige keuze. Jongeren van 12 tot en met 17 jaar die een boosterprik willen, kunnen bellen naar 0800-7070 om een afspraak te maken.

Wat betekent het mondkapjesadvies voor het funderend onderwijs?

De verplichting tot het dragen van een mondneusmasker in de samenleving is losgelaten en daarmee is ook het advies in het onderwijs vervallen. In drukke openbare/publieke buitenruimtes waar geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, geldt nog steeds een advies om een mondkapje te dragen.

Zijn fysieke teamvergaderingen weer mogelijk?

Sommige medewerkers kunnen wellicht de vraag hebben of het voor hen verstandig is om mee te doen met fysieke teamvergaderingen, bijvoorbeeld omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. Houd rekening met elkaar en ga na of het echt nodig is dat iedereen fysiek bij de teamvergadering aanwezig is, of dat de vergadering ook op een hybride manier kan plaatsvinden.

Is er een overzicht van het aantal coronabesmettingen per leeftijdscategorie?

Het RIVM stelt wekelijke een Factsheet COVID-besmettingen op.

In de downloads zijn de meest recente cijfers te vinden.

Factsheet COVID-besmettingen week 12 2022

Rapportage Gesloten Scholen in het Primair Onderwijs 29 maart 2022

Rapportage Gesloten Scholen in het Speciaal Onderwijs 29 maart 2022

Rapportage Gesloten Scholen in het Voortgezet Onderwijs 29 maart 2022

Mogen ouders/verzorgers weer mee naar open dagen?

Ja dat is sinds 18 februari weer toegestaan.

Wat betekenen deze versoepelingen voor kwetsbare leerlingen en ouders met een kwetsbare gezondheid?

De versoepelingen kunnen bij sommige leerlingen de vraag oproepen of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. In het servicedocument voor voortgezet onderwijs en het servicedocument voor primair onderwijs wordt beschreven hoe een school met een dergelijke situatie om kan gaan. Meer informatie is te vinden in het handelingskader, Hoe te handelen wanneer een kind - vanwege een verhoogd gezondheidsrisico bij een Corona-besmetting - niet naar school kan? (steunpuntpassendonderwijs-povo.nl).

Waar kunnen basisscholen meer informatie vinden over het preventief zelftesten?

Informatie is te vinden op www.lesopafstand.nl. Het betreft onder andere:
 • Voorbeeldbrief ouders/verzorgers met een uitleg van de aangescherpte maatregelen en de procedure voor de zelftesten.
Deze is in de Nederlandse taal en andere talen beschikbaar.
• Instructievideo’s zelftesten en flyer voor ouders/verzorgers. Hiervoor zijn instructiefilmpjes evenals een flyer beschikbaar van verschillende aanbieders van zelftesten.
• Lesmateriaal voor docenten van het NIBI, Leren over zelftesten | Nederlands instituut voor Biologie (nibi.nl), is beschikbaar.
• Handreiking zelftesten voor de school.

Wanneer mag een school sluiten?

 Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid een school tijdelijk gedeeltelijk of geheel te sluiten, en over te stappen op afstandsonderwijs. Het bestuur besluit alleen tot sluiting van een school:
• Nadat de GGD een advies heeft uitgebracht over besmettingen op de school en de beperking van het verspreidingsrisico en dit advies het best opgevolgd kan worden door het sluiten van de school en het overgaan op afstandsonderwijs2; of
• Indien organisatorisch geen andere mogelijkheid bestaat, doordat te veel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. Bij sluiting van een school neemt het schoolbestuur contact op met de gemeente en de inspectie via het hiervoor ingerichte meldpunt, Meldpunt schoolsluiting vanwege coronavirus | Onderwerp | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl). Daarbij wordt ook gevraagd hoe de continuïteit van het onderwijs wordt gewaarborgd. Een school meldt het ook als ze weer open gaan. Een gedeeltelijke schoolsluiting hoeft niet te worden gemeld bij de inspectie.

Tot wanneer mogen de schooladviezen worden ingevoerd in het onderwijskundigrapport en ROD?

Basisscholen zijn normaal gesproken verplicht om het schooladvies voor 1 maart af te geven. Omdat leerlingen en leerkrachten de afgelopen periode mogelijk in isolatie of quarantaine zaten is dit tijdpad verlengd. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te stellen en te registreren, krijgen basisscholen tot 15 maart 2022 de tijd om het schooladvies op te nemen in het onderwijskundig rapport en in te voeren in het Register onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON). Het verzoek aan scholen is om deze extra tijd alleen te gebruiken als dat nodig is. Als po-scholen de extra tijd gebruiken is het verzoek dit goed af te stemmen met de vo-scholen waar hun leerlingen naartoe gaan.

Waar is informatie te vinden over de ventilatie op scholen?

Ruimte-OK heeft een  praktische handreiking over optimale ventilatie voor scholen. Hierin staan algemene maatregelen die uw school kan nemen. Bijvoorbeeld extra ventilatieroosters aanbrengen. Of extra luchten in de pauzes. Daarnaast is het advies om luchtroosters altijd open te laten. En als de luchtkwaliteit slecht is kunnen tussen de lessen door, de ramen en deuren 5 minuten tegen elkaar open worden gezet.

Op 3 februari 2022 heeft de minister van OCW bekend gemaakt dat een bedrag voor de aanschaf van CO2-meters via de lumpsumbekostiging beschikbaar wordt gesteld. Ook zal de ventilatie van de schoolgebouwen sneller aan de eisen moeten voldoen.

Downloads

Kamerbrief aanpak ventilatie in schoolgebouwen - 3 februari 2022

Extra hulp voor verbeteren ventilatie ter ondertekening - 3 februari 2022

Handreiking_Optimaal Ventileren in de klas met co2-meter

Handreiking_Optimaal Ventileren op Scholen

Navigator_Optimaal_Ventileren_2022

Brief aan scholen ventilatie - 3 februari 2022

Waar kan ik de meest recente corona protocollen vinden?

De meest recente corona protocollen vind je hier

Waar kunnen zelftesten worden besteld?

Zelftesten kunnen door scholen worden aangevraagd. In de vragenmodule van CoTeRo vind je antwoorden op de meest gestelde vragen.Hoe kan ik als onderwijsprofessional omgaan met nepnieuws en desinformatie?

In het onderwijs is de kans groot dat je met fabels over het coronavirus te maken krijgt. Hiervoor is een handreiking beschikbaar. In deze handreiking wordt handvatten gegeven om desinformatie te herkennen en daarover in gesprek te gaan. De handreiking is gemaakt naar aanleiding van ervaringen met vaccinatie, maar de lessen en tips kunnen voor meer onderwerpen gebruikt worden.

Handreiking (PDF)

Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om het verspreidingsrisico onder ouders en verzorgers zoveel mogelijk te beperken.

Mag een school een ingeschreven leerling, die binnenkort 4 jaar wordt, weigeren en/of pas later laten instromen vanwege de coronamaatregelen?

Nee, dit mag niet. Een leerling die is ingeschreven bij een school en de vierjarige leeftijd bereikt, moet de gelegenheid krijgen om te wennen en is vervolgens welkom op de school vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en ervoor te zorgen dat elk kind onderwijs kan blijven volgen. Wanneer vierjarigen pas later op school mogen beginnen, kunnen ouders hierdoor in de problemen komen met bijvoorbeeld kinderopvang. Wanneer ouders zich hierover zorgen maken of andere problemen rondom de coronamaatregelen ervaren, dan kunnen zij terecht bij de directie of het bestuur van de school.

Welke rol heeft de MR bij besluiten over onderwijs in de school? In crisissituaties vraag je van alle betrokken veel.  De (G)MR houdt zich aan de bepalingen, die gesteld worden in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De WMS is niet aangepast aan de coronamaatregelen, maar je mag wel enige flexibiliteit aan de leden van de (G)MR vragen. Als de (G)MR dit niet wil dan is het helaas zo. Welke rol heeft de (G)MR in tijden van crisis? Het medezeggenschapswerk ligt zeker niet stil. Het is juist verstandig om de (G)MR te blijven betrekken bij besluiten. Zo bundel je de krachten en kom je tot de beste oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. Dat is van belang, zeker als het lastige besluiten betreft. Bij een crisis van deze omvang is het van belang samen zo veel mogelijk op te trekken. Het komt aan op infomeren en communiceren. Maar overheidsmaatregelen vereisen soms zodanige spoed dat het niet altijd haalbaar is om eerst met de (P)(G)MR overleg te plegen. Maatregelen vanuit RIVM en/of regering genieten te allen tijde voorrang. Achteraf over maatregelen en gevolgen voor beleid informeren is dan de taak van de overlegpartner. Stel je als overlegpartner* de vraag: is dit een noodmaatregel of is dit beleid? Het is duidelijke dat de snel veranderende omstandigheden in de bestrijding van het virus soms snelle besluitvorming noodzakelijk maakt. Het is van belang om de medezeggenschapsraad goed mee te nemen opdat zij het besluitvormingsproces kritisch kunnen volgen. Als overlegpartner kun je denken aan de volgende zaken: – Bespreek soepel om te gaan met termijnen. Bewaak daarbij de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid. Spreek af hoe de (G)MR bij de besluitvorming betrokken wordt. Betrek (de voorzitter van) de (G)MR zoveel mogelijk bij de interne discussies die worden gevoerd en bij beslissingen die genomen worden. In de WMS staan verschillende artikelen waarop de (G)MR zich kan beroepen: Het belangrijkste artikel is artikel 10.1.e,een instemmingsrecht van de hele (G)MR op de regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook artikel 11.1.f, een adviesrecht voor de hele MR over de organisatie van de school, speelt hier een rol. Bij het vormgeven van het thuisonderwijs komt het beleid rondom de voorzieningen voor leerlingen in beeld. In het primair onderwijs is dat een instemmingsbevoegdheid van de oudergeleding (artikel 13.1.d). Ook kan om organisatorische redenen afwijkingen van het vastgestelde vakantierooster nodig zijn. Het is een adviesbevoegdheid van de (G)MR (artikel 11 l, regeling van de vakantie).
Waarom is er een meldpunt schoolsluiting? Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Het registreren kost hooguit een paar minuten tijd. De informatie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van onderwijs en waar nodig bij te sturen. Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog in het Internet Schooldossier te melden. Waarom is dit meldpunt van belang? Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen op school onderwijs krijgen. Scholen werken er hard aan om goed onderwijs te blijven bieden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school open te houden en fysiek onderwijs te geven. Het meldpunt is bedoeld om te registeren welke scholen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken. In het kort wordt het volgende van schoolbesturen gevraagd:
  1. Meld als een school of vestiging vanwege corona tijdelijk moet sluiten (peildatum vanaf start schooljaar 2020/2021);
  2. Geef daarbij aan welke maatregelen zijn/worden genomen om het onderwijs te continueren;
  3. Meld actief als de school of vestiging weer opengaat.
Peilingsonderzoek Naast het meldpunt wordt er aanvullend peilingsonderzoek gedaan naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Dit onderzoek vindt maandelijks plaats en wordt uitgevraagd onder de scholen. Met de informatie uit het meldpunt en peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportages geven informatie om, waar nodig, beleid te maken, bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen. Zie ook: Doe mee met maandelijks onderzoek naar effecten coronavirus (PO en VO) Meer informatie Voor informatie over onderwijs op afstand kunnen schoolbesturen terecht op de website www.lesopafstand.nl en voor vragen bij het bijbehorende loket. Voor vragen over de website Internet Schooldossier of het meldingsformulier kunnen schoolbesturen contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs.

Links