Vragen

Hoe start ik als schoolleider het overleg met de gemeente? Het is voor scholen en schoolbesturen niet altijd duidelijk of de gemeente deelneemt aan de Brede impuls combinatiefuncties en zo ja, hoe de gemeente dat gaat aanpakken. De schoolleider zal eerst na moeten gaan of de gemeente al in aanmerking komt voor deelname. Zie onderstaande lijst. Een manier om met de gemeente in contact te komen over combinatiefuncties is de Lokale Educatieve Agenda, een overleg tussen gemeente en onderwijsveld. Scholen kunnen ook zelf met hun gemeente contact opnemen. Samen met gemeenten en betrokkene organisaties kan het signaal gegeven worden dat ze eerder willen deelnemen. Het kan verder helpen als de school zich tot de gemeenteraad wendt met het verzoek om het College van B&W tot actie aan te zetten. Het verdient dus aanbeveling om als school zelf het initiatief te nemen, samen met de sport- of cultuursector. Op de website www.combinatiesfuncties.nl vindt u hierover meer informatie.
Wat houdt Brede impuls combinatiefuncties in? Op 10 december 2007 tekenden de Ministeries van VWS en OCW, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Cultuurformatie en NOC*NSF het convenant 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'. De Impuls richtte zich op de realisatie van 2.500 nieuwe arbeidsplaatsen met functies waarbij één persoon in dienst is van één werkgever, maar werkzaam is binnen twee organisaties of sectoren. Een belangrijke doelstelling is dat kinderen en jongeren een sportaanbod krijgen waarbij ze minimaal vijf keer per week kunnen sporten. Dit aanbod wordt gecreëerd door zowel school als de sport. Daarnaast speelt de cultuur sector ook een rol. Wanneer deze drie sectoren met elkaar gaan samenwerken, kan er een aanbod ontstaan waarin kinderen en jongeren hun talenten kunnen laten zien, sociale contacten kunnen leggen en vooral heel veel plezier kunnen hebben. De activiteiten die georganiseerd worden zullen plaatsvinden op school, maar ook bij de sportvereniging. Deze verenigingen moeten dan echter ook op deze taak zijn berekend. Daarom zet het kabinet met de impuls in op het versterken van ongeveer 10 procent van de Nederlandse sportverenigingen. Het gaat er dus vooral om de sportverenigingen structureel versterken. Dit in combinatie met school, kunst- en de cultuursectoren, mede vanuit de behoefte van de overheid om meer brede scholen met een uitgebreid sport- en cultuuraanbod aan te gaan bieden.

Op 13 februari 2012 zijn de bestuurlijke afspraken 'Sport en Bewegen in de Buurt' ondertekend door het Ministerie van VWS, VNG, NOC*NSF, VNO NCW en MKB Nederland. Onderdeel van het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' is een nieuwe financiële impuls voor gemeenten om combinatiefuncties, werkzaam als buurtsportcoaches, op lokaal niveau in te zetten. Deze impuls is aanvullend op de bestaande succesvolle 'Impuls brede scholen sport en cultuur' en de daarbij behorende combinatiefuncties. Beide impulsen worden gecombineerd en dragen vanaf 2012 de naam: Brede impuls combinatiefuncties.

Sport, kunst en cultuur zijn natuurlijk niet alleen belangrijk op de brede scholen, maar ook op andere scholen. Een gecombineerd aanbod kan worden ondersteund door combinatiefuncties, waarbij professionals een brug vormen tussen de sector onderwijs, sport of cultuur.
Om wat voor typen combinatiefunctie gaat het? Wie ontwikkelt de profielen?

Het gaat vooral om combinatiefuncties op uitvoerend niveau.
De volgende functies zijn voorbeeldfuncties die al beschreven en gewaardeerd zijn op basis van Fuwa PO:

  • Combinatiefunctie leraar basisonderwijs/coördinator buitenschoolse activiteiten (schaal LA)
  • Combinatiefunctie leraarondersteuner/medewerker buitenschoolse activiteiten (schaal 7).

Voor afwijkende functies geldt dat deze gewaardeerd dienen te worden op basis van Fuwa PO.

De combinatiefunctionaris dient te voldoen aan de wettelijke bekwaamheidseisen, die op basis van de WPO en WEC bij algemene maatregel van bestuur zijn vastgesteld en gericht zijn op het handelen in het onderwijsleerproces.

Werknemers zonder wettelijke lesbevoegdheid verrichten werkzaamheden in het onderwijsproces onder toezicht en verantwoordelijkheid van een bevoegde leerkracht.

 

Mogen gemeenten voor het realiseren van combinatiefuncties ook een eigen bijdrage vragen aan de scholen?

Nee, dat is niet de bedoeling. Het gaat hier om een Impuls van overheidswege (rijk en gemeenten). Een eigen bijdrage zou een extra belasting voor de scholen zijn.

Zijn de gemeenten verplicht deze verdeling te volgen?


Nee, het gaat om een richtlijn. Er is ook ruimte voor lokaal maatwerk. In de monitoring wordt de verdeling op landelijk niveau bekeken.

Hoe zijn de combinatiefuncties verdeeld onder de sectoren?

De 2.500 fte´s aan combinatiefuncties worden volgens de volgende verdeling gerealiseerd:

  1. 850 fte´s in het primair onderwijs;
  2. 250 fte´s in het voortgezet onderwijs;
  3. 1.250 fte´s in de sportsector;
  4. 150 fte´s in de cultuursector.

Deze verdeling heeft te maken met de herkomst van de beschikbare middelen op de rijksbegroting (onderwijs, sport en cultuur) en het behalen van de verschillende doelen van de Impuls.

 

Wat is een combinatiefunctie? Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is voor twee of meer sectoren: in dit geval onderwijs, sport en/of cultuur. Met combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen de sectoren versterkt. Hierdoor wordt het binnen- en buitenschoolse onderwijsaanbod, sport en cultuur verrijkt en beter op elkaar afgestemd.