Het takenpakket van een docent bestaat uit lesgebonden en niet-lesgebonden taken.Niet-lesgebonden taken kunnen ook plaatsvinden op een dag dat de werknemer geen lessen verzorgt.Aan het begin van het jaar kunnen dagen worden aangewezen, waarop een rapportvergadering of een studiedag plaats zal vinden. Dit is dan een reguliere werkdag, die niet per sé een lesdag hoeft te zijn.De beschikbaarheidsregeling van art. 6.2 lid 4 van de CAO VO heeft betrekking op de werkzaamheden in deeltijd. Wanneer een vergadering op een niet-lesdag is, kan de werknemer verplicht worden aanwezig te zijn, als dit past in zijn inzetbaarheid volgens het schema en de ruimte van zijn normjaartaak. Voor BAPO geldt dat deze op een herkenbare wijze moet kunnen worden opgenomen in de vorm van een vrij dagdeel, dan wel een vrije dag. Dit betreft dan zowel de lesgebonden, als niet- lesgebonden taak. Wanneer een docent dus op donderdagmiddag voor zijn lesuren BAPO-verlof heeft opgenomen, hoeft hij ook niet aanwezig te zijn bij de aansluitende rapportvergadering. In de bijlage 7 Regeling BAPO is in art. 2 een extra lid 9 opgenomen luidende: “Indien de werkgever een werknemer verplicht te werken gedurende een dag of dagdeel BAPO-verlof, heeft de werknemer recht op vervangend BAPO-verlof. Deze verplichting kan ten hoogste drie maal per jaar worden opgelegd.”Van werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij zich als goed werkgever en werknemer gedragen, zodat van beide partijen een constructieve houding verwacht mag worden in het overleg betreffende bijvoorbeeld aanwezigheid van een docent op de rapportvergadering van zijn leerlingen op zijn vrije dag.