In de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Voortgezet Onderwijs (ZAVO, bijlage 13 van de CAO VO)) staat in artikel 8 staat het volgende:De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof.Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof, bedoeld in het eerste lid, heeft de vrouwelijke werknemer aanspraak op haar volle bezoldiging.Indien aan de vrouwelijke werknemer een uitkering op grond van Hoofdstuk 3, afdeling 2 van de Wet Arbeid en Zorg is toegekend, wordt het bedrag van die uitkering in mindering gebracht op het bedrag, waarop zij ingevolge het tweede lid recht heeft.Indien de vrouwelijke werknemer recht heeft op een uitkering als bedoeld in het derde lid, maar deze uitkering als gevolg van het achterwege laten van een aanvraag daartoe door de vrouwelijke werknemer niet wordt toegekend, wordt deze uitkering voor de toepassing van het derde lid geacht toch te zijn genoten.De werknemer doet tenminste vier weken voor de dag waarop de bevalling over zes weken is te verwachten aan de werkgever mededeling van de datum van ingang van het zwangerschapsverlof.Voorts staat in artikel 3.1 van de Wet arbeid en zorg (Wet van 16 november 2001, staatsblad 567) het volgende:1.    De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.2.    Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling, zoals aangegeven in een aan de werkgever overgelegde schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige, tot en met de dag van de bevalling. Het zwangerschapsverlof gaat in uiterlijk vier weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling.3.    Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien achtereengesloten weken of zoveel meer als het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft bedragen.4.    Voor de toepassing van het derde lid worden dagen waarover de vrouwelijke werknemer op grond van artikel 29a, tweede lid, van de Ziektewet ziekengeld heeft genoten in de periode dat zij recht heeft op zwangerschapsverlof, maar dat verlof nog niet is ingegaan, aangemerkt als dagen waarover zij zwangerschapsverlof heeft genoten.”De meldingsplicht staat in het eerste lid van artikel 3.3, t.w.:”De vrouwelijke werknemer meldt aan de werkgever:a.    de dag met ingang waarvan zij het zwangerschapsverlof opneemt uiterlijk drie weken voor die dag;b.   haar bevalling uiterlijk op de tweede dag volgend op die van de bevalling.Let wel het gaat hier over de meldingsplicht, niet over het met zwangerschapsverlof gaan.”Er is een discrepantie tussen de vier weken genoemd in artikel 8, lid 5 ZAVO en de drie weken genoemd in artikel 3:3 onder a van de Wet arbeid en zorg. Wij nemen aan dat de ZAVO in dezen aan de Wet arbeid en zorg aangepast zal gaan worden.