Het fiscale regime van het betaald ouderschapsverlof is met ingang van 1 januari 2007 veranderd.Op die datum verschuift het fiscale voordeel van de werkgever (afdrachtvermindering) naarde werknemer (ouderschapsverlofkorting). Hierdoor is er in de CAO VO  een wijziging gekomen in het doorbetalingspercentage per 1 januari 2007 bij betaald ouderschapsverlof.Met ingang van 1 januari 2007 geldt dat de werkgever 55% salaris door moet betalen over de opgenomen uren betaald ouderschapsverlof aan de werknemer.De werknemer kan wel aanspraak maken op een aanvullende heffingskorting, nl. ouderschapsverlofkorting via de Belastingdienst, indien hij/zij gebruik maakt van de levensloopregeling in het jaar waarin hij/zij ook betaald ouderschapsverlof geniet. Deze korting bedraagt de helft van het minimumloon per opgenomen verlofuur. Dit komt thans neer een bedrag van 26 weken 36,86 uur x € 3,99 = € 3823,86 (loonpeil 1-1-2009).De ouderschapsverlofkorting is maximaal gelijk aan het verschil tussen het loon over het kalenderjaar en het loon over het vorige kalenderjaar. Voor de ouderschapsverlofkorting heeft de werknemer na afloop van het kalenderjaar een verklaring van de werkgever nodig met de volgende gegevens:- naam, adres en loonheffingnummer;- de periode in het kalenderjaar waarin de werknemer ouderschapsverlof heeft gehad;- het aantal uren in het kalenderjaar dat de werknemer ouderschapsverlof heeft gehad.De werknemer dient zelf een verzoek aan de belastingdienst te doen voor voorlopige teruggaaf ouderschapsverlofkorting. Dit kan via:www.belastingdienst.nl