De AVS ontwikkelt diverse hulpmiddelen en instrumenten die je kunnen helpen bij het dagelijkse werk als directielid.

Hulpmiddelen en instrumenten

 • Overgangsregeling wet schooltijden versie 2021-2022

  Hierbij de aangepaste versie van het Instrument overgangsregeling wet schooltijden versie 2021-2022 van juli 2021, inclusief de nieuwe bedragen die in de regeling van OCW bekend zijn gemaakt.

  (hierin zijn de bedragen vanuit de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 gepubliceerd in de Staatscourant 2021 nr. 34185 06 juli 2021 opgenomen.)

  Downloads

 • Jaarkalender

  Jaarkalender Onderwijsactiviteiten primair onderwijs
  Een overzicht van alle onderwijsactiviteiten en verplichtingen tijdens het schooljaar.
  Inclusief een calendarium.

  Download de jaarkalender (A4 boekje)
  Download de jaarkalender (A3 poster)

 • Vakinformatie

  Vakinformatie voor scholen in het primair onderwijs
  Overzicht van de belangrijkste artikelen uit de WPO, WEC, WMS, informatie over
  vakanties, verlof, pensioen, ziekte en re-integratie, lumpsumbedragen en meer.

  Download de Vakinformatie

 • Jaartaak Rekenprogramma

  Vele jaren heeft de AVS een Excel-rekenprogramma uitgebracht voor de formatieberekening op basis van de cao-afspraken; eerst onder de benaming ‘Rekenprogramma normjaartaak’ en sinds de invoering van de CAO PO 2014 – 2015 ‘Rekenprogramma Jaartaak’.

  Door voortvarende ontwikkelingen op ICT-gebied was het niet meer mogelijk dit programma op diverse divices te laten werken. Dat heeft er toe geleid dat onze voordeelpartner Axilium bereid gevonden om een webbased-versie van de bestaande jaartaak te maken en vervolgens verder te ontwikkelen.

  Axilium is bekend binnen het basisonderwijs als leverancier van het softwareprogramma InvalPool, het softwarepakket dat vele scholen en besturen ondersteunt in het optimaal uitvoeren van het vervangingsbeleid.

  In de afgelopen jaren heeft de AVS tijdens de ontwikkeling van de software een ondersteunende rol gespeeld voor wat betreft de juistheid van de gegevens.

  Je kunt gebruik maken van het webbased softwareprogramma JaartaakPlanner.
  Er vindt geen ondersteuning vanuit de AVS-helpdesk plaats. Dat gebeurt rechtstreeks door de medewerkers van Axilium. Wel zal de AVS (via de helpdeskadviseurs), bij eventuele veranderingen in de cao-afspraken, Axilium blijven adviseren welke consequenties dat heeft voor de software.

  Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jaartaakplanner.nl of stuur een mail aan info@jaartaakplanner.nl.

  De aanmelding is onder andere van belang voor het verkrijgen van een inlognummer. AVS-leden krijgen ledenkorting.

 • Modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

  Downloads

 • Werkdruktool voor schooljaar 2021–2022

  Ook voor het schooljaar 2021 – 2022 zijn er gelden beschikbaar voor de werkdrukvermindering. De bedragen voor genoemd schooljaar zijn:

  Soort onderwijsBedrag per leerling
  Basisonderwijs€ 252,78
  Speciaal basisonderwijs€ 379,17
  (Voortgezet) speciaal onderwijs€ 505,56

  Deze middelen zijn structureel en worden verstrekt via het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid. Het ministerie van OCW heeft hiervoor een tool gemaakt.
   
  Dit budget wordt uitgekeerd als een bedrag per leerling op het niveau van BRIN. De leerlingen van een nevenvestiging worden daardoor toegerekend aan de hoofd locatie. Hierbij wordt gekeken naar het aantal leerlingen op 1 oktober voorgaand schooljaar. Voor 2020/2021 wordt dus gekeken naar het leerlingaantal per 1 oktober 2020. Is het BRIN-nummer van uw school niet bekend? Deze is te vinden via: https://www.duo.nl/zakelijk/instellingsinformatie.jsp.
   
  Het bedrag voor uw school is te berekenen met de Tool werkdrukmiddelen.

  Downloads

 • Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

  Er zijn veel planverplichtingen voor scholen. De AVS heeft een overzicht gemaakt van de beleidsplannen die uw schoolbestuur vanwege de huidige weten regelgeving moet maken, alsmede de geldende voorschriften voor de inhoud van deze plannen.

  Bij veel van deze plannen heeft ook de MR, of de GMR, een rol. De totstandkoming van goed beleid vergt tijd en planmatigheid. Het is een continue proces van afwegen en bijstellen, en vraagt om voldoende inspraak en draagvlak vanuit betrokken geledingen. Dit overzicht is bedoeld te helpen bij het stellen van prioriteiten en met name bij het maken van planningen voor zaken die ook voor de MR of de GMR van belang zijn. Zaken waar het gaat om de verschillende onderwerpen waar de raad mee te maken (kan) krijgen.

  Download

  Planverplichtingen (versie maart 2021)

 • Handreiking werkverdelingsplan

  Op grond van het bepaalde in Hoofdstuk 2 van de CAO PO 2019 – 2020 dient er een werkverdelingsplan opgesteld te worden. De AVS heeft hiervoor een Handreiking Werkverdelingsplan opgesteld. Deze handreiking biedt een houvast om een werkverdelingsplan op te stellen.
  In de handreiking is onder meer een voorbeeldplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2021 – 2022 en een advies over hoe te komen tot draagvlak in het team/de teams.

  Downloads

  Werkverdelingsplan – handreiking (versie maart 2021)

 • Werktijdfactor berekenen

  Binnen AVS is een Berekeningsmodel omzetting werktijdfactor bij 40-urige werkweek 2014 ontwikkeld om de omzetting van de werktijdfactor naar een 40-urige werkweek te vergemakkelijken.  Door de huidige werktijdfactor in te voeren worden in de uitkomst de te werken uren en minuten zichtbaar.

  Downloads

  Werktijdfactorberekeningen(xlsx)

 • OLP meubilair

  Instrumenten t.b.v. OLP meubilair

  Downloads

  Berekening OLP meubilair speciaal onderwijs(REC)(xls)

  Berekening OLP meubilair (S)BAO(xls)

 • Het Londo materiële instandhouding berekeningsinstrument

  Downloads

  Londo materiële instandhouding berekeningsinstrument(xls)

 • Bouwstenen voor een managementstatuut

  Op grond van het bepaalde in artikel van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en in artikel van de Wet op de expertisecentra (WEC) is het verplicht om een managementstatuut op te stellen.
  De AVS heeft bij de invoering van de wettelijke bepalingen een handreiking hiervoor uitgebracht. Deze bouwstenen voor een managementstatuut kan hiervoor nog steeds gebruikt worden.

  Downloads

 • Nascholing

  Een praktische handleiding voor het ontwikkelen van een nascholingsplan voor scholen voor primair onderwijs

  Downloads

  Nascholing(pdf)

 • Wet op het onderwijstoezicht (tekst)

  Wet op het onderwijstoezicht (tekst)

  Downloads

  Wet op het onderwijstoezicht (tekst)(doc)

 • ICT begroting met lease-constructie (Voorbeeld)

  Voorbeeld van een ICT begroting met lease-constructie

  Downloads

 • Tijdsregistratie

  Instrumenten t.b.v. (arbeids)tijdsregistratie

  Downloads

  Tijdsregistratie – moederblad(xls)

  Tijdsregistratie – personeelslid(xls)

  Arbeidstijdenwet en registratie van werktijden(pdf)

  Nieuwe toelichting arbeidstijdregistratie(pdf)

  Extra periodieken PO(xls)

  Functiedifferentiatie PO(xls)

 • Ruimte behoefte berekening

  Downloads

  Ruimte behoefte berekening(xls)

 • Passend onderwijs praktijksimulatie

  Downloads

 • Begrotingsinstrument voor coördinatoren van samenwerkingsverbanden

  Downloads

  Begrotingsinstrument voor coördinatoren van samenwerkingsverbanden(xls)