Veelgestelde vragen – Nationaal Programma Onderwijs

Veelgestelde vragen Nationaal Programma Onderwijs

 • Hoe dient omgegaan te worden met uitbesteding van werkzaamheden aan externe en/of commerciële bureaus bij besteding van de gelden Nationaal Programma Onderwijs?

  Externe inhuur mag alleen in aanvulling op en ter ondersteuning van uw eigen aanpak, en moet beperkt, tijdelijk en doelgericht zijn. Hiervoor is de Handreiking voor scholen bij inhuur van externe partijen voor het Nationaal Programma Onderwijs opgesteld.

  Inhuur van externe partijen. Handreiking voor scholen bij inhuur van externe partijen voor het Nationaal Programma Onderwijs

 • Mag het schoolbestuur middelen uit het NP Onderwijs afromen voor bovenschoolse uitgaven?

  Nee, dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Het bestuur kan, in samenspraak met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), een deel van de middelen bovenschools op bestuursniveau inzetten, maar alleen als de medezeggenschapsraad (MR) op schoolniveau vooraf aangeeft welke deel van de schoolmiddelen daarvoor in aanmerking komt en ermee instemt dat deze middelen bovenschools worden ingezet. Over de wijze van bovenschools inzetten van de middelen heeft de GMR instemmingsrecht.

 • Is de aanvullende bekostiging voor schooljaar 2022-2023 ook al bekend

  Voor het schooljaar 2022-2023 is minimaal € 500 per leerling beschikbaar. Het definitieve bedrag hangt onder andere af van de uitkomsten van de landelijke implementatiemonitor en de ontwikkeling van achterstanden die daaruit kan worden opgemaakt. Aan het begin van 2022 worden de inzet en verdeling van het beschikbare geld over de scholen herijkt. Dit gebeurt op basis van de implementatiemonitor en andere onderzoeken.

 • Welke rol speelt de medezeggenschap in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs?

  Op 17 mei 2021 werd een webinar gehouden door Sterk Medezeggenschap, met medewerking van de sociale partners, waaronder de AVS. De webinar ging in op de (mogelijk) opgelopen achterstanden en de rol van de medezeggenschap bij het Nationaal Programma Onderwijs.

  Klik op deze link om het webinar terug te kijken.

  Over de Dialoogkaart
  De Dialoogkaart

 • Wat zijn de extra bedragen voor scholen in het primair onderwijs met veel leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand

  Deze scholen ontvangen daarom een extra bijdrage. Hoe groter het risico oponderwijsachterstanden op de school is, hoe hoger de extra bijdrage. Zo houden we rekening met de verschillende opgaven waar scholen voor staan.

  De bijdrage wordt berekend op basis van de CBS-indicator voor onderwijsachterstanden. Er wordt aangesloten bij de reeds bestaande systematiek zoals gehanteerd voor de verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen. Per eenheid achterstandsscore krijgt uw basisschool € 251,16.

  Voor speciale scholen voor basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt aangesloten bij de bestaande systematiek van de CUMI-regeling. Scholen krijgen € 548,56 per CUMI-leerling boven het aantal van 4. Ook cluster 1 en 2 lopen mee in deze bekostiging. U ontvangt het bedrag vanaf september 2021 in maandelijkse termijnen. In de eerste maand krijgt u ook de bekostiging voor augustus.

  Bedrag onderwijsachterstanden Schooljaar 2021-2022  Per achterstandsscore/ CUMI-leerling >4    Betaalmoment
  CBS-indicator po€ 251,16Maandelijks vanaf september 2021
  CUMI-regeling€ 548,56Maandelijks vanaf september 2021    

  Met de informatietool kunt u zien hoeveel middelen uw school voor het schooljaar 2021-2022 ontvangt vanuit het NP Onderwijs. De informatietool geeft de bedragen weer voor de aanvullende bekostiging per school (voor alle leerlingen een bedrag per leerling) en voor de middelen voor scholen met veel leerlingen met risico op onderwijsachterstand. De middelen voor nieuwkomers en samenwerkingsverbanden zijn niet opgenomen in deze informatietool. U ontvangt van DUO een Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) van de definitieve aanvullende bekostiging. Dit kan beperkt afwijken van het totaalbedrag dat u in de tool aantreft.

  Download de informatietool .

 • Welke bedragen komen voor NP Onderwijs als aanvullende bekostiging voor het primair onderwijs beschikbaar?

  Scholen krijgen aanvullende bekostiging in de vorm van een bedrag per leerling om het schoolprogramma uit te voeren. In de tabel hieronder vindt u voor het schooljaar 2021-2022 het bedrag per leerling per schooltype en het betaalmoment. Het schooljaar loopt vanaf augustus 2021 tot en met juli 2022.

  Bedrag per leerling naar schooltype Schooljaar 2021-2022    Per leerling    Betaalmoment
  basisonderwijs€ 701,16Maandelijks vanaf september 2021
  speciaal basisonderwijs€ 1.051,74Maandelijks vanaf september 2021
  (voortgezet) speciaal onderwijs€ 1.402,31Maandelijks vanaf september 2021


  Vanaf woensdag 30 jun 2021i staat er voor u een informatietool op de website van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) waarmee u de aanvullende bekostiging voor uw school kunt inzien.

  Download de informatietool .

 • Waar kan ik informatie vinden over de steunpakketten jeugd van het Nationaal Programma Onderwijs?

  In het bedrag van € 8,5 miljard is ook een bedrag opgenomen voor gemeenten en samenwerkingsverbanden om de gevolgen van corona voor de jeugd op te vangen.

  Gemeenten en onderwijs staan voor de opgave om jongeren goed te laten van herstellen van de impact van corona en om hen perspectief te bieden. Hiervoor ontvangen zij steun vanuit het kabinet. In korte tijd moet er veel gebeuren. Om daarbij te helpen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een stappenplan gemaakt.

  Het stappenplan en bijbehorende werkbladen helpen scholen en gemeenten om tot een gezamenlijke aanpak te komen én die aanpak te verbinden aan bestaand beleid.

  Het stappenplan en de werkbladen zijn te downloaden via https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Gemeenten/Stappenplan-samenhang-corona-steunpakketten-jeugd.

  Voor meer informatie:

  • De VNG en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren twee webinars over een gezamenlijke aanpak van gemeenten en onderwijs voor de corona-steunpakketten voor de jeugd. De webinars zijn op 24 juni en 8 september. 
  • De VNG en het NJi organiseren samen met onder meer het Steunpunt Passend Onderwijs een netwerkbijeenkomst op 16 juni over dit thema, voor bestuurders en beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd van gemeenten, en voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, hun schoolbesturen en staffunctionarissen.
 • Mag ik het geld van het Nationaal Programma Onderwijs ook besteden aan organisaties buiten de school?

  Uitgangspunt is dat het inlopen van de leervertraging zoveel mogelijk binnen de school plaatsvindt en op basis van bewezen effectieve interventies. De leraren kennen de leerlingen, zijn deskundig en weten wat er nodig is. Voor het inhalen van de vertraging is bovendien een goede verbinding met het reguliere schoolprogramma belangrijk.

  Ook is het mogelijk om bovenschools aan de slag te gaan, als dit aansluit bij het plan van de school. Dit kan in overleg met andere scholen, bijvoorbeeld binnen het samenwerkingsverband, en het schoolbestuur. En er is instemming van de medezeggenschapsraad nodig op het schoolplan.

  Tot slot, mag je er als school voor kiezen om in aanvulling op de samenwerking binnen het scholennetwerk tijdelijk en doelgericht externe expertise en ondersteuning in te huren, om te helpen bij het inhalen van de opgelopen vertragingen door corona. Zoals er nu ook al op scholen externe ondersteuning gangbaar is.

  De regie en de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de vertragingen blijft bij de school. De externe hulp kan bestaan uit ondersteuning van het schoolpersoneel, extra handen in de klas of voor extra onderwijstijd en buitenschoolse activiteiten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling de planvorming en uitvoering geheel uit te besteden. Wel kan er hulp worden ingeroepen door een extern deskundige.

  Bij het inhuren van een externe partij is het belangrijk zorgvuldig te werk te gaan en specifieke, afgebakende opdrachten uit te zetten. De medezeggenschapsraad heeft hierbij adviesrecht op grond van het bepaalde in artikel 11, lid 1 onder d, Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

  Het is van belang hierbij onder andere de volgende vragen te hanteren:

  – Welke expertise sluit aan bij en kan bijdragen aan het bestaande schoolbeleid en de visie van de school?

  – Hoe verhoudt de inhuur zich tot de beschikbaarheid en de kwaliteit van het huidige eigen team?

  – Heeft de externe partij aantoonbare kwaliteit en ervaring? Hoe gekwalificeerd is het personeel van de externe partij? ?

  – Werkt de partij met bewezen effectieve methoden en materialen en worden deze extern getoetst?

  – Heeft de partij meerjarige ervaring met het samenwerking met scholen? Waar blijkt dit uit? Heeft de partij bijvoorbeeld een keurmerk?

  – Is van te voren helder wie de opdracht zal uitvoeren en wat zijn/haar kwaliteiten zijn en ervaring is?

  – Kan de externe partij continuïteit waarborgen van dezelfde kwaliteit bij uitval of ziekte?

  – Welke randvoorwaarden kunnen worden gesteld; bijvoorbeeld als het gaat om afstemming, monitoring, bijsturing, evaluatie en borging? Kan de voortgang van de leerlingen worden gemonitord via ondersteunende systemen?

  – En als er contact is met leerlingen; wordt er gewerkt met vaste krachten en een VOG? Voldoet de aanbieder aan de AVG?

  – Hoe wordt de opgedane kennis en ervaring gebruikt voor kennisoverdracht binnen de school?

  Als deze vragen beantwoord zijn, externe hulp zorgvuldig is afgewogen en afgestemd met het personeel, kan de inzet van een extern bureau onderdeel zijn van de uitvoering van het NP onderwijs.

 • Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 – 2021

  De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021 in verband met de openstelling van nieuwe aanvraagtijdvakken in 2021 is op 14 april 2021 gepubliceerd.

  Er kan een aanvraag worden ingediend in twee perioden, te weten

  a. van 15 april 2021 tot en met 2 mei 2021; of
  b. indien na het aanvraagtijdvak, bedoeld onder a, het subsidieplafond, nog niet is bereikt, van 1 juni 2021 tot en met 13 juni 2021.

  De regeling is hieronder te downloaden.

  Download

  Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 – 2021

 • Subsidieregeling Extra hulp voor de klas

  De Subsidieregeling Extra hulp voor de klas is op 26 april 2021 gewijzigd. Er kan een aanvraag worden ingediend in de periode 1 mei 2021 tot en met 1 juni 2021 voor het primair- en voortgezet onderwijs.

  Download

  Subsidieregeling extra hulp voor de klas

 • Hoe ziet het tijdpad van het Nationaal Programma Onderwijs eruit?

  De overheid verwacht dat scholen voor de zomer van 2021 een schoolprogramma hebben gemaakt waarmee de medezeggenschapsraad heeft ingestemd. Dat schoolprogramma is gebaseerd op een analyse van de behoeften van leerlingen (de ‘schoolscan’). In het schoolprogramma zijn de gekozen maatregelen uit de menukaart beschreven. Ook informeren scholen de gemeente over de schoolscan en het schoolprogramma. Scholen beantwoordt bij het begin van het schooljaar 2021 – 2022 een aantal vragen van het ministerie van OCW. Aan het eind van het jaar leggen schoolbesturen verantwoording af in het jaarverslag.

  In de brief aan scholen zijn de verschillende stappen in de tijd gezet als suggestie aan de scholen: schoolscan in april, kiezen van interventies in mei, het maken en vaststellen van de plannen in mei/juni. Het is niet verplicht om de stappen precies op deze momenten in de tijd te zetten. Scholen gaan zelf over hoe ze deze stappen tot aan de zomervakantie zetten.

 • Waar kan informatie verkregen worden over het Nationaal Programma Onderwijs?

  Het ministerie van OCW heeft een lijst met Q&A’s uitgebracht over het Nationaal Programma Onderwijs. Deze lijst is hier te downloaden.

 • Waar is informatie te vinden over de schoolanalyse

  Er is een stappenplan voor een schoolanalyse opgesteld.

  Download het stappenplan

 • Welke activiteiten worden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023) van het bestuur, directie en het schoolteam verwacht?

  In zijn brief van 23 maart 2021 heeft de minister van OCW aangegeven welke activiteiten er naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs wordt verwacht.
  De activiteiten zijn:

  Schoolscan

  verwacht wordt dat een zogenaamde ‘schoolscan’ wordt uitgevoerd. Dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau op basis waarvan vervolgens een beredeneerde en onderbouwde keuze gemaakt kan voor passende interventies. De analyse richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van leerlingen, bijvoorbeeld door te kijken naar de thuissituatie en ondersteuning die leerlingen daar krijgen. Het betreft niet alleen taal en rekenen maar alle leergebieden zoals ook Mens en Maatschappij of Kunst en Cultuur.

  De scan geldt voor alle leerlingen, dus ook voor de thuiszitters die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Ook dient met de schoolscan bekeken te worden wat leraren nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen of welke externe expertise nodig is.

  Het maken van een scan is verplicht, evenals het hierover op hoofdlijnen aan OCW te rapporteren. Gevraagd wordt om de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen te informeren, zodat gemeenten al vroegtijdig kunnen nadenken over welke aanvullende onderwijsprogramma’s, begeleiding of kennis zij ter ondersteuning voor scholen kunnen bieden.

  Ouderbetrokkenheid

  verwacht wordt dat de ouders actief betrokken worden bij de analyse en dat  de uitkomsten en bevindingen over individuele leerlijnen worden gedeeld met leerling en ouders en zij worden betrokken bij de vraag wat een passend vervolgtraject is.

  Plan van aanpak: op basis van de uitkomsten van de schoolscan, moet een plan voor een aanpak op school gemaakt worden. Voor deze aanpak dient gekozen te worden uit een lijst van interventies, die als een soort ‘menukaart’ in april 2021 beschikbaar komt op de website.

  De gekozen interventies worden vervolgens verwerkt in een ‘schoolprogramma’. Dit kan een addendum op het schoolplan zijn. Hiervoor gelden enkele randvoorwaarden zoals: beschrijving van conclusies uit de scan, doelstellingen die hieruit voortvloeien, en de gekozen aanpak. Dit schoolprogramma is het plan van aanpak voor de inzet van de interventies en de financieringsverantwoording daarvan in de schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023, inclusief duurzame borging van de resultaten van die inzet in de periode daarna.

  Het schoolprogramma bevat bovendien afspraken over de monitoring van de uitvoering en de resultaten op schoolniveau. Ook de medezeggenschapsraad moet betrokken worden, om te komen tot een breed gedragen pakket aan maatregelen die passen bij uw school.
  Het schoolprogramma is het resultaat van overleg tussen alle betrokkenen in de school en wordt na instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld en bij voorkeur gepubliceerd op internet.

  Schoolteams

  het is cruciaal is dat schoolteams worden betrokken bij de te maken keuzes voor het schoolprogramma.

  Samenwerking gemeenten: ook kunnen gemeenten u vanuit hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg op het mentale en sociaal-emotionele vlak helpen of samenwerking tussen besturen en scholen faciliteren, en indien nodig het contact met de ouders leggen.
  Een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio zorgt voor een breed integraal aanbod voor leerlingen.

  Financiën

  voor het schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van de gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is. Dit geldt voor leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag per leerling is een indicatie, om voorlopig vanuit te gaan. Hierin is de hogere bijdrage voor scholen met veel leerlingen met een hoger risico op vertragingen nog niet meegenomen en is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende schooltypen.
  Uiterlijk in juni komt er meer duidelijkheid over het definitieve bedrag per leerling.

  Het kan natuurlijk voorkomen dat middelen in het ene kalenderjaar worden ontvangen om in het volgende kalenderjaar te worden ingezet. Door een uitspraak van de Raad van de Jaarverslaggeving is het mogelijk om die middelen te verantwoorden als een specifieke post waardoor deze niet in de reserves belanden.

  Verantwoording

  het hele proces van scan tot en met programma is een samenspel van alle betrokkenen binnen het bestuur en scholen. Hierbij ligt de formele verantwoordelijkheid voor de formatieve, financiële en inhoudelijke gevolgen op het gebied van onderwijskwaliteit bij het bestuur. Het bestuur ontvangt het geld en legt hierover verantwoording of via het jaarverslag. Tegelijkertijd ligt de regie op schoolniveau.

  Er wordt van het schoolbestuur verwacht dat zij jaarlijks via het jaarverslag verantwoording aflegt over de uitvoering en resultaten van het schoolprogramma en de besteding van de middelen. Het bestuur verantwoordt zich in het jaarverslag (XBRL) over de gemaakte keuzes van de inzet van de middelen. Via XBRL geeft het schoolbestuur globaal aan welk deel van de middelen aan welke geaccepteerde interventie uit het keuzemenu is besteed. Ook geeft het schoolbestuur via XBRL aan dat het plan om leervertragingen van leerlingen in te halen op instemming van de medezeggenschapsraad kan rekenen.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

 • Wat is er bekend over het Nationaal Onderwijs Programma

  Op 23 maart 2021 heeft de minister van Onderwijs via zijn brief bekend gemaakt hoe de uitvoering van het Nationaal Onderwijs Programma er uit gaan zien.
  Bij deze brief is ook een tijdlijn meegezonden.

  Verder vindt via de link rijksoverheid.nl/nationaalprogrammaonderwijs de actualisatie plaats van het proces.

  De brief en de tijdlijn zijn hieronder te downloaden.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

  Links