Veelgestelde vragen – coronamaatregelen

Schoolleiders wilden heel graag duidelijkheid over richtlijnen van het RIVM.

De meest recente coronaprotocollen

Veelgestelde vragen coronamaatregelen

 • Welke activiteiten worden in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023) van het bestuur, directie en het schoolteam verwacht?

  In zijn brief van 23 maart 2021 heeft de minister van OCW aangegeven welke activiteiten er naar aanleiding van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt verwacht.
  De activiteiten zijn:

  Schoolscan

  verwacht wordt dat een zogenaamde ‘schoolscan’ wordt uitgevoerd. Dit is een probleem- en behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau op basis waarvan vervolgens een beredeneerde en onderbouwde keuze gemaakt kan voor passende interventies. De analyse richt zich op de leerontwikkeling, sociale ontwikkeling en welbevinden van leerlingen, bijvoorbeeld door te kijken naar de thuissituatie en ondersteuning die leerlingen daar krijgen. Het betreft niet alleen taal en rekenen maar alle leergebieden zoals ook Mens en Maatschappij of Kunst en Cultuur.

  De scan geldt voor alle leerlingen, dus ook voor de thuiszitters die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen. Ook dient met de schoolscan bekeken te worden wat leraren nodig hebben om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen of welke externe expertise nodig is.

  Het maken van een scan is verplicht, evenals het hierover op hoofdlijnen aan OCW te rapporteren. Gevraagd wordt om de gemeente over de analyse van de opgelopen vertragingen te informeren, zodat gemeenten al vroegtijdig kunnen nadenken over welke aanvullende onderwijsprogramma’s, begeleiding of kennis zij ter ondersteuning voor scholen kunnen bieden.

  Ouderbetrokkenheid

  verwacht wordt dat de ouders actief betrokken worden bij de analyse en dat  de uitkomsten en bevindingen over individuele leerlijnen worden gedeeld met leerling en ouders en zij worden betrokken bij de vraag wat een passend vervolgtraject is.

  Plan van aanpak: op basis van de uitkomsten van de schoolscan, moet een plan voor een aanpak op school gemaakt worden. Voor deze aanpak dient gekozen te worden uit een lijst van interventies, die als een soort ‘menukaart’ in april 2021 beschikbaar komt op de website.

  De gekozen interventies worden vervolgens verwerkt in een ‘schoolprogramma’. Dit kan een addendum op het schoolplan zijn. Hiervoor gelden enkele randvoorwaarden zoals: beschrijving van conclusies uit de scan, doelstellingen die hieruit voortvloeien, en de gekozen aanpak. Dit schoolprogramma is het plan van aanpak voor de inzet van de interventies en de financieringsverantwoording daarvan in de schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023, inclusief duurzame borging van de resultaten van die inzet in de periode daarna.

  Het schoolprogramma bevat bovendien afspraken over de monitoring van de uitvoering en de resultaten op schoolniveau. Ook de medezeggenschapsraad moet betrokken worden, om te komen tot een breed gedragen pakket aan maatregelen die passen bij uw school.
  Het schoolprogramma is het resultaat van overleg tussen alle betrokkenen in de school en wordt na instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld en bij voorkeur gepubliceerd op internet.

  Schoolteams

  het is cruciaal is dat schoolteams worden betrokken bij de te maken keuzes voor het schoolprogramma.

  Samenwerking gemeenten: ook kunnen gemeenten u vanuit hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg op het mentale en sociaal-emotionele vlak helpen of samenwerking tussen besturen en scholen faciliteren, en indien nodig het contact met de ouders leggen.
  Een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio zorgt voor een breed integraal aanbod voor leerlingen.

  Financiën

  voor het schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan scholen voor de inzet van de gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is. Dit geldt voor leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs. Dit bedrag per leerling is een indicatie, om voorlopig vanuit te gaan. Hierin is de hogere bijdrage voor scholen met veel leerlingen met een hoger risico op vertragingen nog niet meegenomen en is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende schooltypen.
  Uiterlijk in juni komt er meer duidelijkheid over het definitieve bedrag per leerling.

  Het kan natuurlijk voorkomen dat middelen in het ene kalenderjaar worden ontvangen om in het volgende kalenderjaar te worden ingezet. Door een uitspraak van de Raad van de Jaarverslaggeving is het mogelijk om die middelen te verantwoorden als een specifieke post waardoor deze niet in de reserves belanden.

  Verantwoording

  het hele proces van scan tot en met programma is een samenspel van alle betrokkenen binnen het bestuur en scholen. Hierbij ligt de formele verantwoordelijkheid voor de formatieve, financiële en inhoudelijke gevolgen op het gebied van onderwijskwaliteit bij het bestuur. Het bestuur ontvangt het geld en legt hierover verantwoording of via het jaarverslag. Tegelijkertijd ligt de regie op schoolniveau.

  Er wordt van het schoolbestuur verwacht dat zij jaarlijks via het jaarverslag verantwoording aflegt over de uitvoering en resultaten van het schoolprogramma en de besteding van de middelen. Het bestuur verantwoordt zich in het jaarverslag (XBRL) over de gemaakte keuzes van de inzet van de middelen. Via XBRL geeft het schoolbestuur globaal aan welk deel van de middelen aan welke geaccepteerde interventie uit het keuzemenu is besteed. Ook geeft het schoolbestuur via XBRL aan dat het plan om leervertragingen van leerlingen in te halen op instemming van de medezeggenschapsraad kan rekenen.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Wat is het beleid met betrekking tot de sneltesten in het onderwijs?
  Coronamaatregelen

  Op 17 maart 2021 is het rapport uitgebracht over zelf testen in het onderwijs en het bedrijfsleven. Het rapport betreft het advies van een deskundigenpanel (begeleide) zelfafname.

  Het deskundigenpanel constateert dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen een scenario van zelftesten waarbij iemand bij zichzelf een test afneemt en afleest, al dan niet met verbale begeleiding van een vrijwilliger, en een scenario waarbij er sprake is van testafname onder medische supervisie of door een professionele uitvoerder. In tegenstelling tot dit laatste scenario is bij het zelf testen en aflezen in het eerste scenario geen sprake van zorg. De Wkkgz, de Wgbo, de Wet BIG en de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn dan niet onverkort van toepassing.

  Mede op basis van een juridische analyse concludeert het deskundigenpanel dat er voldoende mogelijkheden zijn om het preventief zelftesten zo in te richten dat de in de pilots ervaren problemen opgelost worden en er een werkbaar en schaalbaar model ontstaat voor (begeleid) zelftesten in het onderwijs en het bedrijfsleven.

  Het rapport is hierover te downloaden.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

  Links

 • Wat is er bekend over het Nationaal Onderwijs Programma
  Coronamaatregelen

  Op 23 maart 2021 heeft de minister van Onderwijs via zijn brief bekend gemaakt hoe de uitvoering van het Nationaal Onderwijs Programma er uit gaan zien.
  Bij deze brief is ook een tijdlijn meegezonden.

  Verder vindt via de link rijksoverheid.nl/nationaalprogrammaonderwijs de actualisatie plaats van het proces.

  De brief en de tijdlijn zijn hieronder te downloaden.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

  Links

 • Hoe weet de school dat een kind besmet is?
  Coronamaatregelen

  – De GGD heeft de taak om het bron- en contactonderzoek uit te voeren en informeert op basis daarvan de contacten rondom de besmette persoon.

  – Ouders zijn niet juridisch verplicht om een besmetting aan school te melden, dit valt binnen de privacyregels. Het kan dus voorkomen dat een school niet weet of een kind besmet is, of dat de school weet dat er een besmetting was, maar niet de specifieke leerling die positief getest is.

  – Het is erg belangrijk dat iedereen meewerkt aan het bron- en contactonderzoek van de GGD om de verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te beperken.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Wat als een ouder niet wil dat het kind getest wordt?
  Coronamaatregelen

  Testen gebeurt op vrijwillige basis. Dan wordt er dus geen test afgenomen. De consequentie hiervan kan wel zijn dat het kind dan langer in quarantaine moet zijn.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Worden kinderen op school getest?
  Coronamaatregelen

  Nee, kinderen worden niet op school getest. Het testen is altijd op vrijwillige basis en de GGD moet hiervoor toestemming hebben van de ouders.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe gaat de invoering van sneltesten eruit zien in het primair onderwijs?
  Coronamaatregelen

  – Onderwijspersoneel en medewerkers van de kinderopvang met klachten of dat als contact naar voren komt uit bron- en contactonderzoek hebben voorrang bij het testen. Zij kunnen gebruik maken van de ‘fast lanes’, de GGD-teststraten met prioriteit.

  – Daarnaast gaan we voor onderwijspersoneel aanvullend starten met pilots rondom sneltesten.

  – Deelname aan (snel)testen is altijd vrijwillig.

  – In de pilots komen sneltesten beschikbaar voor al het personeel, behalve wanneer zij als ‘nauw contact’ uit het bron- en contactonderzoek komt. In dat geval moet personeel naar de GGD-teststraat.

  – In de eerste week van maart wordt gestart op de eerste locaties. Indien de opbrengsten uitwijzen dat uitbreiding van de pilots gewenst is, wordt uitgebreid. Een landelijk aanbod volgt dan hopelijk binnen drie maanden.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Waarom komen kinderen vooralsnog niet in aanmerking voor sneltesten?
  Coronamaatregelen

  Het sneltesten van kinderen onder de 12 jaar wordt nu niet wenselijk geacht. Kinderen zijn minder besmettelijk en het transmissie risico van kind op volwassene is relatief beperkt, hiernaast zijn andere maatregelen genomen, zoals het aangescherpte beleid voor neusverkoudheid onder kinderen (de ‘snottebellenrichtlijn’).

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Waar kan ik de meest recente coronaprotocollen vinden?

  De meest recente corona protocollen vind je hier

  De meest recente coronaprotocollen

  Overige documenten

 • Als er een groep leerlingen naar huis wordt gestuurd, krijgt die groep dan thuisonderwijs?
  Coronamaatregelen

  Als een school tijdelijk voor een gehele groep geen fysiek onderwijs kan organiseren, wordt scholen gevraagd om zo mogelijk continuïteit te bieden, bijvoorbeeld door voor deze groep(en) over te schakelen op afstandsonderwijs.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hebben leerlingen in quarantaine recht op les?
  Coronamaatregelen

  Als enkele leerlingen tijdelijk in quarantaine zitten, wordt scholen gevraagd om zo mogelijk continuïteit te bieden. Er geldt dan geen ‘recht op les’, op dezelfde manier als wanneer kinderen thuisblijven als ze kortdurend ziek zijn. De school is niet verplicht hybride onderwijs aan te bieden, maar geeft leerlingen bijvoorbeeld wel huiswerk mee of vraagt ze op afstand mee te doen, terwijl er op school aan andere leerlingen fysiek onderwijs wordt gegeven.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Wat gebeurt er met noodopvang als scholen/klassen in quarantaine gaan?
  Coronamaatregelen

  Wanneer een leerling in quarantaine zit, kan deze leerling niet naar de noodopvang.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Moet een school het ook bij de inspectie melden als er één groep naar huis wordt gestuurd?

  Nee. Een schoolbestuur meldt alleen een volledige schoolsluiting bij de inspectie via het Internet School Dossier (ISD).

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe lang duurt de quarantaine?
  Coronamaatregelen

  Quarantaine duurt 10 dagen. In die tijd kan een leerling niet naar school. Op of na dag 5 kunnen leerlingen en leraren zich laten testen. Bij een negatieve test kan de leerling/leraar weer naar school komen.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Mag een school bijhouden welke leerlingen in quarantaine zitten, en hoe lang?

  Nee, tenzij leerling en ouders hier expliciete toestemming voor geven

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Mag een school om een bewijs van een negatieve coronatest vragen?

  Nee, dit mag niet.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Kan een kind dat vanuit BCO een quarantaineverplichting heeft door de school worden geweigerd als de ouders hem of haar alsnog naar school brengen?
  Coronamaatregelen

  Ja, dit mag de school weigeren met een beroep op de zorgplicht voor een veilig schoolklimaat. Dit is ook het geval als een kind bijvoorbeeld waterpokken heeft. Maak goede afspraken met de medezeggenschap om verrassingen en mogelijke vervelende situaties te voorkomen.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Wat is er geregeld voor ouders die plotseling hun kinderen moeten ophalen en weer thuis moeten opvangen vanwege corona in de klas/op school?

  Dat is heel vervelend, maar het kan inderdaad gebeuren. Net als tijdens de volledige lockdown roepen we werkgevers op om begrip te tonen voor medewerkers die hun kinderen van school moeten halen, omdat de klas/groep in quarantaine gaat.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Mag een school een ingeschreven leerling, die binnenkort 4 jaar wordt, weigeren en/of pas later laten instromen vanwege de coronamaatregelen?

  Nee, dit mag niet. Een leerling die is ingeschreven bij een school en de vierjarige leeftijd bereikt, moet de gelegenheid krijgen om te wennen en is vervolgens welkom op de school vanaf het moment dat hij/zij vier jaar wordt. Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van scholen en schoolbesturen om het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren en ervoor te zorgen dat elk kind onderwijs kan blijven volgen. Wanneer vierjarigen pas later op school mogen beginnen, kunnen ouders hierdoor in de problemen komen met bijvoorbeeld kinderopvang. Wanneer ouders zich hierover zorgen maken of andere problemen rondom de coronamaatregelen ervaren, dan kunnen zij terecht bij de directie of het bestuur van de school.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe moeten scholen omgaan met gymles (bewegingsonderwijs)?
  Coronamaatregelen

  Bij de gymles gelden dezelfde regels als in de klas. Als een school de klas heeft ingedeeld in kleinere groepen (cohortering), worden die ook aangehouden bij de gymles.

  Buiten is minder kans op besmetting, dat geldt voor buiten spelen, maar ook voor buiten sporten en gymmen. Hierom hoeft bij bewegingsonderwijs dat buiten plaatsvindt eventuele cohortering niet te worden aangehouden. De (overdekte) zwembaden blijven dicht, ook voor ‘natte gymlessen’. Nadere informatie over bewegingsonderwijs kan worden gevonden in het protocol bewegingsonderwijs voor basisonderwijs en speciaal onderwijs van de KVLO. Let op: voor po en vo gelden deels andere regels.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Waar moeten scholen rekening mee houden bij de inzet van vakleerkrachten?
  Coronamaatregelen

  Het uitgangspunt is hier dat de contacten tussen leraren en leerlingen, net als leerlingen onderling, liefst zoveel mogelijk beperkt worden. In lijn met vaste groepsindelingen is het wenselijk dat elke groep zoveel mogelijk een vaste leerkracht heeft. Scholen dienen deze uitgangspunten ook zoveel mogelijk te hanteren voor de inzet van vakleerkrachten en de wisseling van groepen (en soms tussen scholen) te beperken. Dat kan moeilijk zijn wanneer een school met vakleerkrachten werkt. Wanneer dit niet mogelijk is, kan overwogen worden om de leraar die verschillende groepen lesgeeft zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van de leerlingen te laten houden en eventueel een mondneusmasker of face-shield te laten gebruiken. Zorg dat alle leraren dagelijks een gezondheidscheck doen.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Waar moeten scholen rekening mee houden bij de inzet van invalleerkrachten?
  Coronamaatregelen

  Uitgangspunt is dat de contacten tussen leraren en leerlingen, net als leerlingen onderling, liefst zoveel mogelijk beperkt worden. In lijn met vaste groepsindelingen is het wenselijk dat elke groep zoveel mogelijk een vaste leerkracht heeft. Scholen dienen deze uitgangspunten ook zoveel mogelijk te hanteren voor de inzet van invalleerkrachten en waar mogelijk de wisseling van school en groep beperkt te houden. Houd hier met de invalleerkrachten goed zicht op, zorg dat goed geregistreerd wordt in welke scholen en klassen een invaller aan de slag is geweest. Kijk in het bijzonder naar mogelijkheden om invallers te verbinden aan één school, of door dit langere periodes (een paar weken) te doen. Mocht dit niet mogelijk zijn, overweeg dan aanvullende maatregelen, zoals anderhalve meter afstand van de leraar tot de leerlingen en/of het gebruik van een mondneusmasker of face shield. De dagelijkse gezondheidscheck geldt ook voor invalleerkrachten.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe zit het met privacy bij bron- en contactonderzoek?
  Coronamaatregelen
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de vertaling hiervan in de Nederlandse wet bepaalt dat zorgvuldig moet worden omgegaan met de registratie en verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens, en dat dit alleen mag als er een goede grond voor is. Het wordt aanbevolen om de functionaris gegevensbescherming (FG) goed te betrekken.
  • Het ministerie van OCW stelt dat een school bepaalde informatie mag geven over personen om de GGD te ondersteunen bij het bron- en contactonderzoek, zoals roosters, groepsvorming en presentie, met een beroep op een ‘gerechtvaardigd belang’, maar gegevensverstrekking moet wel noodzakelijk en proportioneel zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens is om nader advies gevraagd over deze kwestie.
  • Het is raadzaam om als school contact te leggen met ouders en de medezeggenschap om hen te informeren over het proces van het bron- en contactonderzoek, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Desgewenst komen modelpassages beschikbaar voor een brief of mailing naar ouders. Mocht een ouder het niet eens zijn dat bepaalde informatie wordt verstrekt, dan kunnen ze dit melden bij de school (opt-out). – Registratie en delen van besmettingen of quarantaine door een school is niet toegestaan, tenzij hier expliciete toestemming voor is gegeven door de ouders/verzorgers en/of de leerling zelf. Dit zijn medische persoonsgegevens, hiervoor gelden (nog) striktere voorwaarden.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Kunnen schoolkampen en schoolreizen doorgaan?
  Coronamaatregelen

  Nee, dit wordt sterk afgeraden. Recent zijn de basisscholen weer open gegaan, maar vanwege de nog hoge aantallen besmettingen zijn aanvullende maatregelen genomen om contacten en het verspreidingsrisico te beperken. Het uitgangspunt hierbij is dat er op school alleen onderwijs plaatsvindt en andere activiteiten, waarbij niet noodzakelijke contacten kunnen ontstaan, zoveel mogelijk worden beperkt. In dit kader is niet verstandig schoolkampen en schoolreizen doorgang te laten vinden. Mochten de omstandigheden de komende periode verbeteren dan kan hierover opnieuw een afweging worden gemaakt.

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Hoe zit het met de schoolvakanties in relatie tot het coronavirus?

  De schoolsluiting en de schoolvakanties lopen ook dit schooljaar
  mogelijk door elkaar heen. Hierdoor vinden in de praktijk discussies
  plaats met ouders en/of teamleden over het wel of niet doorgaan
  van de schoolvakanties. Ook kunnen in het vakantierooster van
  2020/2021 lesvrije dagen voor de leerlingen zijn opgenomen. Welke
  regels gelden hierbij?

  Op grond van het werkverdelingsplan worden vóór de zomervakantie
  met ieder personeelslid afspraken gemaakt over zijn inzet
  gedurende het schooljaar. Hierin zijn ook de schoolvakanties
  vastgelegd. Alleen via op overeenstemming gericht overleg kan
  hiervan afgeweken worden. Medewerkers zijn dus niet verplicht
  om op andere tijdstippen te komen werken. Uitgangspunt is dat de
  geplande schoolvakanties intact blijven.


  Bij het vaststellen van het vakantierooster heeft de (gemeenschappelijke)
  medezeggenschapsraad adviesrecht. Als er een voornemen
  bestaan om te gaan schuiven, dan zal dat eerst voor advies weer
  moeten worden voorgelegd aan de (G)MR.

 • Kunnen de scholen ook later open dan 8 februari?
  Heropening scholen 8 februari

  Nee. Scholen geven met ingang van maandag 8 februari weer fysiek onderwijs op school, waarbij zij uiteraard niet aan het onmogelijke zijn gehouden.

 • Zijn er uitzonderingen waardoor een school niet open gaat?
  Heropening scholen 8 februari

  De school is open, tenzij…

  • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft,

   of
  • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

  Als cohortering organisatorisch niet mogelijk is, is dit geen reden om de school te sluiten.

 • Als een school toch dicht moet, wordt er dan op een andere manier onderwijs gegeven?
  Heropening scholen 8 februari

  Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen over naar onderwijs op afstand. Een school meldt een tijdelijke schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt.

 • Mag er tot de tijd dat er afstemming is geweest met ouders, medezeggenschap en kinderopvang ook afstandsonderwijs gegeven blijven worden?
  Heropening scholen 8 februari

  Nee. Vanaf maandag 8 februari wordt er weer fysiek onderwijs gegeven op school.

  Scholen dienen te zorgen voor afstemming met ouders, medezeggenschap en met kinderopvangorganisaties voor noodopvang na schooltijd door de BSO.

 • Mogen scholen ook alleen halve dagen open of hele dagen, halve groepen?
  Heropening scholen 8 februari

  Nee. Met ingang van 8 februari gaan alle leerlingen weer zo veel mogelijk volgens op reguliere schooltijden naar school. Hierop kunnen kleine uitzonderingen gelden als het gaat om gespreide begin- en eindtijden en het aanpassen van het rooster voor gymles om contact tussen groepen leerlingen te beperken.

 • Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?
  Heropening scholen 8 februari

  Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden. Hierbij houden zij rekening met gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om het verspreidingsrisico onder ouders en verzorgers zoveel mogelijk te beperken.

 • Wat is de rol van de inspectie in deze periode?
  Heropening scholen 8 februari

  Van scholen in po, so en sbo wordt verwacht dat ze per 8 februari volledig open zijn. Als dit niet het geval is, gaat de inspectie het gesprek aan met de school en het bestuur.

  De school is open, tenzij het advies van de GGD over besmettingen en het beperken van verspreidingsrisico’s hier aanleiding toe geeft, of wanneer er organisatorisch geen andere mogelijkheid is, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is. Scholen wordt gevraagd om een (tijdelijke) sluiting van een gehele school of vestiging te melden bij het meldpunt Schoolsluiting bij de inspectie. Scholen kunnen dit doen via het Internet School Dossier (ISD).

 • Moet een school alle maatregelen geïmplementeerd hebben voordat de school open kan?
  Heropening scholen 8 februari

  We verwachten niet dat een school al meteen alle adviezen uit het aanvullend servicedocument geïmplementeerd heeft op maandag 8 februari. In het document wordt een onderscheid gemaakt tussen 1) verplichte en noodzakelijke maatregelen en 2) adviezen. Als het niet lukt om alles tegelijk te implementeren, raden we scholen aan om prioriteit geven aan de verplichte en noodzakelijke maatregelen.

 • Is het verantwoord voor leerkrachten in het primair onderwijs om weer fysiek les te geven met het oog op het besmettingsrisico?
  Heropening scholen 8 februari

  Ja, dat is verantwoord. Volgens het OMT zijn de risico’s aanvaardbaar; hierom hebben zij geadviseerd om het primair onderwijs en de kinderopvang voor leerlingen van 0 tot 4 jaar nu te heropenen. Hiervoor treffen we wel aanvullende maatregelen, daar heeft het RIVM aanvullende richtlijnen voor gegeven. Hiermee worden de risico’s verder beperkt.

  Overigens is het zo dat de besmettingscijfers, blijkens het percentage positieve tests, onder onderwijspersoneel in de afgelopen maanden altijd significant lager waren dan onder de gehele bevolking. Het RIVM houdt de besmettingscijfers onder leraren goed in de gaten en brengt hier wekelijks een rapportage over uit. Uit onderzoek van het OMT blijkt dat kinderen kunnen bijdragen aan de verspreiding van het virus, maar veel minder dan volwassenen. Dat geldt ook voor de nieuwe , meer besmettelijke varianten van het virus.

 • Welke maatregelen worden getroffen om risico op besmetting voor leerkrachten te verminderen?
  Heropening scholen 8 februari

  Beperking van de verspreiding van het coronavirus wordt bereikt door veel verschillende maatregelen voor personeel, leerlingen en ouders:

  • een aanscherping van het bron- en contactonderzoek testbeleid, quarantaine en isolatie en contact- en uitbraakonderzoek;
  • hygiënemaatregelen en voldoende ventilatie;
  • afstand houden, doorstroming en het beperken van het aantal contacten op de school (en daarbuiten);
  • persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals het gebruik van mondneusmaskers.
 • Waarop is het besluit om de scholen weer te openen gebaseerd?
  Heropening scholen 8 februari

  Het OMT heeft geadviseerd om de scholen voor po, so en sbo weer te openen. Dit advies heeft het kabinet gevolgd. Het OMT vindt dit verantwoord, zeker als wordt gekeken naar de grote negatieve effecten van de sluiting van de scholen. Wel moeten aanvullende maatregelen worden getroffen om de verspreidingsrisico’s verder te beperken.

 • Waarom gaat de buitenschoolse opvang (BSO) niet open?
  Heropening scholen 8 februari

  Het kabinet heeft het advies van het OMT overgenomen om de BSO niet te openen. Het OMT geeft aan dat de groepen in de BSO vaak niet hetzelfde zijn als groepen op school. Heropening van de BSO zou dus tot extra contacten tussen leerlingen leiden. Het dringend advies is om wisselende contacten tussen leerlingen te beperken om daarmee de mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan. De BSO blijft wel open voor noodopvang.

 • Blijft de BSO wel open voor noodopvang na schooltijd?
  Heropening scholen 8 februari

  De BSO blijft wel open voor kinderen die gebruik maken van de noodopvang. Dit geldt alleen voor leerlingen in kwetsbare posities of met ouder(s) in cruciale beroepen. Ook gastouders mogen weer kinderen na school opvangen.

 • Is de tussenschoolse opvang toegestaan?
  Heropening scholen 8 februari

  Zolang de klas bij elkaar blijft en niet mengt met andere groepen, mogen kinderen tijdens de lunchpauze op school blijven.

 • Welke mogelijkheden zijn er om toch thuis te werken voor onderwijspersoneel?
  Heropening scholen 8 februari

  Als een personeelslid in een risicogroep valt of aanleiding ziet om thuis te werken, dan bespreekt hij of zij dit met de school. De arbo-arts kan hierbij uiteraard ook een rol spelen.

  In goed overleg kan dan bijvoorbeeld worden gekeken welke werkzaamheden het personeelslid wel kan vervullen. Dit zal meestal maatwerk zijn.

 • Moet er iedere werkdag een gezondheidscheck plaatsvinden? Wordt dat vastgelegd in vragenlijst?
  Heropening scholen 8 februari

  Iedere werkdag dienen medewerkers een gezondheidscheck te doen. De vragenlijst hiervoor staat op de website van het RIVM. Indien het antwoord op één van de vragen ‘ja’ is, gaat de medewerker niet naar school. De antwoorden op de vragenlijst wordt niet vastgelegd of bijgehouden.

 • Moeten leraren ook contact beperken als ze 1,5 meter afstand houden?
  Heropening scholen 8 februari

  Onderwijspersoneel dient onderling 1,5 meter afstand te houden. In het OMT advies van 30 januari staat dat clusters van besmettingen zijn gevonden op scholen na koffie-/lunchpauze. Het is daarom

 • Hoe kunnen we als school omgaan met personeelsleden die tot de risicogroep behoren of een huisgenoot hebben die behoort tot de risicogroep en om die reden niet naar school willen komen?

  In het protocol staat als richtlijn:

  • Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze werknemer in overleg met de arbo-/ bedrijfsarts of behandelend arts en werkgever).
  • Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze werknemer in overleg met de werkgever).

  Het RIVM heeft uitgangs- en aandachtspunten opgesteld rondom de inzet van kwetsbare werknemers.

  Het uitgangspunt hierbij is dat zo lang er consequent en volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de organisatie wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) en oncontroleerbare situaties worden vermeden, ook een kwetsbare werknemer in principe zijn eigen werk kan blijven doen. De inhoud van het werk en de individuele gezondheidsfactoren en werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt.

  Tevens is het advies van het RIVM over risicogroepen hierbij relevant.

  Als gevolg van deze aangepaste adviezen en uitgangspunten van het RIVM kan – in overleg tussen werkgever en werknemer – sneller worden beslist dat een werknemer uit de risicogroep of met een huisgenoot in de risicogroep zijn/haar werk fysiek op school verricht.

 • Vanaf wanneer kunnen leraren getest worden op besmetting?

  Vanaf maandag 21 september 2020 kan onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs zich met voorrang laten testen. Dit is een tijdelijke maatregel die tot nader orde van kracht is. De voorrangsprocedure is bedoeld om lesuitval te voorkomen. De schoolleider bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt.

 • Is er een handreiking over besmetting met COVID-19 beschikbaar?

  Er is een handreiking “Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met COVID-19 is vastgesteld?” in de vorm van een infographic beschikbaar.

  In de infographic staat welke stappen ondernomen moeten worden als een leerling of een collega op school met COVID-19 besmet is geraakt.

  Wat te doen als bij een leerling of collega op school een besmetting met COVID-19 is vastgesteld?

 • Waar kan ik de gezondheidscheck voor het onderwijs vinden?

  De gezondheidscheck is te vinden op

  https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

 • Welke regels gelden er bij het testen van leerlingen tot en met 12 jaar?

  Aanpassing van het testbeleid voor kinderen t/m 12 jaar

  Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:

  • het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
  • de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is,
  • er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
  • het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

  Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Voor meer informatie zie:
   https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

  • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Zie voor meer informatie over thuisblijven: https://lci.rivm.nl/informatiepatientthuis
  • Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-coronaAls iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan gaat de leerling 10 dagen in quarantaine. Vanaf dag 5 na het laatste contact met de huisgenoot, kan de leerling worden getest. Bij een negatieve uitslag mag de leerling uit quarantaine en weer naar school. Voor meer informatie zie: https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco.
  • Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe. Zie voor meer informatie: https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis.

  Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

  Voor meer informatie in dit kader zie ook: Kinderen, school en COVID-19

  AVS Helpdesk

  Neem contact op met de AVS Helpdesk
  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

  Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

  helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010
 • Wat is het Servicedocument funderend onderwijs?

  Het Servicedocument funderend onderwijs geeft antwoord op vragen rondom de huidige situatie van het coronavirus, gebaseerd op de bestaande wet- en regelgeving, inclusief de coronamaatregelen vanuit het kabinet en de RIVM-richtlijnen.

  Het ministerie van OCW bundelt de laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen voor het funderend onderwijs in dit servicedocument. Het is nadrukkelijk geen vervanging maar een aanvulling op de diverse protocollen en richtlijnen. In het servicedocument wordt dan ook waar nodig naar diverse protocollen verwezen.

  Bekijk het nieuwste servicedocument

  Download

 • Wat is het advies met betrekking tot mondkapjes?

  Met ingang van 1 december 2020 wordt het gebruik van mondneusmaskers binnen het schoolgebouw in het voortgezet (speciaal) onderwijs verplicht.

 • Wat verandert er voor het voorgezet (speciaal) onderwijs voor mondkapjes na het in werking treden van de COVID-19 wet?

  Op dit moment geldt voor situaties buiten de klas in het schoolgebouw het dringende advies om een mondkapje te dragen. Na inwerkingtreding van de COVID19-wet wordt dit omgezet in een verplichting. Dit geeft scholen, ouders en leerlingen helderheid dat er geen discussie mogelijk is over de plicht tot het dragen van een mondkapje in deze situaties.

 • Wat moet het voortgezet (speciaal) onderwijs regelen voor de mondkapjesplicht bij ingang van de COVID-19 wet?

  De school heeft een zorgplicht om voorzieningen te treffen dat aanwezigen in de school zich aan de Coronaregels kunnen houden.

 • Welke regels gelden er als een leerling in het voortgezet (speciaal) onderwijs geen mondkapje draagt?

  – Indien een leerling niet aanwezig is op school, ongeacht of dit te maken heeft met het niet willen dragen van een mondneusmasker, gelden de regels zoals deze ook in de normale situatie gelden:

  – De school zal eerst het gesprek aangaan met de leerling over het verzuim. Dit kan leiden tot een verzuimmelding.
  – De school is in ieder geval verplicht om vanaf 16 uur in vier weken een melding van ongeoorloofd verzuim te doen via het verzuimregister bij de leerplichtambtenaar.
  – De leerplichtambtenaar werkt dan volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim en zal een onderzoek instellen.
  – In dit geval ligt de keuze om niet op school te komen bij de leerling.

  – Als een leerling wel op school verschijnt, maar wil geen mondkapje dragen (en dan niet vanwege medische redenen), dan is het op dat moment aan de school om eerst te bepalen wat er gaat gebeuren.
  – De school stelt zelf maatregelen op en gaat zelf over de sancties. Hierbij zorgt de school voor instemming met de (G)MR bij wijziging van het gezondheid- en veiligheidsbeleid.
  – De school kan ervoor kiezen om de volgende stappen te volgen:

  – In overleg te treden met leerling en ouder
  – Een waarschuwing te geven aan de leerling
  – De leerling te schorsen
  – Indien de leerling na schorsing, alsnog weigert tot het dragen van een mondkapje, volgt er een gesprek met de leerplichtambtenaar
  – De casus wordt overgedragen naar de leerplichtambtenaar

 • Welke rol heeft de MR bij besluiten over onderwijs in de school?

  In crisissituaties vraag je van alle betrokken veel.  De (G)MR houdt zich aan de bepalingen, die gesteld worden in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De WMS is niet aangepast aan de coronamaatregelen, maar je mag wel enige flexibiliteit aan de leden van de (G)MR vragen. Als de (G)MR dit niet wil dan is het helaas zo.

  Welke rol heeft de (G)MR in tijden van crisis? Het medezeggenschapswerk ligt zeker niet stil. Het is juist verstandig om de (G)MR te blijven betrekken bij besluiten. Zo bundel je de krachten en kom je tot de beste oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen. Dat is van belang, zeker als het lastige besluiten betreft.

  Bij een crisis van deze omvang is het van belang samen zo veel mogelijk op te trekken. Het komt aan op infomeren en communiceren. Maar overheidsmaatregelen vereisen soms zodanige spoed dat het niet altijd haalbaar is om eerst met de (P)(G)MR overleg te plegen. Maatregelen vanuit RIVM en/of regering genieten te allen tijde voorrang. Achteraf over maatregelen en gevolgen voor beleid informeren is dan de taak van de overlegpartner. Stel je als overlegpartner* de vraag: is dit een noodmaatregel of is dit beleid?

  Het is duidelijke dat de snel veranderende omstandigheden in de bestrijding van het virus soms snelle besluitvorming noodzakelijk maakt. Het is van belang om de medezeggenschapsraad goed mee te nemen opdat zij het besluitvormingsproces kritisch kunnen volgen. Als overlegpartner kun je denken aan de volgende zaken:

  – Bespreek soepel om te gaan met termijnen. Bewaak daarbij de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid. Spreek af hoe de (G)MR bij de besluitvorming betrokken wordt. Betrek (de voorzitter van) de (G)MR zoveel mogelijk bij de interne discussies die worden gevoerd en bij beslissingen die genomen worden.

  In de WMS staan verschillende artikelen waarop de (G)MR zich kan beroepen:
  Het belangrijkste artikel is artikel 10.1.e,een instemmingsrecht van de hele (G)MR op de regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook artikel 11.1.f, een adviesrecht voor de hele MR over de organisatie van de school, speelt hier een rol.

  Bij het vormgeven van het thuisonderwijs komt het beleid rondom de voorzieningen
  voor leerlingen in beeld. In het primair onderwijs is dat een instemmingsbevoegdheid van de oudergeleding (artikel 13.1.d).

  Ook kan om organisatorische redenen afwijkingen van het vastgestelde vakantierooster nodig zijn. Het is een adviesbevoegdheid van de (G)MR (artikel 11 l, regeling van de vakantie).

 • Waarom is er een meldpunt schoolsluiting?

  Het ministerie van OCW en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Het registreren kost hooguit een paar minuten tijd. De informatie is erg belangrijk om zicht te houden op de continuïteit van onderwijs en waar nodig bij te sturen.

  Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog in het Internet Schooldossier te melden.

  Waarom is dit meldpunt van belang?

  Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen op school onderwijs krijgen. Scholen werken er hard aan om goed onderwijs te blijven bieden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school open te houden en fysiek onderwijs te geven. Het meldpunt is bedoeld om te registeren welke scholen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken.

  In het kort wordt het volgende van schoolbesturen gevraagd:

  1. Meld als een school of vestiging vanwege corona tijdelijk moet sluiten (peildatum vanaf start schooljaar 2020/2021);
  2. Geef daarbij aan welke maatregelen zijn/worden genomen om het onderwijs te continueren;
  3. Meld actief als de school of vestiging weer opengaat.

  Peilingsonderzoek

  Naast het meldpunt wordt er aanvullend peilingsonderzoek gedaan naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Dit onderzoek vindt maandelijks plaats en wordt uitgevraagd onder de scholen. Met de informatie uit het meldpunt en peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportages geven informatie om, waar nodig, beleid te maken, bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen.

  Zie ook: Doe mee met maandelijks onderzoek naar effecten coronavirus (PO en VO)

  Meer informatie

  Voor informatie over onderwijs op afstand kunnen schoolbesturen terecht op de website www.lesopafstand.nl en voor vragen bij het bijbehorende loket. Voor vragen over de website Internet Schooldossier of het meldingsformulier kunnen schoolbesturen contact opnemen met de Inspectie van het Onderwijs.

  Links

 • Mogen we als school een leerling weigeren als deze leerling in een risicogebied (code rood of oranje) op vakantie is geweest?

  Het advies is de richtlijnen op te volgen en uit te dragen naar de ouders. Leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar worden dringend geadviseerd in thuisquarantaine te gaan voor 10 dagen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen boven de 12 jaar wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

 • Hoe ga je om met leerlingen die zijn teruggekeerd uit een land of gebied met code oranje of rood?

  Wie terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Omdat kinderen van 4 tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met het coronavirus, geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om 10 dagen voor het begin van de school terug te zijn.

  Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die het thuisquarantaine-advies niet in acht nemen.

  De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarbij bij thuiskomst dringend geadviseerd wordt in quarantaine te gaan. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

 • Hoe ga je ermee om als gezinnen onterecht niet in quarantaine gaan en hun kinderen naar school sturen?

  Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die toch terugkomen uit een oranje of rood land worden dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven. Zij moeten dus thuis blijven en mogen ook niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

 • Hoe organiseer je de wens van het kabinet om bij quarantaine thuisonderwijs te verzorgen, terwijl er op school weer fulltime les wordt gegeven?

  Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven, bijvoorbeeld met behulp van leraren die ook (niet ziek) in quarantaine zitten. Hierbij geldt zo veel mogelijk een pragmatische insteek: wat niet mogelijk is, is niet mogelijk. Aangezien je voor deze groep leerlingen ook geen verzuimmelding hoeft te doen bij de leerplichtambtenaar, zal de onderwijsinspectie met deze groep leerlingen ook soepel omgaan. Het budget ‘Bestrijding achterstanden Corona’ kan hiervoor niet worden aangeboord, omdat dit buiten de subsidieregeling valt.

 • Corona protocol bij de AVS

  Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten.

 • Hoe gaan we om met corona als we weer op school zijn?

  In het werk als leerkracht kom je allerlei vragen tegen. Lukt het straks goed genoeg om de voorgeschreven afstand te bewaren? Als iemand verdrietig is, hoe bied je dan troost? Bespreek je met de klas wat ze meegemaakt hebben of juist niet? Als leerlingen vechten op het schoolplein, haal je ze dan uit elkaar?
  Het is belangrijk om als schoolteam over al deze vragen te praten en samen na te
  denken over mogelijke antwoorden. Kijk ook of collega’s uit de jeugdhulp of de ggz, die veelal met vergelijkbare dilemma’s worstelen, met jullie mee kunnen denken.

 • Hoe groot is het risico voor leerlingen en leraren?

  Volgens het OMT het risico voor de volksgezondheid “beheersbaar” is. Voor het onderwijspersoneel geldt dat zij vanaf deze periode wel makkelijker getest kunnen worden. Schoolleiders en leraren onderling afspraken moeten maken over de aanwezigheid, zeker bij leraren die in een risicogroep vallen.

  Als er een maand na de opening van de basisscholen geen grote uitbraken zijn geweest, dan kan het voortgezet onderwijs zich voorbereiden op het opstarten van “fysiek onderwijs”, in de klas. In deze schoolgebouwen moet wel de anderhalve meter afstand gehandhaafd worden.

 • Hoe omgaan met mogelijke leerachterstanden door de coronacrisis

  Dat verschilt per kind. Het is in zijn algemeenheid te verwachten dat kinderen minder lesstof hebben verwerkt dan wanneer zij gewoon naar school waren gegaan. Het is het normale effect van de abnormale situatie van de coronacrisis, waarmee alle kinderen te maken hebben. Dit besef kan helpen om jezelf en je kind gerust te stellen. Belangrijk is dat je samen met school kijkt hoe jullie de ontwikkeling en het welzijn van je kind kunnen blijven stimuleren en samen te kijken naar wat je kind nodig heeft om goed verder te kunnen. Uit onderzoek is bekend dat kinderen veerkrachtig zijn. De meeste kinderen pakken de draad vanzelf weer op. Het belangrijkste hiervoor is het vertrouwen en de steun van ouders en andere belangrijke volwassenen in zo’n bijzondere periode.(Bron: zie NJI Nederlands Jeugdinstituut).
  Er is de afgelopen weken keihard gewerkt om de verschillen tussen onderwijs op school en het thuisonderwijs zo klein mogelijk te houden. Ook ouders hebben zich daar heel goed voor ingezet. We hebben straks een hele generatie die een paar weken niet naar school kon, maar op afstand toch aan zijn of haar ontwikkeling heeft gewerkt. De onderwijsgevenden zullen bij terugkeer op school daar bij aansluiten en de kinderen weer verder helpen zich te ontwikkelen.

 • Brengen en halen naar school of opvang, hoe organiseer je dat?

  Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school of opvang te brengen.
  Maak als  school regels over waar de ouders wel en niet mogen komen: wel of niet in de school, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar het kind wordt afzet en weer opgehaald  bij de school. Houd je goed aan die regels. De 1,5 meter tussen personeel, andere kinderen en ouders is de norm bij het halen en brengen.

 • Mag een kind naar school als er iemand in het gezin ziek is?

  Nee, als één van de gezinsleden of andere mensen met wie je een huishouden deelt ziek is, moet iedereen zoveel mogelijk binnen blijven. Onder ziek zijn verstaan we: hoesten of niezen of keelpijn of benauwdheid of koorts. De gezinsleden zonder klachten mogen alleen naar buiten voor de hoognodige dingen, zoals boodschappen doen. Als iemand thuis meer dan 38 graden koorts heeft, moet iedereen binnen blijven.

  Het kind mag weer naar school als iedereen in het gezin/huishouden minimaal 24 uur zonder klachten is. Overleg met de ouders of online onderwijs in deze periode mogelijk en wenselijk is.

 • Wie betaalt de coronatesten van zorgpersoneel buiten ziekenhuizen, personeel van basisscholen en kinderopvang, mantelzorgers en jeugdtrainers?

  De kosten voor de test worden betaald door de overheid. U hoeft daar dus niet zelf voor te betalen.
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/testen

 • Waar kun je actuele informatie vinden over opvoeden en opgroeien in tijden van corona?

  www.nji.nl/coronavirus

 • Hoe moet je als school omgaan met specifieke lessen door externen vallend onder cultuureducatie?

  Zie hiervoor de:  Aanvullende branchespecifieke richtlijnen op protocol Cultuureducatie en -participatie

 • Staat het antwoord op jouw vraag over de corona-maatregelen hier niet bij?

  Op https://www.lesopafstand.nl/lesopafstand/veelgestelde-vragen/ vindt je meer vragen en antwoorden over onderwijs in coronatijd.