Veelgestelde vragen – coronamaatregelen

Schoolleiders wilden heel graag duidelijkheid over richtlijnen van het RIVM.

Veelgestelde vragen coronamaatregelen

 • Hoe moet er omgegaan worden met kinderen die vier jaar worden en nieuw op school komen of nog moeten “wennen”?

  Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar hebben wel recht op onderwijs. Als een ouder twijfelt over een soepele start in deze omstandigheid, dan kan de ouder ervoor kiezen om de schoolstart uit te stellen. Dat kan in sommige situaties (voor sommige leerlingen) wenselijk zijn, maar dat hoeft niet. Overleg met de betreffende leerkracht kan deze zorg wellicht wegnemen.

 • Mogen scholen vierjarigen weigeren om naar de basisschool te komen “omdat ze niet leerplichtig zijn”?

  Leerlingen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig, maar hebben wel recht op onderwijs. De leerplicht begint bij 5 jaar. Scholen mogen leerlingen niet weigeren, omdat ze nog niet leerplichtig zijn.

 • Mogen we als school een leerling weigeren als deze leerling in een risicogebied (code rood of oranje) op vakantie is geweest?

  Het advies is de richtlijnen op te volgen en uit te dragen naar de ouders. Leerlingen die ouder zijn dan 12 jaar worden dringend geadviseerd in thuisquarantaine te gaan voor 10 dagen. S Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen boven de 12 jaar wegsturen die dit advies niet in acht nemen.

 • Hoe ga je om met leerlingen die zijn teruggekeerd uit een land of gebied met code oranje of rood?

  Wie terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 10 dagen in quarantaine te gaan. De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Omdat kinderen van 4 tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met het coronavirus, geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen. Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om 10 dagen voor het begin van de school terug te zijn.

  Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die het thuisquarantaine-advies niet in acht nemen.

  De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. De school hoeft ook geen verzuimmelding te doen voor kinderen die (met of zonder hun ouders) naar een land reizen waarbij bij thuiskomst dringend geadviseerd wordt in quarantaine te gaan. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en kinderen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven.

 • Hoe ga je ermee om als gezinnen onterecht niet in quarantaine gaan en hun kinderen naar school sturen?

  Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die toch terugkomen uit een oranje of rood land worden dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te blijven. Zij moeten dus thuis blijven en mogen ook niet op school of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

 • Is er een handreiking voor het onderwijs?

  Op onze site zijn de meest recente protocollen te vinden. De protocollen, één voor het basisonderwijs, één voor het speciaal basisonderwijs/speciaal onderwijs en één voor het voortgezet speciaal onderwijs , zijn een handreiking voor de scholen. In deze protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan dan wel moet worden.

  https://www.avs.nl/artikelen/protocollen-herstart-scholen

 • Is een schoolbestuur verplicht om ook de 4-jarigen les te geven en op te vangen?

  Ondanks dat een 4-jarige leerling niet leerplichtig is, kan deze niet geweigerd worden. Dat betekent dat ook deze leerlingen weer welkom zijn op school. Net als alle andere leerlingen.

 • Hoe organiseer je de wens van het kabinet om bij quarantaine thuisonderwijs te verzorgen, terwijl er op school weer fulltime les wordt gegeven?

  Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk met ouders en leerlingen te overleggen over de mogelijkheden om kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs te geven, bijvoorbeeld met behulp van leraren die ook (niet ziek) in quarantaine zitten. Hierbij geldt zo veel mogelijk een pragmatische insteek: wat niet mogelijk is, is niet mogelijk. Aangezien je voor deze groep leerlingen ook geen verzuimmelding hoeft te doen bij de leerplichtambtenaar, zal de onderwijsinspectie met deze groep leerlingen ook soepel omgaan. Het budget ‘Bestrijding achterstanden Corona’ kan hiervoor niet worden aangeboord, omdat dit buiten de subsidieregeling valt.

 • Corona protocol bij de AVS

  Het is weer mogelijk om elkaar, met inachtneming van de voorschriften van het RIVM, fysiek te ontmoeten.

 • Waarom niet gewoon op deze weg doorgaan?

  We merken dat het op heel veel plekken goed gaat, maar hier en daar begint het thuisonderwijs ook wat haarscheuren te vertonen. Sommige ouders trekken het niet meer, leerlingen missen hun juf of meester en een deel van het onderwijs, veel schoolleiders en leraren willen graag weer hun kinderen zien.

 • Hoe gaan we om met corona als we weer op school zijn?

  In het werk als leerkracht kom je allerlei vragen tegen. Lukt het straks goed genoeg om de voorgeschreven afstand te bewaren? Als iemand verdrietig is, hoe bied je dan troost? Bespreek je met de klas wat ze meegemaakt hebben of juist niet? Als leerlingen vechten op het schoolplein, haal je ze dan uit elkaar?
  Het is belangrijk om als schoolteam over al deze vragen te praten en samen na te
  denken over mogelijke antwoorden. Kijk ook of collega’s uit de jeugdhulp of de ggz, die veelal met vergelijkbare dilemma’s worstelen, met jullie mee kunnen denken.

 • Wat weten we tot nu toe over het coronavirus en kinderen

  * Dat uit verschillende onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat kinderen
  zelden heel ziek worden van het coronavirus en weinig bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus.

  * Dat de opvang en de basisscholen vanaf 11 mei open gaan, omdat de experts met grote zekerheid weten dat dit geen onaanvaardbare risico’s voor kinderen, hun families en voor leerkrachten oplevert.

 • Hoe groot is het risico voor leerlingen en leraren?

  Volgens het OMT het risico voor de volksgezondheid “beheersbaar” is. Voor het onderwijspersoneel geldt dat zij vanaf deze periode wel makkelijker getest kunnen worden. Schoolleiders en leraren onderling afspraken moeten maken over de aanwezigheid, zeker bij leraren die in een risicogroep vallen.

  Als er een maand na de opening van de basisscholen geen grote uitbraken zijn geweest, dan kan het voortgezet onderwijs zich voorbereiden op het opstarten van “fysiek onderwijs”, in de klas. In deze schoolgebouwen moet wel de anderhalve meter afstand gehandhaafd worden.

 • Welke rol heeft de MR bij besluiten over onderwijs in de school?

  In crisissituaties vraag je van alle betrokken veel.  De MR houdt zich aan de WMS. De WMS is niet aangepast maar je mag wel flexibiliteit vragen. Als de MR dit niet wil dan is het helaas zo. Zie artikel: Medezeggenschap in tijden van crisis

  Van toepassing is Artikel 11f adviesrecht medezeggenschapsraad. De organisatie wijzigt en vandaar advies vragen aan de hele MR.

 • Hoe omgaan met mogelijke leerachterstanden door de coronacrisis

  Dat verschilt per kind. Het is in zijn algemeenheid te verwachten dat kinderen minder lesstof hebben verwerkt dan wanneer zij gewoon naar school waren gegaan. Het is het normale effect van de abnormale situatie van de coronacrisis, waarmee alle kinderen te maken hebben. Dit besef kan helpen om jezelf en je kind gerust te stellen. Belangrijk is dat je samen met school kijkt hoe jullie de ontwikkeling en het welzijn van je kind kunnen blijven stimuleren en samen te kijken naar wat je kind nodig heeft om goed verder te kunnen. Uit onderzoek is bekend dat kinderen veerkrachtig zijn. De meeste kinderen pakken de draad vanzelf weer op. Het belangrijkste hiervoor is het vertrouwen en de steun van ouders en andere belangrijke volwassenen in zo’n bijzondere periode.(Bron: zie NJI Nederlands Jeugdinstituut).
  Er is de afgelopen weken keihard gewerkt om de verschillen tussen onderwijs op school en het thuisonderwijs zo klein mogelijk te houden. Ook ouders hebben zich daar heel goed voor ingezet. We hebben straks een hele generatie die een paar weken niet naar school kon, maar op afstand toch aan zijn of haar ontwikkeling heeft gewerkt. De onderwijsgevenden zullen bij terugkeer op school daar bij aansluiten en de kinderen weer verder helpen zich te ontwikkelen.

 • Brengen en halen naar school of opvang, hoe organiseer je dat?

  Ouders worden opgeroepen om hun kinderen zoveel mogelijk alleen en lopend of op de fiets naar de school of opvang te brengen.
  Maak als  school regels over waar de ouders wel en niet mogen komen: wel of niet in de school, bij de deur, op het plein. Die regels bepalen dus waar het kind wordt afzet en weer opgehaald  bij de school. Houd je goed aan die regels. De 1,5 meter tussen personeel, andere kinderen en ouders is de norm bij het halen en brengen.

 • Mag een kind naar school als er iemand in het gezin ziek is?

  Nee, als één van de gezinsleden of andere mensen met wie je een huishouden deelt ziek is, moet iedereen zoveel mogelijk binnen blijven. Onder ziek zijn verstaan we: hoesten of niezen of keelpijn of benauwdheid of koorts. De gezinsleden zonder klachten mogen alleen naar buiten voor de hoognodige dingen, zoals boodschappen doen. Als iemand thuis meer dan 38 graden koorts heeft, moet iedereen binnen blijven.

  Het kind mag weer naar school als iedereen in het gezin/huishouden minimaal 24 uur zonder klachten is. Overleg met de ouders of online onderwijs in deze periode mogelijk en wenselijk is.

 • Ik ben leerkracht en bezorgd over mijn gezondheid. Moet ik weer naar school?

  Ja, in principe moeten docenten en leerkrachten vanaf 11 mei weer naar school. Personeel in het onderwijs hoeft niet op school te werken als ze klachten hebben van hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid of koorts of als ze behoren tot één van de risicogroepen. Overleg in zo’n geval ook altijd met je leidinggevende.

 • Mag ik als leerkracht op school werken als een van mijn gezinsleden een beetje hoest of niest, maar geen koorts heeft?

  Nee, als een van jouw huisgenoten hoest of niest of keelpijn heeft of benauwd is of koorts heeft, moet je thuisblijven en dus thuis werken. Als huisgenoten 24 uur geen klachten meer hebben gehad, kun je weer naar school. Zolang je zelf geen klachten hebt, mag je nog wel naar buiten voor de hoognodige dingen, zoals het doen van boodschappen. Zodra een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft, moeten jullie allemaal binnen blijven

 • Ik ben leerkracht. Ik hoest/nies of heb keelpijn, maar ik voel me goed genoeg om te werken. Kan ik naar school gaan?

  Nee, je moet thuisblijven. Je kunt weer naar school als jij of een van jouw huisgenoten langer dan 24 uur geen klachten heeft gehad. Bij twijfel neem je contact op met je leidinggevende en/of de huisarts. Mogelijk kan je getest worden op corona.

 • Waarom wordt in so gebruik mondkapjes bij verzorging van leerlingen wel geadviseerd en niet in het reguliere onderwijs. Heeft dit te maken met het type onderwijs en type leerlingen, of zijn er nog andere redenen?

  In principe werken alleen de medewerkers die niet ziek zijn en/of niet tot de risicogroep behoren. Zie hiervoor de “Thuisblijf regels – gezondheid personeel” van het protocol. Beschermingsmiddelen zijn om die reden niet nodig. Of mondkapjes strikt noodzakelijk/verplicht zijn bij de verzorging van kinderen in het speciaal onderwijs wordt nog met het RIVM afgestemd.

 • Wat mogen we van de BSO verwachten?

  De BSO volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Daarbij kan afgeweken worden van de reguliere contractdagen. De aansluiting moet straks goed geregeld zijn, zodat kinderen na hun schooldag naar de BSO kunnen gaan en ouders weer meer kunnen werken. Alleen zo kunnen we deze periode werkbaar houden voor ouders en kinderen.

  Scholen en kinderopvang moeten met elkaar in gesprek gaan en blijven, ook gedurende de meivakantie. Neem voldoende tijd voor goed overleg; probeer uiterlijk een week van te voren tot afspraken te komen. Zorg dus dat de onderlinge afspraken uiterlijk een week van tevoren gemaakt zijn. Een gespreksleidraad is te vinden op (o.a.) de website van de PO-Raad.

 • Hoe moeten we in school omgaan met het bewegingsonderwijs? Zijn er specifiek maatregelen die we moeten nemen?

  Hiervoor is een FAQ opgesteld een protocol advies heropening en leerlijnen buiten en binnen tips

  Downloads:

  FAQ DEF Bewegingsonderwijs buiten en binnen na 11 mei (PDF)
  Definitief Protocol Advies heropening bewegingsonderwijs PO-SO (PDF)
  Leerlijnen buiten en binnen Tips en Adviezen Bewegingsonderwijs PO-SO volgens RIVM richtlijnen (PDF)

 • Hoe gaan we om met kwetsbare leraren als de scholen weer open gaan?

  Leraren en medewerkers in de kinderopvang van 70 jaar of ouder of een onderliggende aandoening hebben kunnen vanaf huis blijven werken.

 • Vanaf wanneer kunnen leraren getest worden op besmetting?

  Sinds 6 mei kunnen ook basisschoolleraren, kinderopvangmedewerkers, jeugdtrainers en mantelzorgers op besmetting met het COVID-19-virus getest worden als zij klachten hebben.

 • Wie betaalt de coronatesten van zorgpersoneel buiten ziekenhuizen, personeel van basisscholen en kinderopvang, mantelzorgers en jeugdtrainers?

  De kosten voor de test worden betaald door de overheid. U hoeft daar dus niet zelf voor te betalen.
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/testen

 • Waar kun je actuele informatie vinden over openen scholen per 8 juni a.s.

  www.nieuwsbrievenminocw.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-primair-onderwijs/2020/nieuwsflits-po-19-mei

 • Waar kun je actuele informatie vinden over opvoeden en opgroeien in tijden van corona?

  www.nji.nl/coronavirus

 • Hoe moet je als school omgaan met specifieke lessen door externen vallend onder cultuureducatie?

  Zie hiervoor de:  Aanvullende branchespecifieke richtlijnen op protocol Cultuureducatie en -participatie