Onderwijs-CAO

De primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de salarisontwikkeling, de eindejaarsuitkering, de sociale zekerheid, arbeidsduur en budgettaire afspraken over personeelsbeleid worden neergelegd in de sector-CAO, de Cao onderwijs. Het overleg hierover vindt plaats tussen de minister van Onderwijs en de vakorganisaties. Ook de AVS neemt aan dit overleg deel.

Voor ons is steeds van groot belang of de te maken afspraken recht doen aan de (salaris)positie van het managment en de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.

CAO-PO

De CAO Primair onderwijs (CAO-PO) is een verzameling afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden en de kaders van het personeelsbeleid in het primair onderwijs. Deze afspraken zijn het resultaat van overleg tussen de besturenorganisaties en de vakorganisaties.

In dit overleg maakt de AVS deel uit van de werknemersdelegatie. Dankzij de afspraken in deze zogenaamde decentrale CAO hoeft het bevoegd gezag niet apart met de bonden te overleggen over hun personeelsbeleid. Zij kunnen verdere afspraken met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad regelen. Alleen als het bevoegd gezag wil afwijken van de CAO-PO moet het een decentraal georganiseerd overleg (DGO) met de vakcentrales afspreken.

Zie ook het dossier: CAO PO 2018-2019