Over AVS Vakbond

Voor je individuele en collectieve belangenbehartiging kun je bij de AVS terecht. Heb je individuele belangenbehartiging nodig?  De AVS Helpdesk en juridische ondersteuning staan voor je klaar. De AVS vertegenwoordigt altijd haar leden via collectieve belangenbehartiging. Via CAO-onderhandelingen, lobby bij het ministerie van OCW en Kamerleden, en deelname aan diverse overlegtafels. De AVS raadpleegt regelmatig haar achterban over belangrijke actuele onderwijskwesties. Hiermee kan de AVS vaak effectief het onderwijsbeleid beїnvloeden.

"Het is van belang je aan te sluiten bij een bond. Je kan er informatie halen en ondersteuning krijgen indien nodig. De AVS komt op voor jouw belangen en daar heb je een stem in."

Lidewij Beemer, directeur Tobiasschool in Zeist
Slide 1 van1

Veelgestelde vragen aan de AVS Helpdesk

 • Waar kan ik de nieuwe salaristabellen downloaden?

  Hieronder zijn de salaristabellen te downloaden:

  Salaristabellen behorende bij onderhandelaarsakkoord 2019 – 2020.pdf
  Salaristabellen primair onderwijs per 1 juli 2020 Salaristabellen behorende bij het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020, obv nieuw minimumloon per 1 januari 2021

 • Planverplichtingen voor scholen in het primair onderwijs

  Er zijn veel planverplichtingen voor scholen. De AVS heeft een overzicht gemaakt van de beleidsplannen die uw schoolbestuur vanwege de huidige weten regelgeving moet maken, alsmede de geldende voorschriften voor de inhoud van deze plannen.

  Bij veel van deze plannen heeft ook de MR, of de GMR, een rol. De totstandkoming van goed beleid vergt tijd en planmatigheid. Het is een continue proces van afwegen en bijstellen, en vraagt om voldoende inspraak en draagvlak vanuit betrokken geledingen. Dit overzicht is bedoeld te helpen bij het stellen van prioriteiten en met name bij het maken van planningen voor zaken die ook voor de MR of de GMR van belang zijn. Zaken waar het gaat om de verschillende onderwerpen waar de raad mee te maken (kan) krijgen.

  Downloads

 • Hoe zit het met de schoolvakanties in relatie tot het coronavirus?

  De schoolsluiting en de schoolvakanties lopen ook dit schooljaar
  mogelijk door elkaar heen. Hierdoor vinden in de praktijk discussies
  plaats met ouders en/of teamleden over het wel of niet doorgaan
  van de schoolvakanties. Ook kunnen in het vakantierooster van
  2020/2021 lesvrije dagen voor de leerlingen zijn opgenomen. Welke
  regels gelden hierbij?

  Op grond van het werkverdelingsplan worden vóór de zomervakantie
  met ieder personeelslid afspraken gemaakt over zijn inzet
  gedurende het schooljaar. Hierin zijn ook de schoolvakanties
  vastgelegd. Alleen via op overeenstemming gericht overleg kan
  hiervan afgeweken worden. Medewerkers zijn dus niet verplicht
  om op andere tijdstippen te komen werken. Uitgangspunt is dat de
  geplande schoolvakanties intact blijven.


  Bij het vaststellen van het vakantierooster heeft de (gemeenschappelijke)
  medezeggenschapsraad adviesrecht. Als er een voornemen
  bestaan om te gaan schuiven, dan zal dat eerst voor advies weer
  moeten worden voorgelegd aan de (G)MR.

 • Kunnen de scholen ook later open dan 8 februari?
  Heropening scholen 8 februari

  Nee. Scholen geven met ingang van maandag 8 februari weer fysiek onderwijs op school, waarbij zij uiteraard niet aan het onmogelijke zijn gehouden.

 • Zijn er uitzonderingen waardoor een school niet open gaat?
  Heropening scholen 8 februari

  De school is open, tenzij…

  • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft,

   of
  • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

  Als cohortering organisatorisch niet mogelijk is, is dit geen reden om de school te sluiten.

Meer veelgestelde vragen