De AVS Ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan, gekozen door de leden. De raad heeft alle taken van de ALV overgenomen. De ledenraad adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. Ook heeft de ledenraad op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht.

Bijeenkomst ledenraad AVS – Utrecht, 26 juni 2020 (Foto: Hans Roggen)

Bij de samenstelling van de ledenraad wordt gekeken naar kwaliteit en ervaring. Het streven is zoveel mogelijk representatief te zijn. Landelijke spreiding, vertegenwoordiging van directeuren/ bestuurders, regulier primair én speciaal (basis)onderwijs, en man/vrouw-verhouding spelen daarbij ook een rol. De ledenraad vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS. Het is belangrijk dat de leden van de ledenraad goed geïnformeerd worden door collega’s uit het veld.

De AVS ledenraad is bereikbaar via ledenraad@avs.nl.

Samenstelling van de ledenraad