Een school stichten, fuseren of een school opheffen: veel scholen hebben er momenteel mee te maken. De gevolgen bij daling van het aantal leerlingen zijn soms niet te overzien. Deze publicatie beoogt inzicht te verschaffen in deze materie en mogelijke oplossingen aan te dragen.

Het onderwerp staat hoog op de agenda van de politiek. Zo heeft de invoering van de fusietoets een behoorlijke invloed gehad op de huidige gang van zaken met betrekking tot de afhandeling van aanvragen. Ook is sinds 1 januari 2014 een wetswijziging doorgevoerd waarin is opgenomen dat een verzelfstandigd bevoegd gezag voor openbaar onderwijs zelf een besluit kan nemen tot stichten of opheffen van een school.

De Wet Primair onderwijs (WPO), met de vele artikelen en bepalingen, is niet eenvoudig en snel te doorgronden. Het vereist diepgaande bestudering en dan nog is vaak de hulp van een deskundige nodig. Harry van Soest heeft de materie onder handen genomen en de hoofdpunten er uitgelicht en verduidelijkt. Ook in zijn dagelijkse werk als Helpdeskadviseur bij de AVS krijgt hij veel vragen uit het veld over dit onderwerp, wat geleid heeft tot deze publicatie.
‘Bestaansrecht scholen primair onderwijs’ is bedoeld voor leidinggevenden van openbare en bijzondere scholen, waarbij ook aandacht is voor speciale scholen voor basisonderwijs (sbo) en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Over de auteur
Harry van Soest is sinds medio 2009 werkzaam bij de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) als helpdeskadviseur, cao-onderhandelaar en DGO-onderhandelaar. Hiervoor was hij als juridisch medewerker werkzaam bij gemeenten, als senior bestuurs- en managementondersteuner bij een administratiekantoor en als helpdeskmedewerker bij een besturenorganisatie.
Hij heeft zich gespecialiseerd in arbeidsvoorwaarden en rechtspositie onderwijspersoneel, stichting en instandhouding van scholen, materiële instandhouding, Europese aanbesteding, medezeggenschap, huisvesting, en sociale zekerheid voor zowel po als vo.

Meer informatie

Auteur: AVS
Verschijningsjaar: 2013
Uitgever: AVS
Plaats van uitgifte: Utrecht

Je kunt dit boek bestellen via Maak je eigen onderwijsboek. Neem voor vragen over je bestelling contact op met Maak je eigen onderwijsboek: info@maakjeeigenonderwijsboek.nl

Bestaansrecht scholen primair onderwijs

Print on demand

€ 17,50

Gerelateerd nieuws

Nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen

Goede onderwijshuisvesting is randvoorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs

Voor 31 maart aanvragen: subsidie incidentele middelen leerlingendaling vo

‘Onze school staat of valt met deze prachtige panden’