Thema – Leren en professionaliseren

Een lerende cultuur in de school, schoolleiders die ontwikkelen en professionaliseren hoog in het vaandel hebben staan: zo willen we het onderwijs graag inrichten. Daarbij is het belangrijk dat we niet meegaan in hypes en modes, maar ons verdiepen in wetenschappelijke inzichten over het leerproces, zegt onderwijspsycholoog Paul A. Kirschner in het openingsinterview.

Of die lerende cultuur van schoolteams nu wel of niet volgens de opvattingen van Kirschner plaatsvindt, hun scholing gaat door, ook in coronatijd. Maar vaak wel in een andere vorm. E-learning is in opmars nu we elkaar fysiek minder makkelijk kunnen treffen: kennis is ook online overdraagbaar. Maar samen leren blijft onvervangbaar. Daarom worden ook in Teams samen opdrachten gemaakt en wisselen leraren met elkaar van gedachten over hoe ze de opgedane inzichten vertalen in de klas. Daarnaast is het belangrijk om digitale training te verbinden aan coaching op de werkvloer.

Tot slot een artikel over hoe schoolleiders ‘van buiten’ zich het vak eigen maken. Het schoolleiderstekort is nijpend, dus leidinggevenden uit andere sectoren die in het onderwijs aan de slag willen zijn welkom, zou je zeggen. Deels klopt dat: we spraken schoolleiders die een eerdere carrière in de luchtvaart, uitzendbranche en automatisering vaarwel zeiden. Maar het onderwijs staat nog niet vanzelfsprekend open voor leidinggevenden uit ander sectoren. Een school leiden is iets anders dan het managen van een koekjesfabriek. Krijt aan de vingers is misschien niet nodig, een goede opleiding met stage wel. Naast schoolleidersopleidingen, leergangen en trainingen voor zowel startende als ervaren schoolleiders, biedt de AVS Academie nu ook een oriëntatietraject voor leidinggevenden van buiten, die willen onderzoeken of het onderwijs wellicht een volgende carrièrestap kan zijn.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

  • In de kou en door het ijs

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

  • Mogen werkgevers de arbeidsmarkttoelage voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs ook anders verdelen?

    In artikel 6.15a, lid 1, van de opengebroken en verlengde CAO PO 2019-2020 is bepaald dat leraren die lesgebonden en/of behandeltaken verrichten met leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), recht hebben op een arbeidsmarkttoelage. Deze toelage geldt per 1 augustus 2020.

    In de praktijk blijkt dat diverse werkgevers een onderscheid tussen leraren in het vso op basis van het uitstroomprofiel van leerlingen onwenselijk vinden. Hiervoor is in genoemd artikel (6.15a, lid 1 van de CAO PO 2019-2020) voorzien.

    Afwijken van de toelage zoals beschreven in artikel 6.15a, lid 1, kan alleen in overleg met de vakbonden in het DGO (het decentraal georganiseerd overleg als bedoeld in artikel 38 van de WEC) en zal vooral betrekking hebben op een andere verdeling van het beschikbare budget onder de leraren van het vso. Deze afspraken kunnen gemaakt worden per instelling en hebben minimaal betrekking op de doelgroep, de hoogte van de toelage en de berekeningswijze. Ook wordt afgesproken hoe lang de afspraken gaan gelden, hoe de afspraak zal worden geëvalueerd en wanneer opnieuw overleg plaatsvindt indien aanpassing gewenst is.

    Kijk voor meer informatie over het voeren van DGO in Bijlage XIII B van de CAO PO 2019 –2020.