Thema – Van passend naar inclusief onderwijs

Kinderen met een handicap zijn vaak eenzaam, doordat ze niet samen met andere kinderen in de buurt naar school gaan en ook niet vanzelfsprekend deelnemen aan sport- of andere activiteiten. Inclusief onderwijs kan die eenzaamheid deels opheffen. Daar meer op inzetten is een van de verbeterpunten die minister Slob in zijn beleidsreactie op de Evaluatie Passend onderwijs (2014-2020) heeft opgenomen. Er komt een ‘routekaart’ waarin de weg wordt uitgezet waarlangs het Nederlandse onderwijs de komende vijftien jaar inclusiever kan worden.

Inclusiever onderwijs houdt onder meer in dat het speciaal onderwijs expertise deelt met reguliere scholen. Naast goede toegang tot deskundigheid is het heel belangrijk dat de administratieve druk waarmee Passend onderwijs gepaard gaat, eindelijk eens wordt verlicht. Ook dit is een van de speerpunten in de beleidsreactie van Slob, en terecht. Onderwijsprofessionals in alle lagen vinden dat er veel te veel ondersteuningsplannen, ontwikkelingsperspectieven en andere formulieren moeten worden ingevuld. Dat gaat veranderen, belooft de minister.

Maar de transitie naar inclusief onderwijs is meer dan expertise de school binnen halen. “Er is geen blauwdruk of routekaart voor. Als het zo simpel zou zijn dan hadden we het allang overal gedaan”, zegt Dolf van Veen, een van de kartrekkers van inclusief onderwijs. Leidinggeven aan een inclusieve school betekent dat een schoolleider veel aandacht moet hebben voor de professionele ontwikkeling van het lerarenteam en een cultuur van samenwerken.

Inspirerende voorbeelden kunnen we uit binnen- en (vooral) buitenland halen. In veel andere Europese landen gaan verreweg de meeste kinderen samen naar school. Leraren betrekken de leerlingen op een natuurlijke manier bij de zorg voor klasgenoten die hulp nodig hebben. Maar deze voorbeelden zijn niet zomaar een-op-een toe te passen in Nederland.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Geraakt

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Waar moet ik op letten als ik het besluit over mijn nieuwe functiebeschrijving en -waardering ontvang en (hoe) kan ik eventueel bezwaar maken?

  Op grond van de CAO PO is de werkgever verplicht voor 1 november 2020 zijn functiegebouw te actualiseren voor de functies in de categorieën directie en onderwijsondersteunend personeel (OOP).

  De werkgever moet overwegen of nieuwe functiebeschrijvingen nodig zijn. Zo ja, dan wordt besloten welke functiebeschrijvingen worden gehanteerd. De werkgever kan kiezen voor de voorbeeldfuncties uit de CAO PO of zelf functies laten beschrijven door een SPO-gecertificeerde adviseur. Hierbij kunnen de voorbeeldfuncties als basis dienen voor het beschrijven en waarderen van de werkzaamheden door de SPO-gecertificeerde adviseur.

  Juiste weergave

  De functiebeschrijving is de basis voor de waardering. Dit betekent dat eerst kritisch moet worden bekeken of de opgedragen werkzaamheden juist zijn weergegeven in de beschrijving. Als dat zo is, dan is de volgende stap om na te gaan of de waardering juist is op basis van deze functiebeschrijving. Als de waardering juist is, dan volgt daar automatisch een inschaling uit in een A- of D-schaal.

  Bezwaar maken

  Als een adjunct-directeur of directeur het besluit van het schoolbestuur over welke functiebeschrijving en -waardering van

  toepassing is heeft ontvangen en hij is het er niet mee eens, staat de mogelijkheid van bezwaar open. Heeft het bestuur een interne bezwarencommissie, dan dient het bezwaar daar te worden ingediend.

  Is deze er niet, dan kan hij bij de externe bezwarencommissie terecht. Een werkgever is in ieder geval verplicht aangesloten bij een landelijke externe bezwarencommissie, waarbij de adjunctdirecteur of directeur zijn bezwaar kan indienen.

  De adjunct-directeur of directeur kan bezwaar maken tegen de beschrijving van zijn functie in relatie tot de hem opgedragen taken en/of tegen de waardering van zijn functie. Het bezwaar bij de interne bezwarencommissie moet worden ingediend binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag dat het besluit is ontvangen.

  De interne bezwarenprocedure is opgenomen in Bijlage V van de CAO PO 2019-2020. Het bezwaar bij de externe bezwarencommissie moet worden ingediend binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na de dag waarop het besluit waartegen de adjunct-directeur of directeur bezwaar wil maken is verzonden of uitgereikt. Indien binnen deze zes weken geen bezwaar wordt gemaakt, dan staan de beschrijving en waardering vast.

  Indien bezwaar is gemaakt bij de bezwarencommissie, wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld hierop schriftelijk te reageren.

  Daarna vindt een hoorzitting bij de bezwarencommissie plaats.

  Tijdens de hoorzitting kunnen werknemer en werkgever nog een toelichting geven op hun standpunt en zal de commissie vragen stellen om een goed beeld van het geschil te krijgen. De commissie toetst of de werkgever in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen waartegen het bezwaar is gericht. De interne bezwarencommissie brengt een advies uit aan de werkgever op basis waarvan de werkgever een nieuw besluit neemt. De adjunct-directeur of directeur kan na het doorlopen van de interne bezwarenprocedure tegen het besluit nog in bezwaar bij de externe bezwarencommissie.

  De externe bezwarencommissie doet een uitspraak die bindend is voor werkgever en werknemer.

  Leden van de AVS kunnen juridische ondersteuning krijgen om bezwaar te maken tegen de nieuwe functiebeschrijving en/of -waardering.

  Heeft u vraagtekens bij de beschrijving en/of waardering, neem dan eerst contact op met de AVS Helpdesk.