Thema – Leidinggeven aan diversiteit

Er zijn veel verschillen tussen mensen: we hebben nu eenmaal niet allemaal dezelfde achtergrond, sekse, huidskleur of leeftijd. Op sommige scholen lijken de teamleden op elkaar en zien we bijvoorbeeld veel vrouwen van ongeveer dezelfde leeftijd en huidskleur. Maar door instroom komen jonge leraren het team versterken en doordat – zeker in grote steden – steeds meer Nederlanders een migratieachtergrond hebben, zien we ook steeds meer ‘gemengde’ schoolteams. Dat heeft voordelen, vertellen deskundigen en schoolleiders met divers samengestelde teams. Het benutten van diversiteit in je team doet een beroep op je leiderschap, evenals het begeleiden van de verschillen.

Verschillen overbruggen is ook nodig als de school een gemengde leerlingpopulatie heeft. Op Kindercampus Molenbeek (voorheen de Parkschool) in Utrecht namen autochtone Nederlandse ouders het initiatief om de buurtschool gemengder te maken. De leerlingpopulatie is nu een mix van culturen en sociaaleconomische achtergronden. Inclusief grote niveauverschillen. De schoolleiding faciliteert onder andere gesprekken met ouders over gevoelige onderwerpen als Zwarte Piet en seksuele voorlichting. Nu de wijk ‘veryupt’, wordt het echter moeilijker om de gemengde school in stand te houden.

Diversiteit kan ook gevonden worden in de locatie van de school. Zo heeft een schoolleider van een school bij een asielzoekerscentrum met andere vraagstukken te maken dan een schoolleider van de Rijdende School. Ook maakt het nogal uit of een school in een grote stad staat of op een van de eilanden. De manier van leidinggeven hangt duidelijk samen met de omgeving van de school.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

  • Wanneer dienen de nieuwe functiebeschrijvingen in te gaan?

    In Hoofdstuk 5 van de CAO PO 2019-2020  is bepaald dat iedere functie beschreven moet zijn en opgenomen moet worden in het functiehuis. Het functiehuis heeft de instemming nodig van de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.
    Voor de directiefuncties en voor de functies van het onderwijsondersteunend personeel is bepaald dat deze voor 1 augustus 2020 geactualiseerd moesten worden. In verband met de coronacrisis is door de sociale partners (PO-Raad en de vakbonden, waaronder de AVS) besloten om voor de actualisering uitstel te verlenen tot uiterlijk 1 november 2020.

    Voor de directiefuncties zijn vanaf 1 januari 2020 nieuwe salarisschalen van toepassing. Deze zijn uiterlijk per 1 augustus 2020 ingevoerd. Als het gesprek over de actualisering van de functie na 1 augustus 2020 plaatsvindt, dan geldt dat het salaris in de nieuwe schaal met terugwerkende kracht wordt uitgevoerd. Bij het onderwijsondersteunend personeel geldt dat als er door de actualisering een hogere inschaling van toepassing is, het salaris in de nieuwe schaal ook uiterlijk met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 wordt ingevoerd. Is door de actualisering een lagere inschaling van toepassing, dan geldt een salaris- en salarisperspectiefgarantie. Toekomstige salarisverhogingen worden daarin meegenomen. Een en ander wordt vastgelegd in een addendum, behorende bij de arbeidsovereenkomst.
    De oude salarisschalen voor directiefuncties zijn per 1 augustus 2020 vervallen. Ook is de directietoelage vanaf die datum vervallen, omdat deze is verwerkt in de nieuwe salarisschalen.