Thema – Bewegen en leren

Bewegen is goed. Voor iedereen, dus ook voor de schooljeugd. Maar hoe goed precies? En op welke manier en in welke mate moet je bewegen om een bepaald effect te sorteren? In deze Kader Primair zoomen we in op de relatie tussen bewegen en leren. En hoe het onderwijs deze optimaal kan benutten en in de praktijk brengen. Ingewikkeld hoeft het niet te zijn, maar (soms) een andere mindset en een aanjager zijn noodzakelijke voorwaarden.
De impact op de cognitieve functies blijkt sterk af te hangen van hoe je bewegen op je school inzet. Vooral de combinatie van bewegen én reken- en taallessen heeft een positieve invloed op de leerprestaties. Denk aan tafels opzeggen terwijl je een bal vangt, springend klokkijken, ‘ren je rot’ naar het goede antwoord, stappen zetten tijdens het in stukjes delen van een woord, et cetera. Drie scholen leggen uit hoe zij dit ‘bewegend leren’ concretiseren in tijd, ruimte en middelen. Over zelf verzonnen spelvormen bij bestaande methodes, al dan niet op een gemarkeerd schoolplein en met eenvoudige middelen. “We hebben vooral gekeken hoe bewegend leren makkelijk inzetbaar kan zijn door leerkrachten”, aldus een schoolleider. Tot slot een uitstapje naar het nut van risicovol spelen versus de aansprakelijkheid van scholen. Want een net wat uitdagender ingericht schoolplein of een (nog) niet-gecertificeerde speelvoorziening kan veel gedoe met zich meebrengen. Een deskundige op het gebied van buitenspelen: “Ik adviseer meestal de grootste risico’s weg te werken, aangevuld met een pedagogisch verhaal dat risico’s bij opgroeien horen.”

Download deze Kader Primair

Kaderspel

  • Een nieuwe lente?

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

  • Komt het werkverdelingsplan in de plaats van taakbeleid?

    Met ingang van 1 augustus 2019 treedt het werkverdelingsplan in werking in het primair onderwijs. Schoolbesturen en scholen moeten het plan voor schooljaar 2019/2020 gereed en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school. De vraag is of het werkverdelingsplan in de plaats komt van eerder gemaakt beleidsdocumenten zoals het taakbeleid, de arbeids- en rusttijden, et cetera. Het antwoord op deze vraag is ‘nee’.

    In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is bepaald dat de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft op bepaalde beleidsdocumenten die met name genoemd worden. Wettelijk gezien zijn deze beleidsdocumenten niet van tafel. Deze documenten hoeven niet ook benoemd te worden in de cao.

    Leidt het werkverdelingsplan tot andere inzichten met betrekking tot de bestaande beleidsdocumenten, dan dient eerst de procedure gevolgd te worden voor wijziging hiervan. Na instemming van de personeelsgeleding van de MR kan wijziging pas daadwerkelijk doorgevoerd worden.