Thema – Werkdruk

De hoge werkdruk in het primair onderwijs aanpakken: dat was het doel van het werkdrukakkoord dat de onderwijsvakbonden, waaronder de AVS, begin 2018 afsloten met de PO-Raad en het ministerie van OCW. Nu, ruim een jaar later, kunnen we vaststellen dat het werkt: de structurele middelen zijn voor het overgrote deel terechtgekomen waar het moest – bij de schoolteams – en de werkdruk is op veel scholen inderdaad merkbaar lager. Al blijft het voor velen een druppel op de gloeiende plaat. Minister Slob stelde daarom onlangs, onder druk van de vakbonden, ook de al toegezegde vervolggelden eerder beschikbaar. Zo weten schoolleiders eerder waar zij in financieel opzicht aan toe zijn en ontstaan extra kansen om de werkdruk nog volgend schooljaar verder te verlagen.

Waar hebben scholen de middelen het afgelopen schooljaar aan besteed? Bijvoorbeeld aan extra (vak)leerkrachten, onderwijsassistenten, ict, administratieve ondersteuning en ondersteunende medewerkers zoals conciërges en eventmanagers. In dit thema de actuele stand van zaken onder schoolleiders naar aanleiding van een recente AVS-peiling over de gemaakte keuzes, wensen, effecten, knelpunten (zoals het lerarentekort) en tevredenheid.

Wat het doet met teamleden, ouders en leerlingen als er een extra teamlid rondloopt op school, laten we zien in het artikel over basisschool Charlois in Rotterdam. Daar is de nieuwe functie ‘eventmanager’ ingevuld door de energieke Claudina da Graça. We vroegen haar collega’s naar de ervaringen en hoorden alleen maar gejuich.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

  • Terug naar de kern

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

  • Hoe staat het met het werkverdelingsplan?

    Op 1 augustus 2019 is het werkverdelingsplan van kracht. Dat is in de CAO PO 2018-2019 (versie maart 2019) vastgelegd.

    De AVS heeft voor schoolleiders een handreiking werkverdelingsplan gemaakt. De handreiking biedt informatie over de cao-artikelen en geeft stap voor stap weer hoe te komen tot een werkverdelingsplan voor de school. In de handreiking is een voorbeeld werkverdelingsplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2019/2020 en een advies voor het creëren van draagvlak in het team.

    De vakbonden – waaronder de AVS – en de PO-Raad hebben tevens een infographic laten ontwikkelen door het Arbeidsmarktplatform PO. De infographic geeft aan op welke manier de gesprekken over de werkverdeling gevoerd moeten worden. Het schematisch overzicht kan gebruikt worden bij het invullen van de afspraken. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. In acht stappen kunnen schoolbestuur, schoolleider en team afspraken maken over de verdeling van het werk. Lees meer in het artikel “Eerste aanzet werkverdelingsplan via infographic“.

    Downloads