Thema – De duurzame school

Het begrip ‘duurzaam’ is op meerdere manieren uit te leggen: toekomstbestendig, milieuvriendelijk, flexibel, et cetera. In dit thema van Kader Primair benaderen we de duurzame school dan ook vanuit verschillende invalshoeken. Om te beginnen kijken we naar de meerwaarde – maar ook de ongemakken – van duurzaam ruimtegebruik door scholen. Onderwijshuisvesting in een flexibele, multifunctionele accommodatie met meerdere gebruikers heeft veel voordelen maar ook nadelen. En het vergt soms ‘omdenken’ in wat een schoolgebouw is. Wat zijn de ervaringen van schoolleiders?
Daarnaast gaan we in op de aandacht voor duurzaamheid in het onderwijs zelf. Leerlingen beseffen steeds meer dat de mens als gebruiker van de aarde invloed heeft op het welzijn van onze planeet. Hoe kunnen we ze daar op school nog meer bewust van maken, zonder het onderwijsprogramma verder te belasten? Een hoogleraar duurzaamheid en de schoolleiders uit het ontwikkelteam Mens & Natuur van Curriculum.nu geven hun visie. En we gaan te rade bij een afvalvrije school en een school met een sloop- en recycleatelier.
Tot slot nemen we een kijkje op de duurzaamste school – een integraal kindcentrum – van Nederland. Met een ingenieus ijs(opslag)- systeem en collectoren voor koeling in de zomer en verwarming in de winter. Maar ook hergebruik van (regen)water, aardgasvrij, zonnepanelen, dakvegetatie en ga zo maar door. De exploitatiekosten zijn met twee derde gedaald. Betrokkenen vertellen over de totstandkoming en, wederom, het betrekken van leerlingen bij dit thema.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Duurzaamheid mag wat kosten

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Hoe voorkom je dat groepen te groot worden in leerlingaantal?

  Om een goed beeld te krijgen, is eerst het functiebouwwerk van belang. De vraag die gesteld kan worden is: wat heb ik nodig om voor komend schooljaar tot een goede groepsverdeling te komen?

  Jaarlijks dient vóór 1 augustus het functiebouwwerk zowel op bestuurs- als schoolniveau aangepast te worden met instemming van de personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad: de PGMR. Dat is bepaald in artikel 5.5 van de CAO PO 2018-2019.

  In het functiebouwwerk wordt gekeken naar:

  • a. de huidige normfuncties en niet-normfuncties blijven gehandhaafd en nieuwe niet-normfuncties worden geïntroduceerd en volgens FUWA PO gewaardeerd, 
  of
  • b. alle functies worden volgens FUWA PO gewaardeerd.

  Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldfuncties die zijn opgenomen in ‘Voorbeeldfuncties in FUWA PO’.

  De samenstelling van het functieboek op bestuursniveau betreft het geheel van functies naar soort en niveau, met inachtneming van de normfuncties of van FUWA PO. De werkgever en de PGMR maken eveneens een afspraak over het geheel aan bovenschoolse functies naar soort, niveau en aantal.

  De werkgever en de PMR maken op schoolniveau een afspraak over de invulling van het functiebouwwerk voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, alsmede het beoogde invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum. De inrichting van het functiebouwwerk op schoolniveau wordt binnen de kaders van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren)formatieplan besproken.

  Op 1 oktober van elk jaar is het aantal leerlingen bekend. Het aantal leerlingen wordt vermenigvuldigd met 3 procent (verwachte instroom conform artikel 152 WPO), afgerond naar beneden. De uitkomst is bepalend voor het aantal formatieplaatsen. De rijksbekostiging is gebaseerd op 23 leerlingen in de onderbouw en 28 leerlingen in de bovenbouw. De rijksbekostiging in zijn geheel is gebaseerd op de bovenbouw en wordt toegekend in fte’s. Eén fte is gelijk aan werktijdfactor 1,08.

  Deze gegevens zijn ook van belang bij de bespreking van het werkverdelingsplan.

   

  Kortom: deze berekening bevat de ingrediënten (een indicatie) om te komen tot een goede invulling van de personeelsformatie voor het nieuwe schooljaar, en daarmee een goede groepsverdeling.