Thema – Leiderschap in 4D

Het schoolleidersvak is complex en kent vele dimensies. Leiderschap is de essentie. Leiderschap in 4D is de toekomst én het thema van het AVS-congres 2019 op 15 maart in het NBC te Nieuwegein. Duidelijk leiderschap uit zich in een visie en heldere koers op weg naar de toekomst. Onderweg in het hier en nu omvat Dichtbij leiderschap een leergemeenschap waar leiders nauw betrokken zijn bij hun mensen en werkzaamheden. In een netwerk dat aanzet tot samenwerking, creatie en innovatie is sprake van Delend leiderschap. En Dynamisch leiderschap vraagt om continue verandering en aanpassing in een steeds veranderende setting. In dit themanummer belichten we vanuit de vier verschillende D’s onderdelen die jou kunnen inspireren en helpen bij je leiderschap. Zo vergt het duidelijk leiderschap als je bezig bent met een herbezinning op het concept school ten behoeve van toekomstgericht onderwijs. Een Brabants schoolbestuur besloot – over dichtbij leiderschap gesproken – op initiatief van twee GMR-ouders om gezamenlijk het werkklimaat kritischer onder de loep te nemen en te verbeteren. Hoe je gedrag van je team kunt veranderen met behulp van gamification, zoals elkaar meer feedback geven, op een andere manier samenwerken of vaardigheden verbeteren, vertelt specialist Antoon Sturkenboom in het kader van delend leiderschap. Tot slot illustreert een schoolleider van een ‘Jeelo-school’ dat je met dit dynamische onderwijs en dito leiderschap goed kunt inspelen op de steeds veranderende maatschappij.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Toonaangevend leiderschap

Actueel

Thema

 • Gamification: met spelelementen naar nieuw gedrag in je team

 • GMR en schoolbestuur slaan handen ineen voor beter werkklimaat

 • Team kiest eigen route naar eigentijds onderwijs

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Wat gaat er veranderen als de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ in werking treedt?

  De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) heeft gevolgen voor personeel dat in dienst is bij een openbare school, die in stand gehouden wordt door de gemeente, of in dienst is bij een stichting voor openbaar onderwijs. Deze wet is niet van toepassing op personeelsleden van een openbare school die onder een samenwerkingsschool of samenwerkingsbestuur vallen.
  Personeelsleden in openbare onderwijsinstellingen hebben tot op heden een ambtelijke aanstelling en vallen onder het ambtenarenrecht. Dat gaat bij het aannemen van de wetswijziging veranderen. De aanstelling wordt dan vervangen door een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek gaat dan gelden. Dit is al zo voor de bijzondere onderwijsinstellingen en voor werknemers in het bedrijfsleven. De streefdatum van invoering van de wetswijziging is 1 januari 2020.
  Om de WNRA te kunnen invoeren, moeten de onderwijswetten – zoals de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs – gewijzigd worden. Al deze wijzigingen zijn opgenomen in het wetsvoorstel ‘Wet tot wijzigingen van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs’. Dit wetsvoorstel zorgt er ook voor dat personeel in het openbaar onderwijs niet gaat vallen onder de Ambtenarenwet 2017. Dit betekent dat voor personeel in openbare en bijzondere scholen dezelfde regels gaan gelden.
   
  Meer informatie: www.werkeninhetonderwijs.nl (Verandering rechtspositie medewerkers in het openbaar onderwijs)