Thema – Herwaardering beroepsgericht onderwijs

Een schooladvies voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs roept bij de betrokkenen niet altijd even enthousiaste reacties op. Ook maatschappijbreed heeft ‘het vmbo’ vaak een negatieve connotatie. Dat geldt helemaal voor de beroepsgerichte leerwegen (basis en kader) daarbinnen. “We moeten af van het idee dat je alleen slim bent als je goed boeken kunt lezen. Daarmee doen we de doeners ernstig tekort”, aldus een vmbo-directeur.

Deze kentering lijkt gaande. Er is steeds meer waardering (ook financieel) voor – en behoefte aan – goedgeschoolde ambachtslieden, er wordt gediscussieerd over het vervangen van de term ‘laag opgeleid’ door ‘praktisch opgeleid’ en mbo’ers mogen zich tegenwoordig ook student noemen (er gaan zelfs stemmen op om een titel toe te kennen na het afstuderen). Bovendien mengen steeds meer scholen praktische en theoretische vakken, op alle niveaus.

Met deskundigen en schoolleiders kijken we naar de ontwikkelingen in het vmbo. Bijvoorbeeld in Apeldoorn, waar drie vmbo-scholen samen met de gemeente de succesvolle campagne ‘Trots op vmbo Apeldoorn’ startten. (Oud-)leerlingen vertellen waar ze trots op zijn. Ook (juist!) het primair onderwijs kan in de aanloop naar het schooladvies voor een vervolgopleiding van alles doen om de beeldvorming over het vmbo te kantelen. Bijvoorbeeld door goede en vroegtijdige voorlichting, gastlessen, een praktijkklas voor ‘doeners’ (in navolging van de plusklas) en samenwerken met het lokale bedrijfsleven. “Vaklieden zijn erg gewild en hebben een goed toekomstperspectief. Hoe gaan we dat beter uitleggen? Daarin zie ik een belangrijke taak voor ons”, zegt een groep 8-leerkracht.

Go vmbo dus. Of zoals een educatieve uitgeverij het verwoordt: verschrikkelijk mooi beroepsonderwijs!

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Waarderen

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Contractbeëindiging of demotie: op welk moment kan ik het beste juridische ondersteuning vragen?

  De juridische afdeling van de AVS wordt regelmatig geconfronteerd met aanvragen van leden voor juridische ondersteuning, waarbij al overeenstemming tussen de werkgever en het betreffende lid is bereikt over een vertrek of demotie van het lid. Het enige waaraan het nog ontbreekt, is de handtekening van het lid onder de vaststellingsovereenkomst. Het is dan kennelijk de bedoeling van het lid om alleen de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door de juridische afdeling. Soms blijkt dat het lid enorm onder druk is gezet door het schoolbestuur om in te stemmen met een concept vaststellingsovereenkomst en wordt pas, nadat de instemming is gegeven, gemeld dat het aanbeveling verdient om de overeenkomst even te laten controleren door een deskundige.

  Wat de AVS betreft is dit een onjuiste gang van zaken.
  Zodra AVS-leden (zowel schoolleiders als bestuurders) door hun werkgever onder druk worden gezet om in te stemmen met een geregelde beëindiging of een demotie, verdient het zeer sterke aanbeveling direct de helpdesk van de AVS te benaderen en om juridische ondersteuning te vragen. Het kan niet zo zijn dat een bestuur hen dwingt eerst in te stemmen, om pas daarna advies in te winnen. Het moet andersom zijn: eerst wint het lid advies in en pas dan kan er eventueel worden ingestemd met een voorstel. Leden kunnen dan op een eerder tijdstip worden begeleid in het proces met hun werkgever. Dat kan ertoe leiden dat er uiteindelijk helemaal geen vaststellingsovereenkomst tot stand komt of dat er een inhoudelijk gunstigere vaststellingsovereenkomst tot stand kan komen.

  Uiteraard hangt een en ander sterk samen met wat er speelt en wat de wensen zijn. Die kunnen worden besproken in de rustige setting van het kantoor van de AVS in Utrecht. Ook kan dan uitleg worden gegeven over de gevolgen van (het tot stand komen van) een vertrekregeling of demotie, welke aanspraken een lid heeft richting de werkgever en hoe het zit met uitkeringen als WW, WOPO en de gevolgen voor het pensioen. Resultaat van zo’n bespreking kan zijn dat het schoolbestuur te horen krijgt dat er geen of onvoldoende aanleiding is om in te gaan op de voorstellen van het bestuur. AVS-leden nemen daarin de beslissing en de juristen van de AVS kunnen hen de informatie aandragen die nodig is om een weloverwogen beslissing te nemen.
   
  Kom je in een situatie terecht waarin juridische ondersteuning nodig is, neem dan direct contact op met de AVS Helpdesk. Die beoordeelt dan, vaak in samenspraak met de juridische afdeling, of inderdaad juridische ondersteuning nodig is.
   
  Ritsert Haitsma is jurist bij de AVS.