Thema – Digitale geletterdheid

De ontwikkelteams en -scholen van Curriculum.nu zijn sinds kort concreet aan de slag met het actualiseren van de kerndoelen en eindtermen voor leerlingen in het funderend onderwijs. Een van de negen leergebieden is digitale geletterdheid. Wat houdt dit precies in, hoe staan leerlingen ervoor op dit vlak en wat kunnen en doen scholen er nu al mee? Kader Primair sprak met onderzoekers, experts en een schoolleider uit het ontwikkelteam over het leggen van accenten, het bieden van kaders en bouwstenen.
De aandacht voor digitale geletterdheid is nog vaak afhankelijk van de interesse, inzet en bevlogenheid van afzonderlijke leraren, een schoolleider of -bestuurder. Hoe kom je tot het structureel en integraal inbedden ervan in het lesprogramma van je school? Liefst zonder dat het een al te groot beroep doet op tijd en geld. En vooral: zonder dat het een apart vak wordt. Pioniers en schoolvoorbeelden laten het zien. Een ict-coördinator: “Programmeren is prima in te zetten bij rekenen of taal. Zo is het niet weer iets wat erbij komt.”
Een van de onderdelen van digitale geletterheid is computational thinking. Dit blijkt veel breder dan programmeren alleen. “Deze manier van denken geeft grip op je leven”, aldus een aanjager. En dat is maar goed ook, want volgens hoogleraar Onderwijspsychologie Paul Kirschner zullen de talen waarin we nu programmeren straks waarschijnlijk niet meer bestaan. “Gezien de ontwikkelingen van machine learning zou het mij niet verbazen als machines straks zichzelf programmeren.”

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Bouwstenen

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • In de lumpsum zit voor iedere school een bedrag voor Administratie, Beheer en Bestuur. Waar dienen deze middelen die scholen krijgen precies voor?

  Het bedrag/de middelen voor Administratie, Beheer en Bestuur (ABB-middelen) worden gebruikt voor bestuur (salaris), administratiekosten (bijvoorbeeld accountantskosten, salarisadministratie) en beheer (zoals onderhoud). Deze middelen worden ook besteed aan ondersteuning door een ondersteunings- of stafbureau en overige bovenschoolse zaken.

  In 2016 was dat bedrag:

  -per school
  € 3.515,67 voor administratie
  € 521 voor beheer  
  € 1.941,27 voor bestuur

  -per leerling
  € 20,55 voor administratie 
  € 3,62 voor beheer  
  € 20,73 voor bestuur

  Opgeteld kreeg een school in 2016 totaal € 5.908,15 en € 42,90 per leerling. In 2017 is het bedrag verhoogd met 0,2 procent, in 2018 met 0,21 procent.
  Om als schoolleider inzicht te krijgen in de middelen en kosten voor het bestuur en andere bovenschoolse kosten, neem je het bedrag € 5.908,15 maal het aantal scholen ressorterend onder het bestuur. Plus het totaal aantal leerlingen bij de stichting maal € 42,90.
  In de jaarrekening van 2016 van de stichting vind je de salariskosten voor het bestuur en de kosten voor de Raad van Toezicht (RvT). Sinds 2015 is een richtlijn opgenomen die de maximum betaling vaststelt voor een voorzitter van de RvT. Deze bedraagt maximaal 15 procent van het brutosalaris van de bestuurder. RvT-leden krijgen maximaal 10 procent van het brutosalaris van de bestuurder.
  Het salaris voor bestuurders is bepaald in de CAO Bestuurders 2016 of in de CAO PO 2016–2017. Het hoogste salaris vanuit de CAO PO 2016 2017 is schaal DE 18: € 6.076 of schaal OOP 16: € 7.377. In de CAO Bestuurders 2016 is het hoogste bedrag B 6: € 131.301 / € 9.573 per maand. Het salaris wordt bepaald aan de hand van de complexiteit van de organisatie (leerlingenaantal, schoolsoorten, et cetera).
  In de CAO Bestuurders PO 2016 is bepaald de salarisontwikkeling te volgen van werknemers die vallen onder de CAO PO 2016-2017.

  Downloads