Thema – Meer muziek

Muziek in het onderwijs staat recentelijk veel in de belangstelling. Onder andere door een subsidie-impuls en de stimulans vanuit de organisatie Méér Muziek in de Klas, bekend van onder andere het tv-programma Lang Leve de Muziek Show. Welke – positieve – bewezen invloed heeft muziek nu eigenlijk op het jonge brein? Wat is feit en wat fabel? Natuurkundige en wetenschapsjournalist Mark Mieras, gespecialiseerd in hersenonderzoek, laat zijn licht schijnen over de veelheid aan onderzoek die hiernaar is verricht en vertaalt zijn bevindingen naar het onderwijs.
Vervolgens kijken we naar het effect tot nu toe van de subsidie Impuls muziekonderwijs, ruim twee jaar na de start in 2015. Basisscholen maken er massaal gebruik van, de pot is bijna leeg. “Als je ziet hoe snel we de eerste 20 procent in beweging hebben gekregen denk ik dat andere scholen zullen volgen”, aldus Jan Jaap Knol van het Fonds voor Cultuurparticipatie, dat de subsidieaanvragen behandelt en toekent. Er zijn goede lessen te leren van scholen die zowel met als zonder subsidie structureel aandacht besteden aan muziekonderwijs. Zo kijkt Stichting Agora met haar operaproject op alle 25 scholen – vrijwel zonder subsidie want buiten de kaders – verder dan muziek alleen. Want in opera komen meerdere (kunst-)disciplines samen. In samenwerking met De Nationale Opera staat dit schooljaar in het teken van zanglessen, rondleidingen en voorstellingen. Een unieke kans voor de leerlingen om hun talenten te ontdekken, die in te zetten en zich breder te vormen. Kader Primair keek mee.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat worden de nieuwe eisen op het gebied van privacy?

  Vrijwel alle scholen hebben privacyreglementen voor het verwerken van gegevens van personeel en leerlingen. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet vervangen door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in heel Europa gaat gelden. Deze nieuwe wetgeving stelt hogere en aanvullende eisen aan privacy.
  De belangrijkste (nieuwe) uitgangspunten voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens zijn samengevat in vijf vuistregels: doelbepaling en doelbinding, grondslag, dataminimalisatie, transparantie (recht betrokkene) en data-integriteit.

  De nieuwe eisen komen onder andere voor verantwoordelijken op scholen in het kort neer op:
  1. U moet exact weten welke bestanden met persoonsgegevens u beheert en in bezit  heeft.
  2. U moet weten welke rechten de personen hebben van wie u gegevens in bezit heeft.
  3. Wanneer u een product of dienst ontwikkelt, moet er security by design worden  toegepast, oftewel: u moet gelijk nadenken hoe u de beveiliging van gegevens waarborgt en inbouwt.
  4. Projecten met hoge risico's op lekken moeten vooraf een inschatting van privacy-  risico's krijgen, een zogenaamde Privacy Impact Analyse (PIA).
  5. U mag persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waar de informatie oorspronkelijk voor verzameld is.
  6. Dataminimalisatie (minder gegevensverwerking, zo min mogelijk opslaan)
  7. Het aanstellen van een functionaris voor de gegevensverwerking (FG). Deze is onder meer verantwoordelijk voor het naleven van de AVG.
  8. Alle betrokkenen (personeel en leerlingen) hebben uitgebreide rechten:
  a. Zij mogen gegevens corrigeren als de verzamelde persoonsgegevens onjuist blijken te zijn (artikel 16).
  b. Zij hebben het recht om 'vergeten te worden'; op verzoek dient u gegevens zo spoedig mogelijk ('zonder onredelijke vertraging') te wissen (artikel 17).
  c. Zij hebben het recht om de eigen gegevens in een gestandaardiseerd formaat te ontvangen. Dan is het eenvoudiger om gegevens door te geven aan een ‘andere leverancier van een vergelijkbare dienst’ (zoals een andere school, het samenwerkingsverband, een zorginstelling), bijvoorbeeld wanneer zij overstappen (artikel 20 dataportabiliteit). Zie ook het onderwijskundig rapport.
  d. En uiteraard hebben zij het recht om de eigen gegevens in te zien (artikel 15).
  9. Er is ook een Registerplicht (artikel 30). Dat betekent dat u schriftelijk de belangrijkste aspecten van de persoonsgegevens die u verwerkt, moet vastleggen.
  10. Een mondelinge toestemming over verwerking moet altijd schriftelijk bevestigd worden.
  Er blijft nog steeds een meldplicht bij datalekken, net als in de huidige wetgeving (WBP), maar de drempel wanneer u moet melden wordt lager. U moet elk datalek melden, mits er geen enkel risico is voor de 'vrijheden en rechten van individuen'.

   

  Downloads