Thema – School en ouders

De relatie tussen school en ouders is complex en altijd aan verandering onderhevig. Zo is de grens tussen onderwijs en opvoeding veel minder strikt dan vroeger, deed Passend onderwijs zijn intrede en werd gepersonaliseerd leren geïntroduceerd. Ouders ‘bemoeien’ zich meer met school. Enerzijds omdat ze het beste willen voor hun eigen kroost, anderzijds omdat school vaker een beroep op ze doet. De vraag aan ouders sluit echter niet altijd aan bij hoe zij zouden willen en kunnen bijdragen.

Het is voortdurend zoeken naar de beste vorm van (educatief ) partnerschap, in het belang van het kind. De Staat van de Ouder 2017 van Ouders & Onderwijs pleit ervoor het contact minder individueel – want dat is het steeds meer geworden – en meer collectief vorm te geven. Lees hoe scholen die al in deze geest handelen, en hun leerlingen, daar de vruchten van plukken. De toegenomen mondig- en betrokkenheid van ouders leidt er ook toe dat (juridische) conflicten sneller op de loer liggen. Hoe kun je als schoolleider voorkomen dat ontevredenheid uitloopt in een conflict? En als het toch zover komt: hoe ga je ermee om? Een schoolleider en een -bestuurder delen hun ervaringen en een ervaren mediator geeft tips. Daarnaast kan digitaal communiceren met ouders, mits professioneel ingezet en voor doeleinden die zich daarvoor lenen, ten goede komen aan de onderlinge relatie en een boost betekenen voor de participatie en verbondenheid. “Als men ziet dat andere ouders zich opgeven voor een activiteit werkt dat stimulerend”, merkt een schoolleider die gebruik maakt van een online oudercommunicatieplatform.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Gevarenzone

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Zijn er nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren?

  Per 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren in werking getreden. De voorgaande bekwaamheidseisen waren ondergebracht in zeven competenties, de nieuwe bekwaamheidseisen zijn daaruit gelicht. Dit omdat er veel spraakverwarring was tussen competenties en competentiebenaderingen van bekwaamheid. De SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) vormen niet een concreet en eenduidig kader voor de interpretatie van de bekwaamheidseisen.

  vgv-kp3-2017_0.png

  De nieuwe eisen aan de bekwaamheid van leraren staat in het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. In artikel 2.2 staan de volgende drie bekwaamheidseisen:
  a) Vakinhoudelijke bekwaamheid
  b) Vakdidactische bekwaamheid
  c) Pedagogische bekwaamheid

  In de daarop volgende artikelen staan de eisen en aanvullende eisen. Zij gelden voor:
  • basisonderwijs, special basisonderwijs en speciaal onderwijs
  • voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
  • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

  Leraren moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen. Zij die niet voldoen moeten de gelegenheid krijgen om de bekwaamheidseisen aan te leren. Scholen moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor de bekwaamheid van leraren en zijn verplicht om van iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken tussen werkgever (directeur) en leraar. Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen leraren benoemen/aanstellen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. De school mag zelf aanvullende normen opstellen.

  De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de school. Zij houdt zich niet bezig met de kwaliteit van de individuele leraar. Maar als de school niet voldoet aan de eisen voor de onderwijskwaliteit, kijkt de inspectie wel naar de bekwaamheidsdossiers op de school.
  Meer informatie: http://wetten.overheid.nl/ BWBR0018692/2017-08-01