Kader Primair 1 (2018-2018)Thema – Kracht van kennis delen

Kennisuitwisseling binnen én buiten de onderwijssector kan ten goede komen aan goed onderwijs. In de laatste Staat van het Onderwijs van de inspectie vallen de grote kwaliteitsverschillen tussen scholen op. Wisselen scholen onderling dan maar weinig expertise uit? Zelfs nu er excellente scholen zijn waar andere van zouden kunnen leren? Kader Primair zocht uit óf en hoe zij hun deskundigheid delen en wat beter kan in dit proces. Hoofdinspecteur Arnold Jonk is hoopvol dat de kloof steeds kleiner wordt, maar “het werkt alleen als de school in kwestie intrinsiek gemotiveerd is om de kwaliteit te verbeteren”.

Voor Operatie Regels Ruimen hebben zes pilotscholen het afgelopen half jaar onder andere inspiratiescholen bezocht die al een eind op weg zijn de – al dan niet zelfopgelegde – regeldruk te verminderen. Bijvoorbeeld door te stoppen met de groepsplannen. Een docent: “Ik schat dat 70 procent van de regels was opgelegd door de school, de sectie of mezelf.” En: “We zijn als beroepsgroep in een kramp geschoten om alles maar te administreren”, aldus een schoolleider.

Niet alleen binnen maar ook buiten de onderwijssector valt veel te halen. Ook specifiek voor schoolleiders. Succesvolle leidinggevenden uit andere sectoren zoals het bedrijfsleven, de maatschappelijke en culturele wereld, topsport, wetenschap en politiek helpen hun collega’s in het onderwijs verder. Via scholing en op de (2e) Nationale Schoolleiders Top in november. Broodnodig ook voor de positie van de school in het maatschappelijk en sociaal domein, nu en in de toekomst.

Download deze Kader Primair

Kaderspel

 • Rechttrekken wat scheef is

Actueel

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

Vraag van de maand

 • Wat betekent het aflopen van het tripartiete akkoord personele gevolgen invoering Passend onderwijs voor de (niet) gemaakte afspraken?

  De AVS Helpdesk krijgt regelmatig vragen over wat te doen nu het tripartiete akkoord over de personele gevolgen van Passend onderwijs per 1 augustus 2017 afgelopen is. Het akkoord is omgezet in wet- en regelgeving. Dat betekent niet dat alle afspraken komen te vervallen. In een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) staat hoe samenwerkingsverbanden vanaf 1 augustus 2017 om moeten gaan met personeel van bijvoorbeeld (v)so-besturen en de voormalige rec’s, dat nog geen passend werk heeft gevonden. Zij moeten op overeenstemming gericht overleg (oogo) voeren met de werkgevers van deze personeelsleden. De laatste fase (verplicht oogo over resterend personeel) is geregeld in artikel 28 van de AMvB Passend onderwijs (zie hieronder). Dat artikel vervalt niet per 1 augustus 2017 en blijft dus van kracht.

  Overleg over niet herplaatst personeel
  Artikel 28 van de AMvB Passend onderwijs zegt hierover: 1. Het samenwerkingsverband is gehouden om, wanneer een bevoegd gezag of personeelsorganisatie daarom verzoekt, met dat bevoegd gezag en de personeelsorganisaties een op overeenstemming gericht overleg te voeren over het personeel dat in het derde schooljaar waarin artikel 77a van de wet is vervallen, nog niet zal zijn herplaatst en dat niet als gevolg van natuurlijk verloop zal zijn uitgestroomd op of voor 1 augustus 2016.

  2. Een bevoegd gezag als bedoeld in het eerste lid is, het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, een centrale dienst of een school die het budget ten behoeve van aanvullende zorg voor leerlingen in het samenwerkingsverband ontving (bedoeld in artikel 77, vierde lid van de wet), waarbij het personeel in schooljaar 2014/2015 in dienst is.

  3. Het personeel, bedoeld in het eerste lid, is het personeel dat op 1 mei 2012 als ambulant begeleider in dienst was bij een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, een regionaal expertisecentrum als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, of een centrale dienst.

  4. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personeel, niet zijnde ambulant begeleiders, dat op 1 mei 2012 is dienst was bij een samenwerkingsverband als bedoeld in de wet, een school die het budget ten behoeve van aanvullende zorg voor leerlingen in het samenwerkingsverband ontving (bedoeld in artikel 77, vierde lid van de wet) of een regionaal expertisecentrum als bedoeld in de Wet op de expertisecentra en dat in het eerste schooljaar waarin artikel 77a van de wet is vervallen, niet zal zijn herplaatst.

  (bron: Staatsblad 2014 95 16)