Thema – van PO naar VO

Bruggenbouwers – Over een soepele overgang naar de middelbare school. De overstap van de basisschool naar de middelbare is al generaties lang een spannende. De Onderwijsraad gaf aan dat dit beter kan en ook in het coalitieakkoord worden brede brugklassen en het uitstellen van het schooladvies gezien als een manier om de kansenongelijkheid te verkleinen. Ondertussen zijn er al volop bruggenbouwers in het onderwijs bezig om de landing voor bruggers zo comfortabel mogelijk te maken.

De thuiswerkvrije school
De Calvijn Juliana-school, een middelbare school voor vmbo-g en tl in RotterdamZuid, zet zich op eigen wijze in voor gelijke kansen. Met gratis huiswerkbegeleiding, bijles op school voor elke leerling en geen tussenuren of lesuitval vanwege een zieke leraar. Journalist Marijke Nijboer neemt een kijkje om te ontdekken wat de succesformule is van deze thuiswerkvrije school.

Gesteggel over het schooladvies – Zo ga je goed om met de emoties van ouders
Om kinderen lekker te laten starten op de middelbare school, is het handig dat ouders het eens zijn met het schooladvies. In de media ontstaat soms het beeld dat vaders en moeders massaal het klaslokaal binnenstormen, omdat ze vinden dat hun kind toch tenminste naar havo moet kunnen. Alhoewel echte aanvaringen meestal uitblijven, gaan daar soms lastige gesprekken aan vooraf. Hoe pak je die goed aan?

Download deze Kader

Kaderspel

 • Jij bent een topprioriteit

Thema

Verder in dit nummer

Iedere maand

 • “Eigen keuzes maken moet je leren”

 • Ieder kind de beste kansen

 • 5 vragen over gespreid leiderschap

 • Avonturiers

Vraag van de maand

 • Wanneer ken ik buitengewoon verlof toe?

  Je hebt verschillende soorten buitengewoon verlof. Zo is er het imperatief verlof (artikel 8.6 CAO PO 2019 – 2020). Dat kun je in bepaalde omstandigheden verlenen. Bijvoorbeeld bij ziekteverlof van ouder of kind, huwelijk en overlijden. In het verleden konden deze kosten bij het ministerie van Onderwijs gedeclareerd worden, vervolgens is het bedrag overgeheveld naar de lumpsumbekostiging en dus beschikbaar voor het bestuur. Voor de volledigheid: er is een periode sprake geweest van dubbele bekostiging doordat het Vervangingsfonds ook een deel van de bekostiging op declaratiebasis voor zijn rekening nam.

  Bij zorgverlof (artikel 8.6, lid 1 onder i) geldt dat bij ziekte van kind of ouder een maximum verbonden is in een periode van 12 maanden keer 2 maal de werktijdfactor per week. Dat is dus gekoppeld aan de werktijdfactor. De maximale duur bij bijvoorbeeld de werktijdfactor 0,6 = 2 keer 0,6 = 1,2 week. De 12 maandentermijn begint te lopen bij de eerste keer afwezigheid. In de CAO PO 2021 wordt bij het bepalen van het verlof naar de Wet arbeid en zorg verwezen.

  Artikel 8.6, lid 3, biedt de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden verlof met behoud van bezoldiging te verlenen. Uitgangspunt is dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap eveneens verlof dient te verlenen in andere situaties waar de werknemer (buitenwettelijke) verplichtingen moet nakomen die slechts in werktijd kunnen worden vervuld. Gedacht dient dan te worden aan het ophalen van documenten of het bezichtigen van een woning. Kenmerk van dit verlof is dat het altijd om situaties gaat, waarin de werknemer slechts een deel van de werkdag verzuimt.

  Voor calamiteitenverlof is artikel 8.7 van toepassing. Dit verlof gaat in als zich in de leefsituatie van de werknemer omstandigheden voordoen, die hem in redelijkheid verhinderen de verplichtingen voortvloeiend uit zijn dienstverband na te komen. Als voorbeeld kan genoemd worden het huwelijk of promotie van een goede vriend(in). Ook hier geldt de periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week in hele dagen al dan niet aaneensluitend verlof met behoud van salaris.

  Dan is er nog het langdurig zorgverlof bij ernstige ziekte. Dit verlof is geregeld in artikel 8.8 en wordt in bijzondere omstandigheden verleend zonder behoud van bezoldiging. Dit verlof wordt verleend maximaal zes keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden en geldt voor de verzorging van een persoon die levensbedreigend ziek is, of voor de noodzakelijke verzorging van een persoon die ziek of hulpbehoevend is.

  Tot slot is er nog facultatief verlof en verlof voor politieke ambtsdragers. Bij facultatief verlof betreft het een zogenoemde kan-bepaling, dat wil zeggen dat de werkgever niet verplicht is om het verlof te verlenen (artikel 8.9 tot en met artikel 8.11). Het verlof voor politieke ambtsdragers wordt zonder behoud van bezoldiging verleend (artikel 8.13).

  Interessant?
  Dit artikel stond in Kader, het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden maandelijks ontvangen. De AVS komt op voor de belangen van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Word ook lid of abonnee, ontvang voortaan iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.

  Neem contact op met de AVS Helpdesk

  De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

  Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

  Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

  030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl