De beleidscommissies van de AVS geven het bestuur en medewerkers gevraagd en ongevraagd advies over het AVS-beleid. Zij fungeren als klankbord voor de activiteiten van de AVS en de standpunten die de AVS in alle overlegorganen en in de media uitdraagt.

De commissies bestaan uit ongeveer vijftien leden, komen vier keer per jaar een dagdeel bijeen en staan open voor ieder belangstellend lid. Commissieleden ontvangen een vervangings- en een reiskostenvergoeding.

Meepraten? Bel met de AVS: tel. 030-2361010.

Commissie Duurzaam vitaal

Er zijn veel (toekomstige) postactieve leden die op basis van ervaring en competenties inzetbaar zijn en graag nog iets wil betekenen voor de AVS en/of het onderwijs. Voor deze gemotiveerde (oud) leidinggevenden heeft de AVS een speciaal lidmaatschap. Een aantal van deze groep Duurzaam Vitalen (DV) heeft zitting in een aparte commissie binnen de AVS. Zij adviseren het bestuur op thema’s zoals pensioenen (waar de AVS gesprekspartner is in het boven sectoraal overleg), duurzame vitaliteit, de overgang naar de fase ná pensionering en nog veel meer. De AVS heeft daarnaast behoefte aan deze deskundige en ervaren vrijwilligers die inzetbaar zijn voor projecten waarbij de vereniging betrokken is. Het gaat bijvoorbeeld om inzet of verzorgen van een activiteit bij het nationale- of internationale congressen die de AVS organiseert, netwerkbijeenkomsten in het land, gerichte projecten van organisaties zoals het Vf/Pf, het Arbeidsmarktplatform PO of het Nuffic. Ook is de commissie DV organiserende en drijvende kracht achter regionale contactgroepen, de jaarlijkse ‘schoolverlatersdag’ en activiteiten voor (aanstaande) postactieven. De commissie Duurzaam vitaal wil een match van behoefte en aanbod bewerkstelligen, een sterk netwerk vormen en opkomen voor de belangen van (toekomstige) postactieve AVS-leden.

Meer informatie

Commissie arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

In deze commissie gaat het over het AVS-beleid vooral ten aanzien van de volgende onderwerpen: Collectieve Arbeidsvoorwaarden, Kaders voor het personeelsbeleid, CAO-PO, Beïnvloeding van de onderwijsbegroting, algemene AVS-strategie, bevoegdheden van schoolleiders en de relatie tussen bestuur en management, bevordering van Integraal personeelsbeleid en kwaliteit van de arbeid, arbeidsomstandigheden en terugdringing ziekteverzuim en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de hoeveelheid personeel.
Maar ook de relatie van de AVS met de personeelsvakorganisaties en de besturenorganisaties, het decentraal overleg, de medezeggenschapstructuur en de ontwikkeling van de overlegstructuur in het onderwijs worden besproken.

Beleidscommissie onderwijs

Voor het onderwijsbeleid is er de beleidscommissie onderwijs. Zij reageert gevraagd en ongevraagd op onder andere nieuwe ontwikkelingen, beleidsstukken en materialen van de AVS. Onderwerpen die aan de orde komen gaan over de manieren waarop de AVS het beleid kan beïnvloeden of haar leden kan ondersteunen, bijvoorbeeld: Kwaliteitszorg en inspectietoezicht, visiegericht formatiebeleid, de inclusieve school en het nieuwe leren.