Vanaf 1 januari 2019 heeft Paul de functie van adviseur Internationalisering. Hij organiseert en verzorgt de studiereizen samen met Marina Vijlbrief. Paul heeft ruime management ervaring binnen het onderwijs. (PO, MBO, ROC). Binnen het PO heeft hij ervaring met de bouw van nieuwe scholen, opzetten van IKC (Integraal Kind Centrum), ICT in de klas en fusies. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met de opvang van Asielzoekers. Als directeur van diverse centra in Nederland. Maar ook met het opzetten van nieuwe centra, contacten met gemeentebesturen, organiseren van voorlichtingsavonden en contacten met de media. Hij vertegenwoordigt de AVS o.a. in de volgende werkgroepen: Ringen Inspectie, Lerarentekort, Arbeidsplatform schoolleiders, brede werkgroep P.O., ESHA, Project 45+, Meer muziek in de klas. Daarnaast voert hij Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) in de provincies Brabant, Limburg en Utrecht.

Berichten

Cicero leest Covey

Kijkje in een omdenkend onderwijsbrein

Welke kaders zijn leidend voor werkzaamheden in het licht van het werkverdelingsplan die zijn vastgesteld door het schoolbestuur?

Deze periode zijn schooldirecteuren in het primair onderwijs onder andere druk bezig met het komen tot een werkverdelingsplan. De AVS heeft hiervoor onlangs een handreiking verspreid en de helpdesk krijgt hierover verschillende vragen. Een daarvan is: welke kaders zijn leidend voor werkzaamheden die zijn vastgesteld door het schoolbestuur? (zie artikel 2.2 Werkverdeling op schoolniveau) 
Waar moet je dan aan denken?
 
De kaders voor de werkzaamheden zijn:
1. De jaartaak van 1.659 uur die bestaat uit de componenten: lesgeven (lestijd), (lesgebonden) tijd voor en na het werk (opslagfactor), duurzame inzetbaarheid, professionalisering en overige taken;
2. Waar de werkzaamheden plaatsvinden met daarbij afspraken over niet plaats- en tijdgebondenheid op school;
3. Het jaarlijks vastleggen van de afspraken over de werkzaamheden vanuit het werkverdelingsplan, toegespitst op iedere afzonderlijke collega, rekening houdend met privé- en organisatiebelang;
4. De werkzaamheden moeten binnen de gestelde werktijd mogelijk zijn en de verdeling van taken gebeurt jaarlijks als onderdeel van het werkverdelingsplan.

Onderwerp Artikel (nieuw)   Artikel (oud)
Meerjarenformatieplan  2.1.1/2.1 lid 2    2.15
Bestuursformatieplan  2.1.1/2.1 lid3  2.15
Begeleiding startende medewerkers  2.1 lid 4 2.7 lid 2
In kaart brengen 2.2 lid 1 2.7 meerdere leden
Tijdig op de hoogte stellen 2.2 lid 2  2.9 lid 2/2.14 lid 2
Draagvlak 2.2 lid 4  –
Voor zomervakantie team in gesprek 2.2 lid 5
Werkverdeling 2.2 lid 7 2.9/2.14
Conceptverdelingsplan maken  2.2 lid 8
Voorleggen aan team/PMR 2.2 lid 9
Inzet werknemer  2.3 leden 1 t/m 5 2.9/2.14

Overzicht verschillen Hoofdstuk 2 per 1 augustus 2018 en 
Hoofdstuk 2 per 1 augustus 2019 (CAO PO)
 
Meer weten?
Handreiking Werkverdelingsplan: www.avs.nl/artikelen/handreiking-werkverdelingsplan

Een luizenbaan

Zijn er nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren?

Per 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren in werking getreden. De voorgaande bekwaamheidseisen waren ondergebracht in zeven competenties, de nieuwe bekwaamheidseisen zijn daaruit gelicht. Dit omdat er veel spraakverwarring was tussen competenties en competentiebenaderingen van bekwaamheid. De SBL-competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren) vormen niet een concreet en eenduidig kader voor de interpretatie van de bekwaamheidseisen.

vgv-kp3-2017_0.png

De nieuwe eisen aan de bekwaamheid van leraren staat in het besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. In artikel 2.2 staan de volgende drie bekwaamheidseisen:
a) Vakinhoudelijke bekwaamheid
b) Vakdidactische bekwaamheid
c) Pedagogische bekwaamheid

In de daarop volgende artikelen staan de eisen en aanvullende eisen. Zij gelden voor:
• basisonderwijs, special basisonderwijs en speciaal onderwijs
• voorgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
• beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Leraren moeten voldoen aan de bekwaamheidseisen. Zij die niet voldoen moeten de gelegenheid krijgen om de bekwaamheidseisen aan te leren. Scholen moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor de bekwaamheid van leraren en zijn verplicht om van iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken tussen werkgever (directeur) en leraar. Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen leraren benoemen/aanstellen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. De school mag zelf aanvullende normen opstellen.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de school. Zij houdt zich niet bezig met de kwaliteit van de individuele leraar. Maar als de school niet voldoet aan de eisen voor de onderwijskwaliteit, kijkt de inspectie wel naar de bekwaamheidsdossiers op de school.
Meer informatie: http://wetten.overheid.nl/ BWBR0018692/2017-08-01

Geluk werkt door

Wat zijn de verschillen tussen de bedrijfsarts en de arbodienst?

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid. Denk aan het beleid rond ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ondersteuning door een deskundige is hierbij verplicht. Dat kan een bedrijfsarts of een arbodienst zijn. Voor sommige taken is een bedrijfsarts verplicht. Aansluiten bij een arbodienst is niet verplicht. Maar verzekeraars eisen soms wel van werkgevers dat zij zich aansluiten bij een arbodienst.

Verschillen arbo-arts en bedrijfsarts
Een arbo-arts:
• is in dienst bij een arbodienst
• is een basisarts
• is geen arbeidskundig specialist
• mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een bedrijfsarts
• mag niet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
• moet zijn ingeschreven in het BIG-register
 
Een bedrijfsarts:
• huurt de werkgever zelf in
• is een arbeidskundig specialist
• mag een werknemer doorverwijzen naar een specialist
• mag medicijnen voorschrijven
• mag medische gegevens opvragen over de werknemer (na toestemming van werknemer)
• moet zich iedere vijf jaar herregistreren en daarvoor aan verschillende eisen voldoen
• is (daarom) verplicht zich continu bij te scholen en wordt regelmatig gecontroleerd
• moet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
• moet zijn ingeschreven in het BIG-register en in een specialistenregister
 
Wat mogen arbodienst en bedrijfsarts allebei?
• advies geven over arbeidsomstandigheden, arbobeleid, preventie en verzuimbeleid
• begeleiden van re-integratie van de zieke werknemer
• een RI&E toetsen (Risico Inventarisatie en -Evaluatie)
• werknemers periodiek onderzoeken (PAGO)
• een arbeidsomstandighedenspreekuur houden
• de aanstellingskeuring doen van een werknemer
• beroepsziektes melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 
Wat mag alleen de bedrijfsarts?
• vaststellen of de werknemer door ziekte echt niet meer kan werken
• beoordelen wat de werknemer nog wel kan doen
• de ziekte binnen zes weken bespreken met de werknemer, een probleemanalyse opstellen en de werkgever adviseren over re-integratie en werkhervatting
 
UWV
Voor het UWV telt alleen het oordeel van arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet een goed dossier aanleggen. Daarbij hoort onder andere het opvragen van medische gegevens van een werknemer. Goede dossiervorming is ook belangrijk voor een deskundigenoordeel door het UWV.

De klassiek-moderne school; onderwijzen en leren in de 21e eeuw

De duidelijke directeur

Survivalkit voor schoolleiders