Berichten

Eigenaarschap van kwaliteit

Een pregnante vraag in alle samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is op dit moment: wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van basisondersteuning? Zijn dat de afzonderlijke besturen of is dat het (bestuur van het) samenwerkingsverband? Beide opties zijn mogelijk. Maar wat zijn de gevolgen van een gemaakte keuze? En wat betekent dat voor de taakinvulling van de afzonderlijke besturen, dan wel van het...

Een goed begin is het halve werk

Samenwerking jeugd-ggz, onderwijs en gemeenten Nu de wet Passend onderwijs defi nitief van kracht is en de regie voor jeugdzorg vanaf 2015 bij de gemeenten ligt, wordt naar onderlinge samenhang gezocht. Hiertoe is vorig jaar, in samenwerking met onderwijsvertegenwoordigers, ggz-instellingen, gemeenten en de ministeries van OCW en VWS, een handreiking verschenen – een...

Speciaal onderwijs – SWV Rijnstreek: laagdrempelige ondersteuning met zorgarrangementen

Samenwerkingsverband Rijnstreek (rond Alphen aan den Rijn) heeft een bijzonder laagdrempelige manier van ondersteuning voor de scholen in het samenwerkingsverband: je belt of mailt de persoon die bij het arrangement ‘hoort’ en je krijgt direct ondersteuning. Zonder indicatiestelling of kosten. Mede hierdoor is de verwijzing naar het speciaal basisonderwijs heel laag. Jan Willem Bos, voorzitter College van Bestuur, en Don Holman, coördinator onderwijsarrangementen, vertellen over hun...

Ik geloof niet in segregatie

Integratie in het onderwijs vanuit internationaal perspectief Nederland onderzoekt nog maar relatief kort nieuwe vormen van onderwijs aan zorgleerlingen, terwijl sommige landen al decennia lang bouwen aan een inclusieve samenleving. Een blik over de schutting biedt nieuwe perspectieven. Een definitie van discrimineren is onderscheiden. Maar in hoeverre is onderscheiden gewenst als het gaat om zorgleerlingen? En, om bij deze term te blijven, is discriminatie op zich niet iets waartegen in...

Geef ons ruimte, dan is veel mogelijk

Balemans in discussie over voor- en naschoolse opvang In Kadernieuws 5 heeft u al een impressie kunnen lezen van de discussiebijeenkomst die eind vorig jaar plaatsvond tussen schooldirecteuren en VVD-onderwijswoordvoerder Eric Balemans, het brein achter de motie over kinderopvang van Van Aartsen/Bos. Een uitgebreide terugblik op de discussie- en standpunten. Na een valse start (bijstandsmoeders zouden het geleur met kinderen, de wachtlijstproblematiek en de arbeidsparticipatie moeten...