Berichten

Hoe berekent een schoolleider in het PO incl. S(B)O de onderwijstijd van een schooljaar?

Voor de berekening van het aantal uren in een schooljaar hanteert de Inspectie van het Onderwijs de periode 1 oktober tot 1 oktober. Gemakshalve wordt er van uitgegaan dat een jaar 52 weken telt, maar dat is niet helemaal correct…

Een jaar telt 365 dagen en dat is 52 weken + 1 dag. In een schrikkeljaar zelfs + 2 dagen. Dat maakt dat we voor de berekening van het aantal dagen in een schooljaar te maken hebben met het fenomeen bijtelling. Dat is als volgt geregeld.

Het schooljaar begint te lopen op 1 oktober XXXX en loopt tot 1 oktober XXXX+1. Als we bij de berekening uitgaan van 52 weken, zou het schooljaar eindigen op 29 september. De bijtelling van 30 september is nodig, om te komen tot een jaar van 365 dagen. N.B. Als de datum van 30 september op een weekenddag valt, hoeft deze niet te worden bijgeteld. Bijtellen betekent dat de lesuren die op 30 september vallen, bij het totaal worden geteld.

Een schrikkeljaar telt een extra dag (29 februari) en dus 366 dagen, dat is 52 weken + 2 dagen. In een schrikkeljaar tellen we 29 + 30 september bij om te komen tot een schooljaar van 366 dagen. N.B. Als 29 en/of 30 september niet op een schooldag vallen, hoeven deze dagen niet te worden bijgeteld.

Voorbeeld: 2024 is een schrikkeljaar. Voor het schooljaar 2023-2024 geldt dus niet alleen de bijtelling van 30 september, maar ook van 29 september. Nu valt 29 september toevallig op een zondag. Voor 2023-2024 moeten we dus slechts één dag bijtellen, nl. 30 september (valt op een maandag).

VSO wijkt af!

Sinds enkele jaren gelden voor het VSO de onderwijstijdbepalingen uit de WVO2020. In het VSO wordt de onderwijstijd op dezelfde manier berekend als in het voortgezet onderwijs. Bijtelling is dus niet meer aan de orde en dus ook niet meer toegestaan. Vanaf schooljaar 2019-2020 handhaaft de Inspectie van het Onderwijs hierop.

Welke normen gebruikt de inspectie voor gebroken schoolweken?

(2024-07-03) De inspectie hanteert bij het toetsen van de onderwijstijd de voorschriften uit de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), in het bijzonder artikel 8 lid 9. Daarnaast speelt de Regeling vaststelling schoolvakanties 20XX-20YY een rol.

Wet op het Primair Onderwijs

WPO artikel 8, lid 9 luidt als volgt:

Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat:
1. de leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van 8 aaneensluitende schooljaren de school kunnen doorlopen;
2. de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7.520 uren onderwijs ontvangen, met dien verstande dat:

1°. de leerlingen in de eerste 4 schooljaren ten minste 3.520 uren onderwijs en in de laatste 4 schooljaren ten minste 3.760 uren onderwijs ontvangen, en
2°. aan de leerlingen in de laatste 6 schooljaren ten hoogste 7 weken van het schooljaar 4 dagen per week onderwijs wordt gegeven, die evenwichtig zijn verdeeld over het schooljaar, bij een schoolweek van in beginsel niet minder dan 5 dagen onderwijs; en

3. de onderwijsactiviteiten evenwichtig over de dag worden verdeeld, tenzij afwijking van deze verdeling van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.

Gebroken weken

De onder 9.b.2o genoemde zeven weken noemen we gebroken weken.
Dit zijn de spelregels die gelden voor deze vierdaagse schoolweken.

Een gebroken week is een week waarin
– een school een studiedag of een andere vrije dag plant;
– een lokale feestdag valt (bijv. Pinkster Drie, Alkmaars Ontzet, Prinsjesdag).

Géén gebroken week is een week waarin
– een erkende feestdag valt (Tweede Paasdag, Koningsdag, …);
– de school een studiemiddag of een andere vrije middag plant.

Let op!
– De week waarin het lange Hemelvaartweekend valt (donderdag t/m zondag vrij) wordt niet tot de gebroken weken gerekend (de vrijdag tussen Hemelvaart en het weekend is een extra vakantiedag);
– Een driedaagse schoolweek is in beginsel niet toegestaan; soms organiseren scholen een tweedaagse met het team – als je dat doet, bestaat de kans dat de inspectie je terugfluit (hoewel de ervaring leert dat hier niet consequent op wordt gehandhaafd).

Verlenging zomervakantie

In de Regeling schoolvakanties 2022-2025, artikel 7 staat het volgende:

Mogelijkheden om af te wijken van regio’s en zomervakantieperioden
1. Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs kan de periode, bedoeld in Artikel 6 (De zomervakanties 2023, 2024 en 2025) verlengen met ten hoogste twee dagen voorafgaand aan die periode en met ten hoogste twee dagen na die periode.

Toelichting: Artikel 1, lid 7 van de Regeling vaststelling schoolvakanties is een aparte bepaling die scholen de mogelijkheid geeft om, in overleg met de medezeggenschap, dagen aan de zomervakantie vooraf te laten gaan of te laten volgen op de zomervakantie.

Let wel: als je gebruik maakt van deze regeling, geldt deze verkorte schoolweek mee voor het aantal toegestane  gebroken weken = #7.

Deze informatie is getoetst door het Informatiecentrum Onderwijs (ICO), mei 2022 en door de Inspectie van het Onderwijs, februari 2023.

Hoe dient deze arbeidstijdenregistratie plaats te vinden?

In de Arbeidstijdenwet (ATW) is bepaald dat een werkgever een “deugdelijke registratie” moet voeren voor de arbeids- en rusttijden van zijn werknemers.

Onderwijsgevend personeel en directieleden:

1. Van de werkgever wordt verwacht dat er goed wordt nagedacht over de arbeidstijden en het taakbeleid in relatie tot de belasting van de leerkrachten en de directieleden dat de jaartaak reëel wordt verdeeld over de verschillende taken en werkweken. Dit sluit aan bij de afspraken in de CAO PO en CAO VO. 

2. Er kan mee worden volstaan dat de schooladministratie de thuis te werken uren (lesvoorbereiding en correctiewerk) vooraf aangeeft op het rooster van de groepsleerkracht c.q. docent.

3. De school (werkgever) houdt tevens de wijzigingen in het rooster bij, dus ook een toe- of afname van het aantal thuiswerkuren. De school is verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken met de groepsleerkrachten c.q. docenten om tijdig substantiële afwijkingen te kunnen verwerken. 

4. Dit tezamen moet volledig en deugdelijk zijn. De registratie vindt per schooljaar (1 augustus tot 1 augustus) plaats. De leerkrachten en docenten hoeven niet langer zelf de uren die zij thuiswerken bij te houden, zij hoeven dus niet meer een registratie van het aantal thuisgewerkte uren bij de werkgever in te leveren. 

Onderwijsondersteunend personeel

Ook voor het onderwijsondersteunend personeel dient een deugdelijke arbeidstijdenregistratie plaats te vinden. De registratie vindt per kalenderjaar plaats. Om problemen gedurende het schooljaar/kalenderjaar te voorkomen dient voorafgaande aan het nieuwe schooljaar/kalenderjaar overleg met iedere individuele betrokkene plaats te vinden en het rooster te laten ondertekenen.

Er zijn geen voorschriften gegeven hoe de registratie van de arbeidstijden er uit moet zien. Deze is vormvrij. De werkgever kan zelf beslissen hoe hij de tijden registreert, zolang uit de registratie is af te leiden of zijn organisatie zich aan de voorschriften houdt.

De werkgever moet in principe voor elke werknemer een registratie bijhouden. Maar als er een vast basisrooster op papier staat en werknemers altijd op dezelfde tijden werken, hoeft de werkgever alleen afwijkende arbeidstijden te registreren.

De werkgever is verplicht om de arbeids- en rusttijdenregistratie te bewaren. Hiervoor geldt een termijn van ten minste 52 weken. Die termijn van 52 weken begint te lopen vanaf het moment waarop de geregistreerde arbeids- en rusttijden plaatsvinden. Uit de bepaling blijkt dat die termijn ook kan gelden voor zelfstandigen.
Controle van de arbeidstijdenregistratie kan plaatsvinden door de Inspectie SZW. De controle is er op geënt dat zij in staat is te controleren of werkgevers en werknemers de Arbeidstijdenwet op de juiste manier naleven. Ontbreekt de registratie of is de registratie niet op de juiste wijze uitgevoerd, dan heeft Inspectie SZW de mogelijkheid om een boete op te leggen.

Sommige sectoren hebben afwijkende registratieregels

Voor een correcte registratie moet Inspectie SZW de arbeids- en rusttijden van individuele werknemers kunnen achterhalen. In de registratie zijn de feitelijke begin- en eindtijden van het werk en het totaal aan pauze te zien. Registratie is mogelijk door bijvoorbeeld (over)werkbriefjes of een urenregistratiesysteem. Mist de urenregistratie, dan probeert Inspectie SZW op een andere manier vast te stellen of de organisatie aan de ATW voldoet (tools). In het ATB zijn voor sommige sectoren wel aparte registratieregels opgenomen, zoals voor het onderwijs en wegvervoer.

In de rubriek ‘De kleine lettertjes van’ behandelt Rendement een bijzondere bepaling uit een wet, besluit of regeling. In deze editie: de bewaartermijn van de registratie van arbeids- en rusttijden.

Onderwijsachterstandenindicator CBS

Het ministerie van OCW heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in de plaats is gekomen van de Regeling impulsgebieden, is in 2019 van kracht geworden. Het ministerie van OCW maakt gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het CBS in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen verdeelt.

De tabellen geven de achterstandsscores per basisschoolvestiging op 1 oktober 2020, inclusief een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw>

Om de onderwijsachterstandenindicator actueel te houden, wil OCW de indicator periodiek evalueren. Hierdoor kunnen nieuwe ontwikkelingen mee worden genomen in de indicator. Als input voor deze periodieke evaluatie is het wenselijk om jaarlijks de werking van de indicator te monitoren.

Achterstandsscores per school, 2020

Kan er nog gebruik gemaakt worden van de levensloopregeling?

In artikel 8.21 CAO PO 2019 – 2020 is het volgende over de levensloopregeling opgenomen.

1. Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling vervallen en geldt de overgangsregeling levensloopregeling.
De werknemer die onder de overgangsregeling levensloopregeling valt, kan gebruik blijven maken van de levensloopregeling, zoals bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, hoofdstuk IIC en de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Stb. 2005, 115).

2. Voor het primair onderwijs wordt de regeling uitgevoerd conform het uitvoerings-reglement levensloopregeling primair onderwijs, zoals vermeld in bijlage X van de cao.

3. De uitkering van 0,8% van het salaris, de uitlooptoeslag en het schaaluitloopbedrag, ten behoeve van levensloop wordt maandelijks door de werkgever aan de werknemer uitgekeerd.

LET OP: Van de levensloopregeling kan nog gebruik gemaakt worden tot 1 november 2021.

Voor de fiscale gevolgen wordt verwezen naar https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-levensloopregeling.html

Hoe zijn de exploitatiekosten en vaststelling gemiddelde personeelslast in het VO geregeld?

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 12 oktober 2020 de Regeling tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2020 en 2021 gepubliceerd.

Op 14 juli 2021 zijn de bedragen van bovengenoemde regeling aangepast.

Deze bepalen de hoogte van de reguliere bekostiging van scholen in het voortgezet onderwijs en worden elk jaar geactualiseerd. Anders dan voorheen worden de regelingen niet langer jaarlijks integraal opnieuw vastgesteld. Door de regelingen gezamenlijk te wijzigen blijven de uitvoeringslasten beperkt, terwijl het makkelijker wordt om in andere regelingen te verwijzen naar de Regeling exploitatiekosten en de Regeling gpl, die nu immers in naam gelijk blijven.

Downloads

Regeling bekostiging exploitatie VO 2021 1e regeling
Regeling bekostiging exploitatie VO 2021
Wijziging regeling bekostiging exploitatie VO 2021 (Staatscourant 14 juli 2021)

Hoe is de bekostiging van het personeel PO geregeld?

Op 6 juli 2021 heeft de minister van OCW zowel de Tweede regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022 en geven aan welke bedragen beschikbaar zijn voor de bekostiging van het personeel de Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021 gepubliceerd.

In de Tweede regeling zijn de nieuwe bedragen bekend gemaakt en is de Eerste regeling voor het schooljaar 2021 – 2022 vervallen.

Door de publicatie van de Definitieve Regeling zijn ook de eerdere publicaties voor het schooljaar 2020 – 2021 vervallen.

Downloads

Regeling aanpassing bedragen personele kosten 2021-2022 (Staatscourant 6 juli 2021)
Definitieve regeling vaststelling bedragen personele kosten (2020-2021) (Staatscourant 6 juli 2021)

Is het mogelijk om een werknemer in twee functies te benoemen?

De mogelijkheid om een werknemer in twee functies te benoemen is geregeld in artikel 5.2 CAO PO 2019 -2020 en luidt als volgt:

5.2 Benoeming in een functie

1. De werknemer wordt benoemd in een van de functies in het functiegebouw.

2. In afwijking van het eerste lid kan een werknemer worden benoemd in twee onderwijsondersteunende functies of een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie, indien er een verschil van meer dan drie schalen is tussen de bij die functies behorende maximumschalen.

3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een werknemer met een arbeids-ongeschiktheidspercentage van minder dan 35% worden benoemd in twee onderwijsondersteunende functies of een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie, waarvan het verschil tussen de bij die functies behorende maximum-schalen drie schalen of minder is.

4. In afwijking van het eerste en tweede lid kan een werknemer worden benoemd in twee onderwijsgevende functies, indien die functies bestaan uit een functie leraar in het regulier basisonderwijs en een functie leraar in het speciaal (basis) onderwijs.

5. Indien de functiebeschrijving van een werknemer wordt aangepast, brengt de werkgever de werknemer hiervan schriftelijk op de hoogte. De bepaling van artikel 6.16 van deze cao is hierop van toepassing.

Voor de combinatie van een onderwijsgevende en een onderwijsondersteunende functie zijn de situaties waarin sprake kan zijn van een benoeming in 2 functies, in onderstaande tabel uitgeschreven. Bij elke in kolom 1 opgenomen onderwijsgevende functie is in kolom 2 aangegeven met welke onderwijsondersteunende functies een benoeming in die onderwijsgevende functie gecombineerd kan worden.

Onderwijsgevende functie bij een
functie behorende maximumschaal
Onderwijsondersteunende functie bij een
functie behorende maximumschaal
L101 t/m 6 en 14 t/m 16
L111 t/m 7 en 15 t/m 16
L121 t/m 8 en 16
L131 t/m 9
L141 t/m 10

Ad 3: Deze uitzondering is gemaakt om belemmeringen weg te nemen voor de voortzetting van het dienstverband van de werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

Ad 4: In lid 4 artikel 5.2 van de CAO PO 2019 – 2020 wordt nog een uitzondering aangegeven, namelijk voor een werknemer die benoemd is in 2 onderwijsgevende functies, die bestaan uit een normfunctie leraar basisonderwijs in schaal L10 en een normfunctie leraar speciale school voor basisonderwijs in schaal L11. Dit zijn meestal vakleerkrachten gymnastiek, die op beide schoolsoorten lesgeven. Een onderwijsassistent (schaal 4) mag ook benoemd worden als maatschappelijk deskundige (schaal 8). Een ID-er of een werknemer benoemd in een Participatiebaan (schaal 1) mag ook benoemd worden als technisch assistent (schaal 5). Een directeur mag niet in twee functies benoemd worden, omdat deze regeling alleen maar geldt voor onderwijsondersteunende en onderwijsgevende werknemers en niet voor directiefuncties. Ook mag een onderwijsassistent (schaal 4) niet benoemd worden in combinatie met de functie van leraarondersteuner (schaal 7).

Heeft AVS nog een rekenprogramma Jaartaak beschikbaar?

De AVS heeft geen eigen rekenprogramma Jaartaak meer. Vele jaren heeft de AVS een Excel-rekenprogramma uitgebracht voor de formatieberekening op basis van de cao-afspraken; eerst onder de benaming ‘Rekenprogramma normjaartaak’ en sinds de invoering van de CAO PO 2014 – 2015 ‘Rekenprogramma Jaartaak’.

Door voortvarende ontwikkelingen op ICT-gebied was het niet meer mogelijk dit programma op diverse divices te laten werken. Dat heeft er toe geleid dat onze voordeelpartner Axilium bereid gevonden om een webbased-versie van de bestaande jaartaak te maken en vervolgens verder te ontwikkelen.

Axilium is bekend binnen het basisonderwijs als leverancier van het softwareprogramma InvalPool, het softwarepakket dat vele scholen en besturen ondersteunt in het optimaal uitvoeren van het vervangingsbeleid.

In de afgelopen jaren heeft de AVS tijdens de ontwikkeling van de software een ondersteunende rol gespeeld voor wat betreft de juistheid van de gegevens.

Je kunt gebruik maken van het webbased softwareprogramma JaartaakPlanner.
Er vindt geen ondersteuning vanuit de AVS-helpdesk plaats. Dat gebeurt rechtstreeks door de medewerkers van Axilium. Wel zal de AVS (via de helpdeskadviseurs), bij eventuele veranderingen in de cao-afspraken, Axilium blijven adviseren welke consequenties dat heeft voor de software.

Er zijn kosten verbonden aan het programma. AVS-leden krijgen wel korting.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.jaartaakplanner.nl of stuur een mail aan info@jaartaakplanner.nl

De aanmelding is onder andere van belang voor het verkrijgen van een inlognummer.

Ben ik verplicht om een EHBO-/BHV-toelage te blijven verstrekken aan personeel?

In de CAO PO 2019 – 2020 is er geen verplichting meer een EHBO-toelage te verstrekken. Hierin is wel het volgende opgenomen: in artikel 11.5 lid 1 van deze cao, waarin staat dat de werkgever met de P(G)MR beleid vast dient te stellen en een passende facilitering  te maken, waarbij uitgangspunt is dat alle kosten – in tijd en geld – voor rekening van de werkgever zijn.

Op grond van lid 3 van artikel 11.5 van de CAO PO 2019 – 2020 is er een overgangsregeling vastgesteld dat  de zittende EHBO-ers/BHV-ers de EHBO-toelage van EUR 9,06 per maand behouden en er dus niet op achteruit mogen gaan. Er hoeft geen jaarlijkse verhoging meer plaats te vinden. Deze toelage is pensioengevend op grond van art. 3.1 van het Pensioenreglement ABP.

Wat is er geregeld over de fietsprivéregeling?

 In artikel 7.5 CAO PO 2019 – 2020 is bepaald dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid stelt deel te nemen aan een fietsprivéregeling.

De fietsprivéregeling kan onder de werkkostenregeling vallen. Binnen de werkkostenregeling vervallen de normen van de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen voor de aanschafprijs en voor vergoedingen die direct met de fiets samenhangen). Eventueel kan een duurdere fiets met hulpmotor of een elektrische scooter vergoed of verstrekt worden zonder aanvullende eisen. Wel geldt de gebruikelijkheidstoets.

De werkgever mag nu dus zelf bepalen welk bedrag hij maximaal laat verrekenen. Hierbij is hij wel gebonden aan de forfaitaire ruimte. Deze ruimte is 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie. Dat is dus 1,2% van alle brutolonen uit de gehele organisatie bij elkaar opgeteld.

Ook kan de werkgever gebruik maken van de per 1 januari 2020 ingetreden fiscale regeling “Fiets van de zaak”.
Voor meer informatie hierover https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fiets/fiets-van-de-zaak

Wanneer gaat mijn AOW-gerechtigde leeftijd in?

Het overzicht van de AOW-gerechtigde leeftijd ziet er als volgt uit:

U bent geboren:U krijgt AOW in:Uw AOW-leeftijd AOW:
na 31 augustus 1953 en voor 1 september 1954202066 + 4 maanden
Na 31 augustus 1954 en voor 1 september 1955202166 + 4 maanden
Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956202266 + 7 maanden
Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957202366 + 10 maanden
Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958202467
Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1958202567
Na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960202667

5 jaar van te voren wordt aangegeven wanneer u AOW krijgt.