Verzuim en Arbozaken

Nieuws

Al het nieuws over verzuim en arbozaken

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de verschillen tussen de bedrijfsarts en de arbodienst?

  Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezond arbeidsbeleid. Denk aan het beleid rond ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Ondersteuning door een deskundige is hierbij verplicht. Dat kan een bedrijfsarts of een arbodienst zijn. Voor sommige taken is een bedrijfsarts verplicht. Aansluiten bij een arbodienst is niet verplicht. Maar verzekeraars eisen soms wel van werkgevers dat zij zich aansluiten bij een arbodienst.

  Verschillen arbo-arts en bedrijfsarts
  Een arbo-arts:
  • is in dienst bij een arbodienst
  • is een basisarts
  • is geen arbeidskundig specialist
  • mag alleen doorverwijzen na goedkeuring door een bedrijfsarts
  • mag niet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
  • moet zijn ingeschreven in het BIG-register
   
  Een bedrijfsarts:
  • huurt de werkgever zelf in
  • is een arbeidskundig specialist
  • mag een werknemer doorverwijzen naar een specialist
  • mag medicijnen voorschrijven
  • mag medische gegevens opvragen over de werknemer (na toestemming van werknemer)
  • moet zich iedere vijf jaar herregistreren en daarvoor aan verschillende eisen voldoen
  • is (daarom) verplicht zich continu bij te scholen en wordt regelmatig gecontroleerd
  • moet oordelen over de arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid van de werknemer
  • moet zijn ingeschreven in het BIG-register en in een specialistenregister
   
  Wat mogen arbodienst en bedrijfsarts allebei?
  • advies geven over arbeidsomstandigheden, arbobeleid, preventie en verzuimbeleid
  • begeleiden van re-integratie van de zieke werknemer
  • een RI&E toetsen (Risico Inventarisatie en -Evaluatie)
  • werknemers periodiek onderzoeken (PAGO)
  • een arbeidsomstandighedenspreekuur houden
  • de aanstellingskeuring doen van een werknemer
  • beroepsziektes melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
   
  Wat mag alleen de bedrijfsarts?
  • vaststellen of de werknemer door ziekte echt niet meer kan werken
  • beoordelen wat de werknemer nog wel kan doen
  • de ziekte binnen zes weken bespreken met de werknemer, een probleemanalyse opstellen en de werkgever adviseren over re-integratie en werkhervatting
   
  UWV
  Voor het UWV telt alleen het oordeel van arbeidsongeschiktheid door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts moet een goed dossier aanleggen. Daarbij hoort onder andere het opvragen van medische gegevens van een werknemer. Goede dossiervorming is ook belangrijk voor een deskundigenoordeel door het UWV.
 • Wordt de toelage schoolleider van EUR 275 gekort bij bapo en/of ziekteverlof?

  Ja, dit is juist en is verwerkt in de errata van de cao po 2009. Het werd als onduidelijk ervaren hoe de BAPO-korting en de korting in het tweede ziektejaar doorwerkte naar de berekening van toeslagen, toelagen en uitkeringen. Met de volgende tekst is aan die onduidelijkheid een eind gemaakt:

  `Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met ziekte na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair, BZA) worden niet als een bruto-korting beschouwd voor de bepaling van de hoogte van de volgende aanspraken, zoals hierboven genoemd in de tabel: bindingstoelage, Inkomenstoelage, eindejaarsuitkering OOP, nominale uitkering van oktober en de minimumvakantie-uitkering.

  Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met ziekte na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair, BZA) worden wel als bruto-korting beschouwd voor de bepaling van de hoogte van de volgende aanspraken, zoals hierboven genoemd in de tabel: uitlooptoeslag, schaaluitloopbedrag en toelage directeuren.´

   

 • Wat wordt onder “arbeidstherapeutische basis” verstaan?

  In het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) is de definitie “arbeidstherapeutische basis” aangescherpt.
  Formeel blijft sprake van ziekteverlof. Het begrip is aangepast aan de definitie van de UWV. Op basis van die uitgangspunten moeten de activiteiten, die iemand uitvoert op arbeidstherapeutische basis, aan de volgende eisen voldoen:
  1. de activiteiten moeten binnen een van tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden;
  2. de periode mag niet langer dan zes weken zijn;
  3. de werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend re-integratietraject;
  4. het mag geen bestaande functie zijn die in de CAO staat omschreven;
  5. het moet een gecreëerde functie zijn;
  6. er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn;
  7. de persoon moet op elk moment weg kunnen gaan.

  Het gaat, kort samengevat, om activiteiten zonder loonwaarde die over een beperkte periode plaatsvinden.