Nieuws

Veelgestelde vragen

 • Hoe kan het vakantieverlof berekend en opgenomen worden?

  In de CAO PO 2019 – 2020 is bepaald, dat de vakantieopbouw plaatsvindt in de periode van 1 oktober tot 1 oktober.

  Het is voor de werkgever mogelijk om voor een andere periode voor de opbouw te kiezen, bijvoorbeeld van 1 augustus tot 1 augustus. Hiervoor is de instemming nodig van de P(G)MR.

  Het verlof wordt in de schoolvakantie verleend. Als een werknemer meer uren verlof heeft dan nodig is om alle schoolvakanties verlof te nemen, dan wordt het restant van de verlofuren in overleg op andere momenten opgenomen.

  Als een werknemer een verlofdag opneemt, wordt de omvang van deze verlofdag bepaald op basis van het aantal ingeroosterde uren voor die dag.
  De werkgever dient bij opname van vakantie-uren altijd eerst de wettelijke vakantie-uren van het saldo af te schrijven.
  Het verlof bestaat uit wettelijk vakantieverlof van vier maal de wekelijkse arbeidsduur. De resterende uren zijn bovenwettelijk vakantieverlof. De werknemer bouwt per maand een/twaalfde van de wettelijke en bovenwettelijke vakantie-uren op.
  Indien de werknemer in een jaar 160 uren vakantieverlof heeft genoten, wordt hij geacht het wettelijk minimum aan vakantiedagen als bedoeld in artikel 7:634 lid 1 BW in dat jaar te hebben genoten. Als er gedurende dat jaar sprake is van samenloop van vakantieverlof en ziekteverlof komen de niet genoten vakantiedagen te vervallen.

  Indien de werknemer in een jaar door ziekte minder dan 160 uren vakantieverlof heeft genoten, heeft hij recht op (het restant van) het wettelijk minimum aan vakantiedagen als bedoeld in artikel 7:634 lid 1 BW.

  De werknemer die een deel van het jaar in dienst is bij de werkgever, heeft recht op een evenredig deel van de 428 vakantie-uren.

  Voor deeltijders gelden de bepalingen in dit artikel naar rato van de omvang van hun dienstverband.

 • Welke dagen vallen onder de erkende feestdagen?

  In de CAO PO 2019 – 2020 is bepaald dat het aantal uren vakantieverlof is gesteld op 428 uur, inclusief de erkende feestdagen. Onder de erkende feestdagen worden (CAO PO artikel 1.1. Algemene Termijnenwet):

  • Nieuwjaarsdag
  • Eerste en Tweede Kerstdag
  • Tweede Paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • Tweede Pinksterdag
  • Koningsdag
  • 5 mei, nationale feestdag (eens in de vijf jaar)

  In de Algemene Termijnenwet wordt Goede Vrijdag gelijkgesteld met de algemeen erkende feestdagen. Dit betekent dat de werkgever zelf een keuze kan maken of dit al of niet een werkdag is. De schoolvakanties zijn de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en de zomervakantie. De zomer-, kerst- en meivakantie zijn wettelijk voorgeschreven vakanties. De herfst- en voorjaarsvakantie zijn adviesdagen (Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties).

 • In de CAO PO 2018 – 2019 komen diverse verlofvormen voor. De AVS heeft een overzicht gemaakt

  Ter handreiking heeft de AVS op grond van de CAO PO 2018 – 2019, versie 28 februari 2019, een overzicht van de verlofvormen samengesteld. In dit overzicht wordt aangegeven welke contractvormen in welke situatie mogelijk zijn. 
   
  Het overzicht is opgenomen onder de downloads.

  Downloads

 • Hoe zit het met de graden in de familiebanden?

  Graden van de familiebanden zijn van toepassing bij het bepalen van verlofdagen buitengewoon verlof, artikel 8.7 lid 1 CAO PO 2018 – 2019. 
  Er is onderscheid tussen bloedverwantschap en aanverwantschap.

  Bloedverwantschap ontstaat door:

  • geboorte;
  • afstamming van dezelfde voorvader;
  • erkenning;
  • gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
  • adoptie.

  Eerste graad Tweede graad Derde graad Vierde graad
  (adoptie)ouders Grootouders Overgrootouders betovergrootouders
  (adoptie)kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen  
    Broers en zusters Neven en nichten (kinderen van broers of zussen)  
      Ooms en tantes (broers of zussen van de ouders)  

  Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  Aanverwantschap vervalt niet na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

  Er ontstaat geen aanverwantschap door het sluiten van een samenlevingscontract.

  Eerste graad Tweede graad Derde graad Vierde graad
  (adoptie)ouders partner Grootouders partner Overgrootouders partner Betovergrootouders partners
  (adoptie)kinderen partner Kleinkinderen partner Achterkleinkinderen partner Achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) partner
  Partner (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter) Broers en zusters partner Neven en nichten partner(kinderen van broers of zussen) Neven en nichten (kinderen van broers of zussen) partner
      Ooms en tantes partners (broers of zussen van de ouders) Oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) partner

 • Hoe zit het precies met calamiteitenverlof en kort zorgverlof?

  Calamiteitenverlof is een verlofregeling voor het geval een werknemer onmiddellijk vrij moet nemen vanwege een onvoorziene persoonlijke omstandigheid. Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort zorgverlof (ook wel kort verzuimverlof genoemd) voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dit verlof kan van een paar uur tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door.

  Kort zorgverlof
  Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de zorg te geven die nodig is. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden, zoals bijvoorbeeld buren. Gedurende elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden heeft een werknemer recht op ten hoogste twee maal de arbeidsduur per week met behoud van salaris (CAO PO artikel 8.7 lid i en Wet Arbeid en Zorg WAZO artikel 5.1 lid 2).

  Calamiteitenverlof
  Moet een werknemer vrij nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan kan hij/zij calamiteitenverlof opnemen. Dit verlof is breder dan het zorgverlof (CAO PO artikel 8.8). Het moet gaan om zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het verlof dient gemeld te worden bij de werkgever. Het salaris loopt door.

  Wanneer opnemen?
  In de volgende gevallen heeft een werknemer recht op calamiteitenof kort zorgverlof:
  • als hij* door een situatie van overmacht meteen vrij moet nemen
  • als hij een maatschappelijke verplichting alleen kan vervullen door vrij te nemen
  • als hij door bijzondere persoonlijke omstandigheden vrij moet nemen

  Voorbeelden van omstandigheden waarin een werknemer recht heeft op dit verlof:
  • als hij zijn kind van school moet halen dat opeens ziek is geworden
  • als de partner moet bevallen
  • als de waterleiding thuis is gesprongen en hij moet meteen een loodgieter regelen
  • als een direct familielid overlijdt
  • als hij alleen onder werktijd kan stemmen
  • als hij naar de dokter moet en dit alleen onder werktijd kan. Of als hij iemand uit zijn naaste omgeving naar de dokter moet begeleiden.

  Verlof melden
  Een werknemer meldt het calamiteitenverlof of kort zorgverlof zo snel mogelijk bij de werkgever. Daarbij geeft hij/zij aan hoe lang het verlof naar verwachting gaat duren. De werkgever mag een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof of kort zorgverlof niet weigeren en achteraf pas aan de werknemer vragen om aan te tonen dat het verlof nodig was.

  *of zij

 • Hoe is het zorgverlof geregeld in de CAO PO 2016-2017?

  Voor het zorgverlof wordt in de CAO PO 2016-2017 aangesloten bij de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Hierdoor is het bepaalde in artikel 8.7 onder i van voorgaande cao’s aangepast aan de nieuwe situatie. Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. De werknemer heeft recht op een maximaal aantal uren zorgverlof per 12 maanden.
  Een werknemer die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan ook recht op zorgverlof. Voorheen konden mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.
  Er is ook meer duidelijk over de toepassing van artikel 8.8. Dat artikel is ruimer dan de WAZO-toepassing en geldt ook voor de gevallen waarin de werknemer aanwezig wenst te zijn bij het huwelijk of de promotie van een goede vriend(in). Genoemde verlofvormen vallen onder betaald verlof.
  Verder bestaat ook het recht op langdurend zorgverlof. De werknemer heeft recht op dit verlof voor een persoon die levensbedreigend ziek is, of voor de noodzakelijke verzorging van een persoon die ziek of hulpbehoevend is. Dit verlof is zonder behoud van bezoldiging. Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste zes keer de arbeidsduur per week. Aan dit verlof zijn voorwaarden verbonden.
  Tot slot is het mogelijk om op grond van de regeling duurzame inzetbaarheid extra zorgverlof (artikel 8A.7 lid 2) aan te vragen.

 • Hoe zit het precies met het compensatieverlof voor schooldirecteuren?

  Ook voor schoolleiders en managers geldt de normjaartaak van 1.659 uur. In het kader van de Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen tót drie keer modaal dat er een registratie van de arbeidstijden moet plaatsvinden. Deze bepaling geldt niet voor degenen die méér dan drie keer modaal (3 x € 32.500 = € 97.500, norm 2011) verdienen. In de praktijk zal het er op neerkomen dat een werkrooster opgesteld moet worden, waarin de arbeidstijden ingevuld zijn. Ook wijzigingen moeten hierop genoteerd worden. Voor schoolleiders en managers geldt dat het rooster door het bestuur wordt vastgesteld. Verder moet rekening gehouden worden met de functie waarin de persoon rechtspositioneel is ondergebracht: directie (D-schaal) of onderwijsondersteunend personeel (schaalnummer). Voor directie geldt dat de berekening plaatsvindt op basis van het schooljaar, lopende van 1 augustus tot 1 augustus. Voor onderwijsondersteunend personeel wordt de normjaartaak berekend over een kalenderjaar. Het taakbeleid is de basis voor de berekening van de normjaartaak. Zo zal bij de categorie onderwijsondersteunend personeel bijvoorbeeld vastgelegd moeten worden welke uren voor een weektaak worden aangehouden: 36, 36.86, 38 of 40 uur. Hierin zijn de compensatie- uren en erkende feestdagen al verwerkt. Deze uren komen tot uitdrukking in de bijbehorende tabel van de verlofuren. Ook voor de schoolleiders en managers geldt dat bij BAPO-verlof geen sprake kan zijn van compensatieverlof.

  Rectificatie: het genoemde bedrag van 3 keer modaal in de beantwoording van de vraag is niet juist. Het bedrag is vastgelegd in het Arbeidstijdenbesluit en het bedrag voor 2012 is vastgesteld op € 56.250.