Salaris

Nieuws

Al het nieuws over salaris

Veelgestelde vragen

 • Waar kan ik de nieuwe salaristabellen downloaden?

  Hieronder zijn de salaristabellen te downloaden:

 • Waar kan ik de nieuwe functiebeschrijvingen downloaden?

  Hieronder zijn de functiebeschrijvingen te downloaden:

 • Hoe zit het met de verdiscontering van de bindingstoelage?

  De bindingstoelage is verdisconteerd voor een grotere groep medewerkers binnen de directie-schalen en OOP-9 schaal, dan voor alleen diegene die er op basis van artikel 6.14 recht op hadden. Op sectorniveau is het effect op de loonkosten hiervan te verwaarlozen.

 • Gaat een IB-er in een LA of een LB schaal over naar de L10 of L11-schaal per 1 september 2018?

  IB’ers en vergelijkbare begeleiders (ook zij die momenteel feitelijk niet lesgeven) die op dit moment in een L-schaal (LA-, LB- of LC-functie)  zitten, zullen per 1 september 2018 conform de in de cao beschreven systematiek worden overgeschaald naar de nieuwe L-schaal (L10, L11 of L12). Zij ontvangen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van het maandsalaris van september.

 • Wanneer heb ik recht op de toelage schoolleider?

  U hebt recht op de toelage schoolleider als u bent benoemd/aangesteld in de salarisschaal DA t/m DC + uitloop aan een school (één BRIN-nummer) en daar ook uw reguliere taken verricht en dus niet bovenschools bent benoemd/aangesteld (artikel 6.29a lid 1 CAO PO 2016 – 2017).

  Het bevoegd gezag is dan verplicht om u deze toelage te geven, ook als u met ziekteverlof bent.

  De toelage bedraagt per 1 juli 2016 bedraagt € 316,95.

  Valt u onder de  functie meerhoofdige schoolleiding of bent u directeur aan meerdere instellingen, dan voert de werkgever op bestuursniveau overleg met de geleding personeel van de GMR over de inzet van de beschikbare middelen (artikel 6.29a lid 2 CAO PO 2016 – 2017).

 • Wanneer heb ik als directielid recht op een bevorderingsperiodiek?

  In de CAO PO 2016 – 2017 is in artikel 6.24 aangegeven wanneer een werknemer die benoemd of aangesteld wordt in een normfunctie directie, recht heeft op een extra periodiek in de salarisschaal van de nieuwe functie.
  Indien het verschil in salaris tussen de oude en nieuwe functie kleiner is dan het in bijlage A8 vermelde bedrag (per 1-7-2016: EUR 109,16) van deze cao heeft hij volgens het schema wel of geen recht op deze periodiek.

  Functie Wordt aangesteld/benoemd in een normfunctie van: Verschil na
  inpassing
  Extra periodiek
  art. 6.24
  leraar (adjunct-)directeur kleiner dan EUR 109,16 ja
  adjunct-directeur (adjunct-)directeur aan een andere school met een hogere salarisschaal kleiner dan EUR 109,16  ja
  adjunct-directeur directeur aan dezelfde school met een hogere salarisschaal kleiner dan EUR 109,16 ja
  adjunct-directeur adjunct-directeur aan dezelfde school met een hogere salarisschaal vanwege stijging van het leerlingenaantal kleiner dan EUR 109,16 nee
  directeur directeur aan een andere school met een hogere salarisschaal kleiner dan EUR 109,16 nee
  directeur directeur aan dezelfde school met een hogere salarisschaal vanwege stijging van het leerlingenaantal kleiner dan EUR 109,16 nee

   
  Bij de beoordeling van het “verschil na inpassing” blijft de augustusperiodiek buiten beschouwing.
  U kunt altijd onderhandelen met uw werkgever over een extra periodiek(en).

 • Vragen over wijziging salarisschaal bij groei.

  Indien een directeur en/of adjunct-directeur door groei van het leerlingenaantal op 1 oktober in drie achtereenvolgende schooljaren recht zou krijgen op een hogere salarisschaal, zoals aangegeven in bijlage A1 van de CAO PO 2016 – 2017, geldt met ingang van het derde schooljaar de salarisschaal die behoort bij de functie met die hogere salarisschaal voor de werknemer. Deze salarisschaal blijft van toepassing zolang de werknemer in de desbetreffende functie aan dezelfde instelling of instellingen benoemd of aangesteld blijft (artikel 6.25 lid 1 CAO PO 2016 – 2017).

  Voorbeeld:

  Leerlingentelling per 1 oktober: Inschaling per 1 augustus daaropvolgend:
  2017: 380 (werkelijk) = 391 (+ 3%, afgerond naar beneden) DB
  2018: 412 (werkelijk) = 424 (+ 3%, afgerond naar beneden) DB
  2019: 425 (werkelijk) = 437 (+ 3%, afgerond naar beneden) DB
  2020: 420 (werkelijk) = 432 (+3%, afgerond naar beneden) DC

  Is het mogelijk af te wijken van de wachttijd?
  Alleen voor de directeur, die is aangesteld of benoemd in een DA-functie (minder dan 200 leerlingen = werkelijk aantal leerlingen + 3%, uitkomst afgerond naar beneden) en door groei van het leerlingenaantal per 1 oktober 2018 recht zou krijgen op een DB-schaal, deze functie in het schooljaar daaropvolgend al krijgt.
  Deze salarisschaal blijft van toepassing zolang de werknemer in de desbetreffende functie aan dezelfde instelling of instellingen benoemd of aangesteld blijft (artikel 6.25 lid 2 CAO PO 2016 – 2017).

  Voorbeeld:

  Leerlingentelling per 1 oktober: Inschaling per 1 augustus daaropvolgend:
  2017: 199 (werkelijk) = 205 (+ 3%, afgerond naar beneden) DB

  Geldt opheffing wachttijd ook voor groei naar y-waarde boven 399 bij een normfunctie?
  Besluit de werkgever om er een niet-normfunctie van te maken en FUWA PO toe te passen (artikel 5.5 CAO PO 2016 – 2017), dan gelden de regels voor de wachttijd niet, omdat FUWA PO niet afhankelijk is van leerlingenaantallen.
   

 • Met ingang van 1 augustus 2018 (teldatum 1-10-2017) heeft de school minder dan 200 leerlingen. Ik zit als directeur in een normfunctie met maximumschaal DB. Wat wordt mijn salaris met ingang van 1 augustus 2018?

  Met ingang van 1 augustus 2018 blijft u als directeur aanspraak houden op de salarisschaal die voor u gold op de laatste dag van het voorafgaande schooljaar. U behoudt deze aanspraak zolang u aan dezelfde instelling of instellingen verbonden blijft. Zie hiervoor artikel 6.26 van de CAO PO 2016 – 2017.

  In de Regeling Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019 krijgt de school 2x de directietoeslag, als het leerlingenaantal 97 of hoger is. Het betekent dus geen extra aanslag op het budget van de school. Verder krijgt het bevoegd gezag indien het aantal leerlingen op een teldatum minder dan 195 bedraagt (195 x 3% = 200 leerlingen) een aanvullende bekostiging van EUR 5.483 op grond van art. 6 lid 3 van genoemde regeling. Hierdoor beschikt het bevoegd gezag over voldoende middelen om alle directeuren in een minimale DB-schaal aan te stellen/benoemen.

 • Met ingang van 1 oktober 2018 krijg ik een nieuwe functie als directeur. Het leerlingenaantal van de school was op 1 oktober 2017 voor het eerst boven de 200 leerlingen. In welke schaal word ik als de directeur aangesteld/benoemd?

  Voor basisscholen geldt de volgende regeling:

  • indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober kleiner is dan 97 leerlingen, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 19.711,49 voor het schooljaar daaropvolgend;
  • indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 97 leerlingen of meer is, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 36.677,98 (zie regeling bekostiging PO 2017-2018 van 20 maart 2018) voor het schooljaar daaropvolgend.

  De directeur heeft bij een benoeming/aanstelling per 1 oktober 2018 direct recht op een inschaling in de DB-schaal.
  Voor speciale scholen voor basisonderwijs geldt de volgende regeling:

  • indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober kleiner is dan 99 leerlingen, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 20.271,49 voor het schooljaar daaropvolgend;
  • indien het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober 99 leerlingen of meer is, krijgt de school een aanvullende bekostiging van EUR 36.677,98 (zie regeling bekostiging PO 2017-2018 van 20 maart 2018) voor het schooljaar daaropvolgend.

  Voor scholen speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs geldt de volgende regeling:

  Aantal leerlingen SO of VSO SOVSO MGSO of VSO MG SOVSO
  1 tot en met 49 € 22.597,34 € 22.597,34 € 42.534,68 € 42.534,68
  50 of meer € 42.534,68 € 62.472,02 € 42.534,68 € 62.472,02

 • Functiebeschrijvingen schoolleiders: hoe zit dat?

  De AVS krijgt veel vragen over de inschaling van directiefuncties in het primair onderwijs. De sector gebruikt sinds 2006 het Fuwasys-systeem van functie­waardering. Het toepassen hiervan is voorbehouden aan gecertificeerden – opgenomen in het register – van Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (zie www.spo3.nl). Als gecertificeerd functiewaardeerder geeft AVS-adviseur Paul van Lent chronologisch weer hoe de inschaling van directiefuncties binnen het functiewaarderingssysteem is verlopen, gaat hij in op de actuele stand van het systeem en hoe op dit moment omgegaan dient te worden met de inschaling van directeuren. Daarnaast licht hij vanuit zijn rol als AVS-woordvoerder aan de cao-tafel ook de arbeidsvoorwaardelijke kant toe.
   
  Binnen het Fuwasys-systeem worden functies beschreven en gewaardeerd op basis van veertien kenmerken. Uit de beschrijving vindt een weging plaats die een somscore oplevert. Deze is bepalend voor het functieniveau. De inschaling vindt vervolgens plaats naar de in de CAO PO opgenomen salarisschalen. In de cao is de toepassing van de functiewaardering vastgelegd in hoofdstuk 5, Functie en functiewaardering. De relevante artikelen zijn hieronder weergegeven.
   
  5.1 Functies
  1.                
  De functies worden in de navolgende functiecategorieën onderscheiden:

  a.                
  directie

  b.                
  leraar

  c.                
  onderwijsondersteunend personeel

  d.                
  participatiebaan

  2.                
  Zonder voorafgaand ontslag kan voor de werknemer geen andere functie gaan gelden dan de functie waarin de werknemer is benoemd of aangesteld, tenzij met de werknemer is overeen­gekomen dat de functie een tijdelijk karakter heeft en het daarbij behorende salarisniveau slechts tijdelijk zal gelden met inachtneming van artikel 3.9, tweede lid en artikel 4.8, tweede lid.

  3.                
  Leidinggevende functies en functies met leidinggevende taken worden vóór 1 juli 2016 beschreven en gewaardeerd met FUWA PO. De uitkomst en inschaling worden per 1 augustus 2016 van kracht.

   
  5.2 Normfuncties
  1.                
  Voor de functies behorend tot de categorie directie worden de functies en de daarbij behorende taakkarakteristieken uit bijlage VII.A van de cao vastgesteld als normfuncties. Dit artikellid vervalt per 1 augustus 2015.

  2.                
  Voor de functies behorend tot de categorie leraren worden de functies en de daarbij behorende taakkarakteristieken uit bijlage VII.B van de cao vastgesteld als normfuncties.

  3.                
  Voor de functies behorend tot de categorie onderwijsondersteunend personeel worden de functies en de daarbij behorende taakkarakteristieken uit bijlage VII.C van de cao vastgesteld als normfuncties.

   
  5.5 Functiebouwwerk
  1.                
  Werkgever en P(G)MR dragen jaarlijks vóór 1 augustus zorg voor aanpassing van het functieboek op zowel bestuurs- als schoolniveau met inachtneming van de afspraken over de functiemix in artikel 5.6 en 5.7, waarbij:

  a.                
  de huidige normfuncties en niet-normfuncties blijven gehandhaafd en nieuwe niet-normfuncties worden geïntroduceerd en volgens FUWA PO gewaardeerd, of

  b.                
  alle functies volgens FUWA PO worden gewaardeerd.

  2.                
  Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldfuncties opgenomen in ‘Voorbeeldfuncties in FUWA PO’. De samenstelling van het functieboek op bestuursniveau betreft het geheel van functies naar soort en niveau met inachtneming van de normfuncties of van FUWA PO. Werkgever en PGMR maken eveneens een afspraak over het geheel aan bovenschoolse functies naar soort, niveau en aantal, met inachtneming van de afspraken over de functiemix.

  3.                
  Werkgever en PMR maken een afspraak over de invulling van het functiebouwwerk op schoolniveau voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, alsmede het beoogde invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum. De inrichting van het functiebouwwerk op schoolniveau wordt binnen de kaders van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren) formatieplan besproken met inachtneming van de afspraken over de functiemix.

   
  Voorbeeldbeschrijvingen
  De normfunctiebeschrijvingen voor leidinggevenden zijn per 1 augustus 2015 vervallen. Werkgevers kunnen nu gebruik maken van de voorbeeldbeschrijvingen die binnen FUWA PO voor de ­leidinggevende functies zijn gemaakt.
  Als de voorbeeldbeschrijvingen ongewijzigd worden toegepast, is de waardering zoals in de beschrijving is opgenomen geldend. De inschaling vindt dan conform de functie in de leidinggevende schalen plaats, zoals deze in de CAO PO 2016-2017 zijn opgenomen. Als er sprake is van aanpassingen in de beschrijvingen, dient elke beschrijving waar dat voor geldt door een SPO-gecertificeerd functiewaardeerder te worden gewaardeerd.
   
  Functiezwaarte en inschaling
  In de voorbeeldbeschrijvingen van leidinggevenden is gekeken naar de functiezwaarte, waarbij een samenhang aanwezig is tussen functie-inhoud, complexiteit en de omvang van de school of scholen waaraan leiding wordt gegeven. Op basis hiervan kunnen grove indicaties worden gegeven over de samenhang tussen de schaal en de omvang van de school of scholen waaraan leiding wordt gegeven. Het gaat uiteindelijk om de zwaarte van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken en de vraag of zaken substantieel en structureel van aard zijn. Kortom, de systematiek van inschaling op basis van het leerlingaantal op 1 oktober van enig jaar is daarmee niet langer als enige criterium van toepassing, maar dient wel op de juiste manier te blijven gebeuren in de directieschalen (D of A).
   
  Bij wijziging van de (inschaling van) directie- en management­functies die worden op genomen in het functieboek, is het verplicht dat deze beschreven en gewaardeerd moeten zijn door een gecertificeerd functiewaardeerder (als deze afwijken van de voorbeeldbeschrijvingen) en dat deze met P(G)MR zijn afgesproken.
  Op basis van onderstaande artikelen uit de huidige cao kan een schoolbestuur de inschaling met de uitvoering van de daadwerkelijke werkzaamheden in D- (en A-)schalen laten plaatsvinden.
   
  5.8 Functiedifferentiatie
  4.                
  Voor de beschrijving en waardering van niet-normfuncties maakt de werkgever gebruik van FUWA PO.

  5.                
  In FUWA PO is voor het primair onderwijs een set van voorbeeldfuncties opgenomen die specifiek voor deze sector is ontwikkeld. De werkgever kan functies ontwikkelen die afwijken van de voorbeeldfuncties.

  6.                
  Voor het waarderen van functies die afwijken van de voorbeeldfuncties maakt de werkgever gebruik van een hiertoe door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs gecertificeerde adviseur.

   
  Functiecategorieën
  Bij invoering van Fuwasys per 1 augustus 2006 is bepaald dat de numerieke schaal conform de salarisschalen zoals opgenomen in de CAO PO geconverteerd dienen te worden naar de volgende functiecategorieën: directeur (D-schaal), adjunct-directeur (A-schaal), leerkracht (L-schaal) en onderwijsondersteunend personeel (numerieke schaal). Later is datzelfde ook voor bestuurders gaan gelden (B-schalen). Concreet en schematisch betekent dit:
   
  Leraren
  schaal 9       = LA
  schaal 10     = LB
  schaal 11     = LC
   
  Adjunct-directeuren
  schaal 10     = AB
  schaal 11     = AC
  schaal 12     = AD
  schaal 13     = AE
   
  Directeuren
  schaal 10     = DA
  schaal 11     = DB
  schaal 12     = DC
  schaal 13     = DD
  schaal 14     = DE
   
  Cao-tafel
  Met de publicatie van de voorbeeldbeschrijvingen schoolleiders is de inschaling in directieschalen nog van toepassing. De deelnemers aan de cao-tafel hebben afgesproken dat functiehuis en loongebouw onderzocht worden gedurende de looptijd van de huidige CAO PO 2016-2017, waarna wordt bekeken hoe een en andere geïmplementeerd kan worden.
   
  Rechtspositionele consequenties
  Soms wordt of is door een schoolbestuur een keuze gemaakt om inschaling in een numerieke schaal toe te passen. Dit is echter niet juist, omdat de numerieke schalen onderwijsondersteunend personeel betreffen en geen directieschalen zijn. Bij deze keuze heeft dit rechtspositionele consequenties. Indeling in een numerieke schaal betekent een lager (eindschaal)salaris en geen toelagen directeur. Het is daarmee geen formele directiefunctie, omdat er een onderwijsondersteunende functie geldt. Dan is ook geen registratie in het Schoolleidersregister PO mogelijk.
   

 • Wordt de toelage schoolleider van EUR 275 gekort bij bapo en/of ziekteverlof?

  Ja, dit is juist en is verwerkt in de errata van de cao po 2009. Het werd als onduidelijk ervaren hoe de BAPO-korting en de korting in het tweede ziektejaar doorwerkte naar de berekening van toeslagen, toelagen en uitkeringen. Met de volgende tekst is aan die onduidelijkheid een eind gemaakt:

  `Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met ziekte na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair, BZA) worden niet als een bruto-korting beschouwd voor de bepaling van de hoogte van de volgende aanspraken, zoals hierboven genoemd in de tabel: bindingstoelage, Inkomenstoelage, eindejaarsuitkering OOP, nominale uitkering van oktober en de minimumvakantie-uitkering.

  Een korting in verband met seniorenbeleid (BAPO) en een korting in verband met ziekte na 12 maanden (artikel 4 van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair, BZA) worden wel als bruto-korting beschouwd voor de bepaling van de hoogte van de volgende aanspraken, zoals hierboven genoemd in de tabel: uitlooptoeslag, schaaluitloopbedrag en toelage directeuren.´