Regelingen

Nieuws

Al het nieuws over regelingen

Veelgestelde vragen

 • Wanneer dient een werknemer het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen?

  De werknemer die binnen een jaar nadat hij betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen, ontslag neemt of wegens plichtsverzuim wordt ontslagen dient het salaris, dat hij heeft ontvangen tijdens het betaalde ouderschapsverlof in een periode van twee jaar voor ontslag terug te betalen.

  Ook dient een werknemer terug te betalen, indien de betrekkingsomvang binnen zes maanden na afloop van het ouderschapsverlof wordt verkleind

  voor minder uren dan hij direct voorafgaande aan het ouderschapsverlof vervulde, betaalt hij het salaris terug dat hij op grond van dit artikel in een periode van twee jaar voor vermindering van de werktijd heeft genoten over de omvang waarmee zijn werktijdfactor wordt verminderd.

  Geen terugbetalingsverplichting ontstaat indien de werknemer ontslag neemt of zijn werktijdfactor wordt verminderd omdat hij een betrekking aanvaardt bij een andere onderwijsinstelling die door de rijksoverheid wordt bekostigd.

 • Op welke wijze kan het beste het zwangerschap- en bevallingsverlof worden berekend?

  Op de website van UWV staat een rekenhulp voor het berekenen van het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

  De rekenhulp is te downloaden via de website van het UWV.

  Hierbij wordt het volgende aangetekend:

  Met deze rekenhulp wordt de duur van uw zwangerschaps- en bevallingsverlof berekend. De berekening is een schatting.

  De rekenhulp houdt rekening met de volgende situaties:

  • Zwangerschap en bevalling van 1 of meer kinderen
  • Ziekenhuisopname van 1 of meer kinderen

  De rekenhulp houdt geen rekening met ziekte. Hierdoor kan de duur van uw bevallingsverlof in werkelijkheid korter zijn. De rekenhulp houdt ook geen rekening met het flexibel opnemen van bevallingsverlof.

 • Is de werkgever verplicht een fiets-privéregeling te hebben (PO)?

  Ja. In artikel 7.5 van de CAO PO 2019 – 2020 is bepaald dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid stelt deel te nemen aan een fiscale fiets-privé-regeling.

 • Wat moet de werknemer in de aanvraag voor ouderschapsverlof vermelden?

  De werknemer vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan, tenminste acht weken voor het gewenste tijdstip van ingang van het verlof en onder opgave van de periode, het aantal verlofuren per week en de spreiding daarvan over de week. De aanvraag gaat vergezeld van bewijsstukken waarmee het recht op verlof en de omvang van dat recht worden aangetoond.

  Wil de werknemer het verlof laten aansluiten op het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan deelt hij, zodra dat mogelijk is, ook de naam en geboortedatum mee van het kind of de kinderen waarvoor ouderschapsverlof wordt gevraagd. De werknemer kan de tijdstippen van ingang en einde van het ouderschapsverlof afhankelijk stellen van de datum van bevalling, van het einde van het bevallingsverlof of van de aanvang van de verzorging.

 • Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft een werknemer recht?

  De werknemer heeft bij de werktijdfactor 1 recht op 1040 uur ouderschapsverlof per kind. Van genoemd aantal uren kan 415 uur betaald ouderschapsverlof, of wel een kwart van de jaartaak, betaald worden opgenomen. De werknemer krijgt voor de uren van het betaald ouderschapsverlof 55% salaris doorbetaald.

  Het betaald ouderschapsverlof kan verlengd of aangevuld worden met maximaal 625 uur onbetaald ouderschapsverlof.

  De betaling van de pensioenbijdrage door de werkgever en werknemer heeft plaats alsof er geen (on)betaald verlof wordt genoten.

 • Hoe zit het met de compensatie met vakantie-aanspraken bij zwangerschaps- en bevallingsverlof?

  Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer zijn arbeid niet verricht wegens het zwangerschaps- en bevallingsverlof kunnen niet worden aangemerkt als vakantie.

 • Hoe is de Lerarenbeurs geregeld?

  Informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Lerarenbeurs, welke opleidingen hiervoor in aanmerking komen en hoe aanvragen kunnen worden ingediend zijn te vinden op https://duo.nl/particulier/lerarenbeurs/

 • Heeft een werknemer op grond van de bepalingen in de Ziektewet gedurende 2 jaar recht op doorbetaling van 100% van het salaris?

  Ja. Indien een vrouwelijke medewerker ziek is als gevolg van haar zwangerschap, dan komt zij in aanmerking voor een uitkering op grond van de Ziektewet. In deze wet is het volgende bepaald:
  Nadat het recht op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, derde lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg is geëindigd, heeft de vrouwelijke verzekerde, indien zij aansluitend ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon, zolang die ongeschiktheid duurt, doch ten hoogste gedurende 104 aaneengesloten weken. Dit ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag nadat het recht op uitkering, bedoeld in de eerste zin, is geëindigd.

  Op grond van het bepaalde in artikel 4 van de Regeling Ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs (ZAPO), Bijlage XVI CAO PO 2019 – 2020, hebben personeelsleden recht op 100% doorbetaling gedurende het eerste ziektejaar. Daarna wordt het salaris met 30% gekort over de ziekte-uren.
  In lid 3 van genoemd artikel wordt de uitzondering voor ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof nader beschreven.

 • Hoe ziet de vakantieregeling er uit?

  Minister Slob heeft op 2 maart 2018 de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019 – 2022 gepubliceerd.

  Ook in deze regeling blijft het voor het primair onderwijs mogelijk om een meivakantie van meer dan één week in te roosteren.
  In het voortgezet onderwijs kunnen naast de centraal vastgestelde zomervakantie (zes weken), kerstvakantie (twee weken) en meivakantie (één week) nog twee vakantieweken (tien vakantiedagen) worden ingepland.
  Het overzicht ziet er als volgt uit:

  Schooljaar 2019 – 2020

  Soort vakantie: Regio: Vakantieperiode:
  Herfstvakantie (po en vo) Zuid 12 oktober t/m 20 oktober 2019
    Noord/Midden 19 oktober t/m 27 oktober 2019
  Kerstvakantie (po en vo) Alle regio’s 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 *
  Voorjaarsvakantie (po en vo) Noord 15 februari t/m 23 februari 2020
    Zuid/Midden 22 februari t/m 1 maart 2020
  Meivakantie (po en vo) Alle regio’s 25 april t/m 3 mei 2020 *
  Zomervakantie (po en vo) Noord 4 juli t/m 16 augustus 2020 *
    Midden 18 juli t/m 30 augustus 2020 *
    Zuid 11 juli t/m 23 augustus 2020 *

   
  Schooljaar 2020 – 2021

  Herfstvakantie (po en vo) Noord 10 oktober t/m 18 oktober 2020
    Midden/Zuid          17 oktober t/m 25 oktober 2020
  Kerstvakantie (po en vo) Alle regio’s 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 *
  Voorjaarsvakantie (po en vo) Zuid 13 februari t/m 21 februari 2021
    Midden/Noord 20 februari t/m 28 februari 2021
  Meivakantie (po en vo) Alle regio’s 1 mei  t/m 9 mei 2021 *
  Zomervakantie (po en vo) Noord 10 juli t/m 22 augustus 2021 *
    Midden 17 juli t/m 29 augustus 2021 *
    Zuid 24 juli t/m 5 september 2021 *

   

 • Kan een werknemer het ouderschapsverlof opschorten, als dit al loopt?

  Ja, het ouderschapsverlof kan bij ziekte opgeschort worden. De werknemer dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij de werkgever. De werkgever dient hiermee in te stemmen, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. Nadat de werknemer hersteld is, kan het ouderschapsverlof weer doorlopen.

 • Moet het onbetaalde ouderschapsverlof aansluitend op het betaald ouderschapsverlof opgenomen worden?

  In principe moet bij gecombineerd verlof dit aansluitend opgenomen worden, tenzij zulks in redelijkheid niet van de werknemer kan worden verlangd.

 • Is de werkgever verplicht om ouderschapsverlof te verlenen aan de werknemer?

  Ja, ouderschapsverlof is een recht van de werknemer. De werkgever kan alleen op grond van gewichtige redenen in overleg met de werknemer het verlof op een ander tijdstip of over een andere periode dan gevraagd laten plaatsvinden.