Regelingen

Nieuws

Al het nieuws over regelingen

Veelgestelde vragen

 • Hoe ziet de vakantieregeling er uit?

  Minister Slob heeft op 2 maart 2018 de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019 – 2022 gepubliceerd.

  Ook in deze regeling blijft het voor het primair onderwijs mogelijk om een meivakantie van meer dan één week in te roosteren.
  In het voortgezet onderwijs kunnen naast de centraal vastgestelde zomervakantie (zes weken), kerstvakantie (twee weken) en meivakantie (één week) nog twee vakantieweken (tien vakantiedagen) worden ingepland.
  Het overzicht ziet er als volgt uit:

  Schooljaar 2019 – 2020

  Soort vakantie: Regio: Vakantieperiode:
  Herfstvakantie (po en vo) Zuid 12 oktober t/m 20 oktober 2019
    Noord/Midden 19 oktober t/m 27 oktober 2019
  Kerstvakantie (po en vo) Alle regio’s 21 december 2019 t/m 5 januari 2020 *
  Voorjaarsvakantie (po en vo) Noord 15 februari t/m 23 februari 2020
    Zuid/Midden 22 februari t/m 1 maart 2020
  Meivakantie (po en vo) Alle regio’s 25 april t/m 3 mei 2020 *
  Zomervakantie (po en vo) Noord 4 juli t/m 16 augustus 2020 *
    Midden 18 juli t/m 30 augustus 2020 *
    Zuid 11 juli t/m 23 augustus 2020 *

   
  Schooljaar 2020 – 2021

  Herfstvakantie (po en vo) Noord 10 oktober t/m 18 oktober 2020
    Midden/Zuid          17 oktober t/m 25 oktober 2020
  Kerstvakantie (po en vo) Alle regio’s 19 december 2020 t/m 3 januari 2021 *
  Voorjaarsvakantie (po en vo) Zuid 13 februari t/m 21 februari 2021
    Midden/Noord 20 februari t/m 28 februari 2021
  Meivakantie (po en vo) Alle regio’s 1 mei  t/m 9 mei 2021 *
  Zomervakantie (po en vo) Noord 10 juli t/m 22 augustus 2021 *
    Midden 17 juli t/m 29 augustus 2021 *
    Zuid 24 juli t/m 5 september 2021 *

   

 • Wat zijn de bedragen voor de lerarenbeurs?

  De lerarenbeurs voor bachelor- en masteropleidingen -eventueel vooraf gegaan door een premaster of schakelprogramma- kan bestaan uit een beurs voor:

  • collegegeld: de werkelijke collegegeldkosten, voor de duur van de opleiding met een maximum van 3 jaar tot een maximum van EUR 3500,- per opleiding of jaar
  • Studiemiddelen: 10% van het bedrag voor collegegeld
  • reiskosten: 10% van het bedrag voor collegegeld
  • studieverlof: een vast bedrag per onderwijssector per verlofuur (per 1-8-2009: EUR 32,25 voor het basisonderwijs; EUR 34,23 voor het speciaal (voortgezet) onderwijs en EUR 34,83 voor het voortgezet onderwijs) met een maximum van 160 klokuren van per jaar bij een volledige betrekkingsomvang (1659 uur). Bij een deeltijdbetrekking wordt het aantal verlofuren vastgesteld naar rato van de aanstellingsomvang.

   Voor korte opleidingen is geen beurs voor studieverlof mogelijk.

  De lerarenbeurs voor korte opleidingen bestaat uit:

  • cursusgeld: de werkelijke cursusgeldkosten tot een maximum van EUR 3500,-
  • studiemiddelen: 10% van het bedrag voor cursusgeld
  • reiskosten: 10% van het bedrag voor cursusgeld.

  Het bedrag voor studiemiddelen en reiskosten is voor iedereen een vast percentage van 20% van de vergoeding voor het cursusgeld en kan niet worden verhoogd. Men hoeft geen bewijs te overleggen van de gemaakte kosten voor studiemiddelen en reiskosten.

   

 • Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een lerarenbeurs?

  Een leraar kan in aanmerking komen voor een lerarenbeurs als hij:

  • beschikt over een onderwijsbevoegdheid
  • minimaal één jaar in dienst is bij een school die bekostigd wordt door het ministerie van OCW of LNV
  • voor minimaal 20% van de betrekkingsomvang belast is met les(gebonden) taken
  • geen tegemoetkoming ontvangt op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • geen studiefinanciering ontvangt op de grond van de Wet studiefinanciering 2000
  • geen lerarenbeurs heeft ontvangen in het studiejaar 2008-2009 voor een andere studie.

   

   

 • Hoe vindt de vaststelling van de subsidie lerarenbeurs plaats?

  De leraar die een bachelor- of masteropleiding volgt, die

  • minstens 1 jaar duurt, maar geen 2 jaar, dient binnen 4 jaar na verlening van de subsidie voor deze opleiding een bewijs in te dienen waaruit het aantal behaalde studiepunten blijkt.
  • minstens 2 jaar duurt, maar geen 3 jaar, binnen 5 jaar na verlening van de subsidie voor deze opleiding een bewijs in te dienen waaruit het aantal behaalde studiepunten blijkt.
  • minstens 3 jaar duurt, binnen 6 jaar na verlening van de subsidie voor deze opleiding een bewijs in te dienen waaruit het aantal behaalde studiepunten blijkt.

  De leraar, die een korte opleiding heeft gevolgd, dient een bewijs van deelname van de opleiding binnen 2 jaar op te sturen.

   

 • Voor welke opleidingen kan een leraar subsidie aanvragen?

   

  1. bachelor- of masteropleidingen voor leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de educatie gericht op het voldoen aan andere bekwaamheidseisen dan het getuigschrift, bedoeld in art. 7a.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of een bewijs van bekwaamheid tot het geven van onderwijs als bedoeld in art. XI, eerste lid, van de Wet op de beroepen in het onderwijs;
  2. bachelor- of masteropleidingen waarmee een leraar een voor zijn vak relevante graad kan behalen;
  3. korte opleidingen, niet zijnde een bachelor- of masteropleiding, als deze opleidingen:

   1. gericht zijn op het verwerven van extra bekwaamheden voor het beroep van leraar;
   2. een minimale studielast kennen van 200 uren, waarvan tenminste 40 contacturen;
   3. korter duren dan 1 jaar;
   4. worden afgesloten met een bewijs van deelname; en
   5. niet zijn te kwalificeren als opleidingen die gericht zijn op het verkrijgen van een bevoegdheid bewegingsonderwijs; of

   

  1. opleidingen die gericht zijn op het wegwerken van deficiënties met als doel toelating tot een masteropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs, mits de opleiding:
   1. is vormgegeven als bacheloropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs;
   2. niet leidt tot de graad Bachelor binnen het wetenschappen onderwijs; en
   3. minimaal 30 studiepunten omvat.

   Een combinatie van opleidingen onder a en d of b en d zijn ook mogelijk.

   

  Voor studieverlof komen alleen de opleidingen in aanmerking, genoemd onder a, b of d of een combinatie van a en d of b en d. 

  De opleiding moet wel geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO, via de website:

  http://www.ib-groep.nl/zakelijk/HO/CROHO/Raadplegen_of_downloaden_CROHO.asp#).

  Voor korte opleidingen krijgt men geen studieverlof.

   

 • Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?

  Op 11 mei 2009 is een nieuwe regeling lerarenbeurs in werking getreden. In deze regeling hoeft de leraar die een meerjarige opleiding volgt, niet meer jaarlijks aan te tonen dat hij 30 ECTS heeft behaald. Hiervoor in de plaats wordt aan het eind van de toegestane studieperiode vastgesteld hoeveel studiepunten zijn behaald. De toegestane studieperiode is het aantal jaren dat men subsidie ontvangt ( maximaal 3 jaar, waarbij één jaar staat voor 30 ECTS) plus een uitloopperiode van 3 jaar (dit was 2 jaar). Een leraar, die een 3-jarige opleiding volgt, krijgt dus maximaal 6 jaar de tijd om de studie af te ronden. Als een leraar in de toegestane studieperiode het aantal punten waarvoor hij subsidie heeft ontvangen behaald heeft, hoeft hij niets terug te betalen. Al hij niet het aantal punten heeft gehaald waarvoor hij subsidie heeft ontvangen, moet hij terugbetalen. Daarbij wordt voor iedere 30 ECTS die zijn behaald één jaar op de terugbetalingsverplichting in mindering gebracht.

 • Welke criteria gelden voor de verdeling lerarenbeurs?

  De verdeling van het beschikbare bedrag over de onderwijssectoren geschiedt op basis van het aantal in de onderwijssector werkzame leraren als volgt:

  1. 50% van het totale aantal toe te kennen aanvragen in alle onderwijssectoren is beschikbaar voor leraren in het primair onderwijs;
  2. 30% van het totale aantal toe te kennen aanvragen in alle onderwijssectoren is beschikbaar voor leraren in het voortgezet onderwijs.

  Als het aantal toe te kennen aanvragen voor één of meer sectoren achterblijft, worden de toe te kennen aanvragen in de andere onderwijssectoren naar evenredigheid verdeeld.

  De minister verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de aanvragen voor de subsidie. Als er aanvullende gegevens gevraagd moeten worden, geldt de dag waarop de aanvullende gegevens zijn ingediend, als ontvangstdatum.

 •  Wanneer moet een aanvraag voor subsidie ingediend worden? 

  De aanvraagtermijn voor de subsidie is:

  • voor studiejaar 2010-2011 van 1 april 2010 tot en met 13 mei 2010

   en

  • voor studiejaar 2011-2012 van 1 april 2011 tot en met 13 mei 2011.

  Er bestaat een mogelijkheid dat de minister een extra aanvraagtermijn openstelt, als het subsidieplafond in een studiejaar niet volledig is uitgeput.

  Als er een meerjarige opleiding wordt gevolgd, hoeft alleen maar het eerste jaar een aanvraag ingediend te worden. Daarna wordt de beurs automatisch verlengd.

   

 • Heeft een werknemer op grond van de bepalingen in de Ziektewet gedurende 2 jaar recht op doorbetaling van 100% van het salaris?

  Ja. Indien een vrouwelijke medewerker ziek is als gevolg van haar zwangerschap, dan komt zij in aanmerking voor een uitkering op grond van de Ziektewet. In deze wet is het volgende bepaald:
  Nadat het recht op uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, derde lid, of 3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg is geëindigd, heeft de vrouwelijke verzekerde, indien zij aansluitend ongeschikt is tot het verrichten van haar arbeid en die ongeschiktheid haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande zwangerschap, recht op ziekengeld ter hoogte van haar dagloon, zolang die ongeschiktheid duurt, doch ten hoogste gedurende 104 aaneengesloten weken. Dit ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag nadat het recht op uitkering, bedoeld in de eerste zin, is geëindigd.

  Op grond van het Besluit Ziekte en arbeidsongeschiktheid (BZA) hebben personeelsleden recht op 100% doorbetaling gedurende het eerste ziektejaar. Daarna wordt het salaris met 30% gekort over de ziekte-uren.
  Het BZA echter wordt door een Wet hogere orde overschreven in geval van een werkneemster die ziek is ten gevolge van haar zwangerschap.

 • Voorbeelden berekeningen zwangerschaps- en bevallingsverlof

  Voorbeelden:

  Baby wordt te vroeg geboren:
  Vermoedelijke bevallingsdatum: 31 maart 2009.
  Zwangerschapsverlof is ingegaan: 4 maart 2009 (4 weken van tevoren),
  Kind is geboren op: 18 maart 2009.
  Werkneemster heeft maar 2 weken en 1 dag zwangerschapsverlof genoten en heeft dus nog recht op 13 weken en 6 dagen bevallingsverlof. Betrokkene dient 24 juni 2009 weer te beginnen (tenzij het vakantie is).

  Vermoedelijke bevallingsdatum: 13 maart 2009.
  Zwangerschapsverlof zou ingaan m.i.v. 14 februari 2009 (4 weken van tevoren).
  Kind is geboren op 7 februari 2009.
  Werkneemster heeft nog geen zwangerschapsverlof genoten en heeft dus nog recht op 16 weken verlof. Betrokkene dient 31 mei 2009 weer te beginnen.

  Baby wordt later geboren:
  Vermoedelijke bevallingsdatum: 27 maart 2009.
  Zwangerschapsverlof is ingegaan op 28 februari 2009 (4 weken van tevoren).
  Kind is geboren op 10 april 2009.
  Werkneemster heeft recht op 10 weken bevallingsverlof en 2 weken extra. Het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt in dit geval 18 weken. Betrokkene dient 4 juli weer te beginnen.

  Vermoedelijke bevallingsdatum: 27 maart 2009.
  Zwangerschapsverlof is ingegaan op 14 februari 2009 (6 weken van tevoren).
  Kind is geboren op 10 april 2009.
  Werkneemster heeft recht op 10 weken bevallingsverlof. Het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt ook in dit geval 18 weken. Betrokkene dient 20 juni 2009 weer te beginnen.

  Vermoedelijke bevallingsdatum : 27 maart 2009.
  Zwangerschapsverlof zou ingaan op 28 februari 2009 (4 weken van tevoren).
  Werkneemster wordt 14 februari 2009 ziek (6 weken van tevoren).
  Het zwangerschapsverlof gaat nu per 14 februari 2009 in.
  Kind is geboren op 10 april 2009.
  Werkneemster heeft recht op 10 weken bevallingsverlof. Betrokkene dient 20 juni 2009 weer te beginnen.

 • Hoe ziet de compensatie van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van een vrouwelijke werknemer, behorend tot de functiecategorieën directie, o.p. en o.o.p. met lesgebonden en/of behandeltaken er uit?

  Het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de vrouwelijke werknemer, behorend tot de functiecategorieën directie, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden en/of behandeltaken, dat samenvalt met de verlofperiode van de zomervakantie, zoals deze wordt vastgesteld in de Regeling spreiding zomervakanties van het ministerie van OCW, wordt voor maximaal drie weken gecompenseerd. Dit compensatieverlof wordt aansluitend op het zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan wel de zomervakantie genoten, tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen. Dit is bepaald in artikel 8.2, lid 6, CAO PO.Duurt de zomervakantie t/m 16 augustus 2009 (regio noord), dan wordt 3 weken gecompenseerd.De wijze waarop de compensatie (in dagen of weken) plaatsvindt, is vrij. Hierover is in de CAO niets bepaald. De wijze waarop het compensatieverlof dient te worden berekend is het meest zuivere als je uitgaat van het aantal werkdagen.Voorbeeld:Het bevallingsverlof eindigt op 11 augustus 2009. De werknemer heeft recht op 3 weken compensatie van de zomervakantie. Vanaf de eerste schooldag (17 augustus) heeft zij recht op nog 3 weken compensatie.Voor deze compensatie kan een vervanger (of dezelfde vervanger) benoemd of aangesteld worden, die gedeclareerd kan worden bij het Vervangingsfonds.Het zwangerschapsverlof gaat in op 24 juni 2009 (4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum). De bevalling vindt plaats op 21 juli 2009. Deze werkneemster heeft recht op bevallingsverlof tot 14 oktober 2009. Daarnaast heeft betrokkene recht op 3 weken compensatie van de zomervakantie. Doordat er herfstvakantie is van 26 oktober t/m 30 oktober 2009, hoeft deze werknemer 11 november 2009 weer te beginnen. De periode van de herfstvakantie wordt gecompenseerd.

 • Waar is het zwangerschaps- en bevallingsverlof geregeld?

  In het Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA) staat in artikel 9 het volgende:

  1. De vrouwelijke betrokkene heeft in verband met haar bevalling aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof.
  2. Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof, bedoeld in het eerste lid, heeft de vrouwelijke betrokkene aanspraak op haar volle bezoldiging.
  3. Indien aan de vrouwelijke betrokkene een uitkering op grond van Hoofdstuk 3, afdeling 2 van de Wet Arbeid en Zorg is toegekend, wordt het bedrag van die uitkering in mindering gebracht op het bedrag, waarop zij ingevolge het tweede lid recht heeft.
  4. Indien de vrouwelijke betrokkene recht heeft op een uitkering als bedoeld in het derde lid, maar deze uitkering als gevolg van het achterwege laten van een aanvraag daartoe door de vrouwelijke betrokkene niet wordt toegekend, wordt deze uitkering voor de toepassing van het derde lid geacht toch te zijn genoten.
  5. De betrokkene doet tenminste vier weken voor de dag waarop de bevalling over zes weken is te verwachten aan het bevoegd gezag mededeling van de datum van ingang van het zwangerschapsverlof.

  Voorts staat in artikel 3.1 van de Wet arbeid en zorg (Wet van 16 november 2001, staatsblad 567) het volgende:

  1. De vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar bevalling recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof.

  2. Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling, zoals aangegeven in een aan de werkgever overgelegde schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige, tot en met de dag van de bevalling. Het zwangerschapsverlof gaat in uiterlijk vier weken voor de dag na de vermoedelijke datum van bevalling.

  3. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien achtereengesloten weken of zoveel meer als het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof minder dan zes weken heeft bedragen.

  4. Voor de toepassing van het derde lid worden dagen waarover de vrouwelijke werknemer op grond van artikel 29a, tweede lid, van de Ziektewet ziekengeld heeft genoten in de periode dat zij recht heeft op zwangerschapsverlof, maar dat verlof nog niet is ingegaan, aangemerkt als dagen waarover zij zwangerschapsverlof heeft genoten.”
   

  De meldingsplicht staat in het eerste lid van artikel 3.3, t.w.:

  “De vrouwelijke werknemer meldt aan de werkgever:

  a. de dag met ingang waarvan zij het zwangerschapsverlof opneemt uiterlijk drie weken voor die dag;

  b. haar bevalling uiterlijk op de tweede dag volgend op die van de bevalling.

  Let wel het gaat hier over de meldingsplicht, niet over het met zwangerschapsverlof gaan.”

  Er is een discrepantie tussen de vier weken genoemd in artikel 9 lid 5 BZA en de drie weken genoemd in artikel 3:3 onder a van de Wet arbeid en zorg. Wij nemen aan dat het BZA in dezen aan de Wet arbeid en zorg aangepast zal gaan worden.

 • Wanneer kan het geblokkeerde spaarloon wel opgenomen worden?

  Voor een beperkt aantal bestedingsdoelen mag het geblokkeerde spaarloon opgenomen worden. Deze doelen moeten dan wel in het contract dat de werkgever met de spaarinstelling is aangegaan, genoemd zijn. Het spaarloon kon al gedeblokkeerd worden voor:
  – aankoop eigen huis;
  – bepaalde verzekeringspremies;
  – onbetaald verlof;
  – start van een eigen onderneming;
  – studiekosten;
  – kosten kinderopvang;
  – kosten procedure Erkenning verworven competenties (EVC-procedure).
  Spaargelden die in verband met toegestane bestedingen worden opgenomen genieten toch de fiscale faciliteiten. Dit betekent dat het spaarloon belastingvrij blijft. Als voorwaarde geldt hier wel dat de opname moet plaatsvinden binnen zes maanden nadat de betreffende besteding heeft plaatsgevonden.

 • Kan een deelnemer aan de spaarloonregeling alsnog gaan deelnemen aan de levensloopregeling?

  Een werknemer dient eenmaal per jaar een keuze te maken. Ieder jaar kan men dus kiezen of men wil sparen via de spaarloonregeling of wil sparen via de levensloopregeling. In één kalenderjaar kan men dus maar deelnemen aan één regeling.

 • Welk bedrag kan gespaard worden?

  In 2009 kan maximaal EUR 613,00 gespaard worden. Het is mogelijk het jaarbedrag over het jaar verdeeld te sparen, bijvoorbeeld maandelijks 1/12 (EUR 51,08), of om het jaarbedrag in één keer te sparen, bijvoorbeeld bij de uitbetaling van het vakantiegeld.

 • Wat houdt de spaarloonregeling in?

  Personeelsleden in het onderwijs kunnen deelnemen aan de spaarloonregeling.
  Met deze spaarloonregeling kan de werknemer belastingvrij een deel van zijn brutoloon sparen. Als het bevoegd gezag een contract afgesloten heeft met een bankinstelling moet het personeel vallend onder dit bevoegd gezag bij deze instelling sparen. Het bevoegd gezag beschikt dan over aanmeldingsformulieren voor deelname aan de regeling.
  Daarbij moeten de volgende voorwaarden in acht genomen worden.
  – De regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd.
  – Deelname aan de regeling moet openstaan voor tenminste driekwart van de werknemers.
  – Deelname aan de regeling moet vrijwillig zijn.
  – De gespaarde bedragen moeten op een bijzondere spaarrekening worden gestort. Deze spaarrekening moet op naam van de werknemer staan.
  Er mogen geen andere bedragen op gestort worden.
  – De gespaarde bedragen moeten in de regel tenminste vier jaar op de spaarrekening blijven staan.

  Heeft het bevoegd gezag geen contract afgesloten, dan vraagt betrokkene bij een spaarinstelling naar keuze een speciale spaarloonrekening aan. Hij verzoekt het bevoegd gezag vervolgens (maandelijks) een bedrag op zijn salaris in te houden en dit over te maken op de opgegeven spaarloonrekening.

 • Hoe zit het met het zwangerschapsverlof en vakantieverlof van de vrouwelijke werknemer, behorend tot het onderwijsondersteunend personeel zonder lesgevende en/of behandeltaken?

  Bij het vrouwelijk onderwijsondersteunend personeel  zonder lesgebonden taken van zowel openbaar- als bijzonder primair onderwijs wordt het vakantieverlof tijdens het zwangerschapsverlof opgeschort. Zie hiervoor artikel 8.6 van de CAO POHet niet genoten vakantieverlof kan op later tijdstip worden opgenomen en vervangen worden. Dit kan gedeclareerd worden bij het Vervangingsfonds. 

 • Wat houdt de spaarloonregeling in?

  Personeelsleden in het onderwijs kunnen deelnemen aan de spaarloonregeling.Met deze spaarloonregeling kan de werknemer belastingvrij een deel van zijn brutoloon sparen. Als het bevoegd gezag een contract afgesloten heeft met een bankinstelling moet het personeel vallend onder dit bevoegd gezag bij deze instelling sparen. Het bevoegd gezag beschikt dan over aanmeldingsformulieren voor deelname aan de regeling.Daarbij moeten de volgende voorwaarden in acht genomen worden.- De regeling moet schriftelijk zijn vastgelegd.- Deelname aan de regeling moet openstaan voor tenminste driekwart van de werknemers.- Deelname aan de regeling moet vrijwillig zijn.- De gespaarde bedragen moeten op een bijzondere spaarrekening worden gestort. Deze    spaarrekening moet op naam van de werknemer staan.Er mogen geen andere bedragen op gestort worden.- De gespaarde bedragen moeten in de regel tenminste vier jaar op de spaarrekening blijven staan.Heeft het bevoegd gezag geen contract afgesloten, dan vraagt betrokkene bij een spaarinstelling naar keuze een speciale spaarloonrekening aan. Hij verzoekt het bevoegd gezag vervolgens (maandelijks) een bedrag op zijn salaris in te houden en dit over te maken op de opgegeven spaarloonrekening.

 • Per 1 augustus gaat de werkgever fuseren. Mag na de fusiedatum bij de nieuwe werkgever doorgespaard worden?

  Dit mag niet. De regeling stelt nadrukkelijk dat wanneer men in de loop van het jaar van werkgever verandert, men moet wachten met deelname aan de spaarloonregeling tot 1 januari volgend op het jaar van indiensttreding. De bij de fusie betrokken personeelsleden kunnen bij hun oude werkgever hun spaarloon volstorten vóór de fusiedatum.

 • Welk bedrag kan gespaard worden?

  In 2009 kan maximaal € 613,00 gespaard worden. Het is mogelijk het jaarbedrag over het jaar verdeeld te sparen, bijvoorbeeld maandelijks 1/12 (€ 51,08), of om het jaarbedrag in één keer te sparen, bijvoorbeeld bij de uitbetaling van het vakantiegeld.

 • Betrokkene neemt deel aan de spaarloonregeling met een maandelijkse inhouding van € 51,08. Hij gaat per 1-8-2008 naar een andere werkgever. Mag hij hier doorgaan met sparen?

  Betrokkene mag bij de nieuwe werkgever niet meteen gaan sparen, hij was bij deze werkgever namelijk niet op 1 januari 2008 in dienst. Betrokkene kan met ingang van 1 januari 2009 bij de nieuwe werkgever deel gaan nemen aan de spaarloonregeling.Betrokkene spaart tot 1 augustus 2008 gedurende 7 maanden, in totaal € 357,56. Om toch te komen tot het maximale bedrag, kan hij bij oude werkgever zijn spaarloon over 2008 volstorten door in de maand juli € 255,44 extra te storten.

 • Wanneer kan het geblokkeerde spaarloon wel opgenomen worden?

  Voor een beperkt aantal bestedingsdoelen mag het geblokkeerde spaarloon opgenomen worden. Deze doelen moeten dan wel in het contract dat de werkgever met de spaarinstelling is aangegaan, genoemd zijn. Het spaarloon kon al gedeblokkeerd worden voor:- aankoop eigen huis;- bepaalde verzekeringspremies;- onbetaald verlof;- start van een eigen onderneming;- studiekosten;- kosten kinderopvang;- kosten procedure Erkenning verworven competenties (EVC-procedure).Spaargelden die in verband met toegestane bestedingen worden opgenomen genieten toch de fiscale faciliteiten. Dit betekent dat het spaarloon belastingvrij blijft. Als voorwaarde geldt hier wel dat de opname moet plaatsvinden binnen zes maanden nadat de betreffende besteding heeft plaatsgevonden.

 • Kan een deelnemer aan de spaarloonregeling alsnog gaan deelnemen aan de levensloopregeling?

  Een werknemer dient eenmaal per jaar een keuze te maken. Ieder jaar kan men dus kiezen of men wil sparen via de spaarloonregeling of wil sparen via de levensloopregeling. In één kalenderjaar kan men dus maar deelnemen aan één regeling.

 • Voor welke opleidingen kan een leraar subsidie aanvragen? 

  bachelor- of masteropleidingen voor leraren in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de educatie gericht op het voldoen aan andere bekwaamheidseisen dan het getuigschrift, bedoeld in art. 7a.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek of een bewijs van bekwaamheid tot het geven van onderwijs als bedoeld in art. XI, eerste lid, van de Wet op de beroepen in het onderwijs;bachelor- of masteropleidingen waarmee een leraar een voor zijn vak relevante graad kan behalen;korte opleidingen, niet zijnde een bachelor- of masteropleiding, als deze opleidingen:gericht zijn op het verwerven van extra bekwaamheden voor het beroep van leraar;een minimale studielast kennen van 200 uren, waarvan tenminste 40 contacturen;korter duren dan 1 jaar;worden afgesloten met een bewijs van deelname; enniet zijn te kwalificeren als opleidingen die gericht zijn op het verkrijgen van een bevoegdheid bewegingsonderwijs; ofopleidingen die gericht zijn op het wegwerken van deficiënties met als doel toelating tot een masteropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs, mits de opleiding:is vormgegeven als bacheloropleiding binnen het wetenschappelijk onderwijs;niet leidt tot de graad Bachelor binnen het wetenschappen onderwijs; enminimaal 30 studiepunten omvat. Een combinatie van opleidingen onder a en d of b en d zijn ook mogelijk.Voor studieverlof komen alleen de opleidingen in aanmerking, genoemd onder a, b of d of een combinatie van a en d of b en d. De opleiding moet wel geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO, via de website:IB-Groep Voor korte opleidingen krijgt men geen studieverlof.

 • Kan een werknemer het ouderschapsverlof opschorten, als dit al loopt?

  Ja, het ouderschapsverlof kan bij ziekte opgeschort worden. De werknemer dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in bij de werkgever. De werkgever dient hiermee in te stemmen, tenzij gewichtige redenen zich hiertegen verzetten. Nadat de werknemer hersteld is, kan het ouderschapsverlof weer doorlopen.

 • Hoe ziet de nieuwe regeling Lerarenbeurs eruit?

  Op 11 mei 2009 is een nieuwe regeling lerarenbeurs in werking getreden. Aanvragen hiervoor kunnen ingediend worden tot 17 juni a.s.In deze regeling hoeft de leraar die een meerjarige opleiding volgt, niet meer jaarlijks aan te tonen dat hij 30 ECTS heeft behaald. Hiervoor in de plaats wordt aan het eind van de toegestane studieperiode vastgesteld hoeveel studiepunten zijn behaald. De toegestane studieperiode is het aantal jaren dat men subsidie ontvangt ( maximaal 3 jaar, waarbij één jaar staat voor 30 ECTS) plus een uitloopperiode van 3 jaar (dit was 2 jaar). Een leraar, die een 3-jarige opleiding volgt, krijgt dus maximaal 6 jaar de tijd om de studie af te ronden. Als een leraar in de toegestane studieperiode het aantal punten waarvoor hij subsidie heeft ontvangen behaald heeft, hoeft hij niets terug te betalen. Al hij niet het aantal punten heeft gehaald waarvoor hij subsidie heeft ontvangen, moet hij terugbetalen. Daarbij wordt voor iedere 30 ECTS die zijn behaald één jaar op de terugbetalingsverplichting in mindering gebracht.

 • Wanneer dient een werknemer het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen?

  De werknemer die binnen een jaar nadat hij ouderschapsverlof heeft opgenomen, ontslag neemt of wegens plichtsverzuim wordt ontslagen dient het salaris, dat hij heeft ontvangen tijdens het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen.Ook dient een werknemer terug te betalen, indien de betrekkingsomvang binnen een jaar na afloop van het ouderschapsverlof wordt verkleind tot de helft of minder van de betrekkingsomvang op de ingangsdatum van het verlof.De werknemer is dan verplicht om over de uren die ingeleverd zijn, het betaalde ouderschapsverlof terug te betalen.Voorbeeld:Leraar met een werktijdfactor 1, levert 9 maanden na het genoten ouderschapsverlof in en gaat terug naar een werktijdfactor van 0,4.Deze werknemer zou dus maar recht hebben gehad op 0,4 x 415 uur= 166 uur.0,6 x 415 uur= 249 uur moet dus terugbetaald worden.Geen terugbetalingsverplichting ontstaat indien de werknemer ontslag neemt, omdat hij een betrekking aanvaardt binnen de sector VO.

 • Wat is de aanvraagtermijn voor subsidie?

  De aanvraagtermijn voor de subsidie is:

  • voor studiejaar 2009-2010 van 11 mei tot en met 17 juni 2009;
  • voor studiejaar 2010-2011 van 1 april 2010 tot en met 13 mei 2010
  • voor studiejaar 2011-2012 van 1 april 2011 tot en met 13 mei 2011.

  Er bestaat een mogelijkheid dat de minister een extra aanvraagtermijn openstelt, als het subsidieplafond in een studiejaar niet volledig is uitgeput.Als er een meerjarige opleiding wordt gevolgd, hoeft alleen maar het eerste jaar een aanvraag ingediend te worden. Daarna wordt de beurs automatisch verlengd.

 • Moet het betaalde ouderschapsverlof aansluitend op het onbetaalde ouderschapsverlof opgenomen worden?

  In principe moet bij gecombineerd verlof dit aansluitend opgenomen worden, tenzij zulks in redelijkheid niet van de werknemer kan worden verlangd.

 • Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft een werknemer recht?

  Een werknemer heeft recht op 415 uur betaald ouderschapsverlof, of wel een kwart van de normjaartaak. De werknemer krijgt voor de uren van het betaald ouderschapsverlof 55% salaris doorbetaald. Het betaalde ouderschapsverlof kan aangevuld worden met nog 415 uur onbetaald ouderschapsverlof. Hierover ontvangt de werknemer geen salaris. De betaling van de pensioenbijdrage door de werkgever en werknemer heeft plaats alsof er geen (on)betaald verlof wordt genoten.