CAO PO 2018-2019

Nieuws

Al het nieuws over cao po 2018-2019

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de huidige salarisschalen voor het primair onderwijs?

  In verband met de verhoging van het minimumloon zijn de salaristabellen met ingang van 1 juli 2019 aangepast.

  Deze salaristabellen kunt u hieronder downloaden.

  Downloads

 • Wat zijn de salarisschalen voor het primair onderwijs per 1 januari 2018?

  De salaristabellen die gelden vanaf 1 januari 2018 kunt u hieronder downloaden.

  Downloads

 • Hoe staat het met het werkverdelingsplan?

  Op 1 augustus 2019 is het werkverdelingsplan van kracht. Dat is in de CAO PO 2018-2019 (versie maart 2019) vastgelegd.

  De AVS heeft voor schoolleiders een handreiking werkverdelingsplan gemaakt. De handreiking biedt informatie over de cao-artikelen en geeft stap voor stap weer hoe te komen tot een werkverdelingsplan voor de school. In de handreiking is een voorbeeld werkverdelingsplan opgenomen, een jaarkalender voor schooljaar 2019/2020 en een advies voor het creëren van draagvlak in het team.

  De vakbonden – waaronder de AVS – en de PO-Raad hebben tevens een infographic laten ontwikkelen door het Arbeidsmarktplatform PO. De infographic geeft aan op welke manier de gesprekken over de werkverdeling gevoerd moeten worden. Het schematisch overzicht kan gebruikt worden bij het invullen van de afspraken. Uitgangspunt hierbij is de dialoog op school. In acht stappen kunnen schoolbestuur, schoolleider en team afspraken maken over de verdeling van het werk. Lees meer in het artikel “Eerste aanzet werkverdelingsplan via infographic“.

  Downloads

 • Werkverdelingsplan en de positie van de schoolleider: hoe zit dat?

  Schoolbesturen en scholen moeten uiterlijk op 1 augustus 2019 het werkverdelingsplan voor schooljaar 2019/2020 gereed en besproken hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet op de school. In de CAO PO 2018-2019 is aangegeven dat de werkgever een aantal stappen moet hebben gezet om te komen tot het werkverdelingsplan. Maar wat betekent dat voor de positie van de schoolleider?

  De werkverdeling vindt plaats binnen de kaders van het meerjarenformatiebeleid en het bestuursformatieplan. Deze worden door het schoolbestuur opgesteld. Vervolgens zal de werkverdeling op schoolniveau invulling moeten krijgen. Wettelijk is dit een werkgeversverantwoordelijkheid. De schoolleider zal in de praktijk echter vrijwel altijd degene zijn die namens de werkgever de schakel vormt tussen team en bestuur. Dit mandaat is vastgelegd in het managementstatuut. De schoolleider zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt, zodat het team (directie, leerkrachten en ondersteunend personeel) besluiten kan nemen. Onder het team wordt immers verstaan: alle werknemers binnen de school. Hoe de besluitvorming tot stand komt, is onderwerp van gesprek binnen het team. Communicatie en draagvlak zijn dan ook essentieel hierin.

  In het werkverdelingsplan wordt opgenomen:

  • De verdeling van de te geven lessen/groepen over de leraren
  • De verhouding tussen lesgevende taken en overige taken
  • De tijd voor vóór- en nawerk
  • Welke taken het team doet (binnen de gestelde kaders)
  • De tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel
  • De pauzes
  • De aanwezigheid op school
  • De besteding van de werkdrukmiddelen
  • De kaders van vervangingsbeleid bij de werkgever (indien van toepassing)

  In de praktijk zijn de onderdelen van het werkverdelingsplan veelal beschikbaar vanuit (niet gewijzigde) wet- en regelgeving. De nadruk ligt met name op het voeren van het goede gesprek met elkaar. De schoolleider heeft daarin een cruciale rol.

 • Kan er nog gebruik gemaakt worden van de levensloopregeling?

  In artikel 8.24 CAO PO 2018 – 2019 is het volgende over de levensloopregeling opgenomen.

  1. Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling vervallen en geldt de overgangsregeling levensloopregeling.
   De werknemer die onder de overgangsregeling levensloopregeling valt, kan gebruik blijven maken van de levensloopregeling, zoals bedoeld in de Wet op de loonbelasting 1964, hoofdstuk IIC en de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Stb. 2005, 115).
  2. Voor het primair onderwijs wordt de regeling uitgevoerd conform het uitvoerings-reglement levensloopregeling primair onderwijs, zoals vermeld in bijlage X van de cao.
  3. De uitkering van 0,8% van het salaris, de uitlooptoeslag en het schaaluitloopbedrag, ten behoeve van levensloop wordt maandelijks door de werkgever aan de werknemer uitgekeerd.

  Voor de fiscale gevolgen wordt verwezen naar https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HL/thema_s-levensloopregeling.html

 • Wat is er geregeld over de fietsprivéregeling?

  In artikel 8.7 CAO PO 2018 – 2019 is bepaald dat de werkgever de werknemer in de gelegenheid stelt deel te nemen aan een fietsprivéregeling.

  De fietsprivéregeling kan onder de werkkostenregeling vallen. Binnen de werkkostenregeling vervallen de normen van de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen voor de aanschafprijs (€ 749 per fiets) en voor vergoedingen die direct met de fiets samenhangen (€ 82 per kalenderjaar). Eventueel kan een duurdere fiets met hulpmotor of een elektrische scooter vergoed of verstrekt worden zonder aanvullende eisen. Wel geldt de gebruikelijkheidstoets.

  De werkgever mag nu dus zelf bepalen welk bedrag hij maximaal laat verrekenen. Hierbij is hij wel gebonden aan de forfaitaire ruimte. De forfaitaire ruimte bestaat  Deze ruimte is 1.2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie,. Dat is dus 1.2% van alle brutolonen uit de gehele organisatie bij elkaar opgeteld.

 • Hoe zit het met de graden in de familiebanden?

  Graden van de familiebanden zijn van toepassing bij het bepalen van verlofdagen buitengewoon verlof, artikel 8.7 lid 1 CAO PO 2018 – 2019. 
  Er is onderscheid tussen bloedverwantschap en aanverwantschap.

  Bloedverwantschap ontstaat door:

  • geboorte;
  • afstamming van dezelfde voorvader;
  • erkenning;
  • gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
  • adoptie.

  Eerste graad Tweede graad Derde graad Vierde graad
  (adoptie)ouders Grootouders Overgrootouders betovergrootouders
  (adoptie)kinderen Kleinkinderen Achterkleinkinderen  
    Broers en zusters Neven en nichten (kinderen van broers of zussen)  
      Ooms en tantes (broers of zussen van de ouders)  

  Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  Aanverwantschap vervalt niet na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

  Er ontstaat geen aanverwantschap door het sluiten van een samenlevingscontract.

  Eerste graad Tweede graad Derde graad Vierde graad
  (adoptie)ouders partner Grootouders partner Overgrootouders partner Betovergrootouders partners
  (adoptie)kinderen partner Kleinkinderen partner Achterkleinkinderen partner Achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) partner
  Partner (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter) Broers en zusters partner Neven en nichten partner(kinderen van broers of zussen) Neven en nichten (kinderen van broers of zussen) partner
      Ooms en tantes partners (broers of zussen van de ouders) Oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) partner

 • Hoe pas je de afspraken over duurzame inzetbaarheid uit de CAO PO toe?
  De afgelopen periode kreeg de AVS Helpdesk veel vragen over de toepassing van de afspraken over duurzame inzetbaarheid uit de CAO PO. Hoe kun je die 40 uur bijvoorbeeld inzetten en invullen? Werknemers weten dat niet altijd precies.
   
  Iedere werknemer heeft recht op 40 uur duurzame inzetbaarheid bij werktijdfactor 1. In artikel 8A.4 staat een opsomming waaraan deze uren besteed kunnen worden. Het initiatief voor het invullen van deze uren ligt bij de werknemer. Die bespreekt de inzet met de werkgever. De uitvoering wordt meegenomen in de jaarplanning. De uren duurzame inzetbaarheid maken onderdeel uit van de jaartaak van 1.659 uur. Dat betekent dat de invulling ervan ook binnen de jaartaak plaatsvindt.
   
  Er is een aanvullende regeling (bijzonder budget) voor werknemers van 57 jaar en ouder. Zij hebben recht op 130 uur extra (artikel 8A.7). Deze uren kunnen ook ingezet worden voor de onderwerpen genoemd in artikel 8A.4. Ze maken eveneens onderdeel uit van de jaartaak. Een werknemer kan de uren ook inzetten als verlof of opsparen (zie 8A.8).
   
  De uren duurzame inzetbaarheid die een werknemer niet aan verlof besteedt, worden in overleg met de schoolleider ingezet. Bijvoorbeeld als een leerkracht coaching wil, op andere scholen wil kijken of zich wil oriënteren op mobiliteit of overplaatsing, dan moet daar in de werktijd van die leraar ruimte voor worden gemaakt.
   
  Een andere overweging is de overige taken te verminderen met de uren duurzame inzetbaarheid. Een en ander is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.
   
  De uren voor duurzame inzetbaarheid moeten passen in het schoolbeleid, de inzet van het personeel en de taakverdeling binnen de school. De vastgestelde jaarplanning van de school is hierbij van belang. In goed overleg moet je er samen uit kunnen komen.
   
  De AVS Helpdesk adviseert om iedere nieuwe werknemer in deeltijd een werktijdfactor te geven die recht doet aan tijd voor de groep (lestijd) en tijd voor overige taken waaronder duurzame inzetbaarheid. Dus 0,225, 0,425, 0,625 of 0,825. Iedere individu kan de invulling regelen naar eigen inzicht en er hoeft alleen verantwoording achteraf plaats te vinden. Er is dan ook tijd voor bijvoorbeeld individuele professionalisering.
 • Waar kan ik de definitieve teksten van de CAO PO 2018-2019 inzien?

  Op 2 juli 2018 is de cao ondertekend door de sociale partners, waaronder de AVS. In verband met de wijzigingen van Hoofdstuk 2 en artikel 6.1 per 1 augustus 2019 is de CAO PO 2018 – 2019 aangepast. De aangepaste versie per 1 maart 2019 is als pdf downloadbaar.
  AVS-leden en andere belangstellenden kunnen de CAO PO 2018-2019 ook in boekvorm (paperback) bestellen via de website van de AVS. Ook zijn de salaristabellen als een aparte uitgave verkrijgbaar bij de AVS.

  Downloads

 • Wat staat er in het cao-akkoord 2018?

  Op 2 juli 2018 heeft de ondertekening van het Cao-akkoord plaatsgevonden. Het akkoord is hieronder te downloaden.

  Downloads

 • Hoe zit het met de verdiscontering van de bindingstoelage?

  De bindingstoelage is verdisconteerd voor een grotere groep medewerkers binnen de directie-schalen en OOP-9 schaal, dan voor alleen diegene die er op basis van artikel 6.14 recht op hadden. Op sectorniveau is het effect op de loonkosten hiervan te verwaarlozen.

 • Is er al meer bekend over de wijzigingen, die aangebracht worden in de CAO PO 2018 – 2019?

  Per 1 augustus 2019 treedt het nieuwe Hoofdstuk 2, nu nog Bijlage XXI, van de CAO PO 2018 – 2019, in werking. Dit hoofdstuk heeft betrekking op het werkverdelingsplan en vervangt het huidige Hoofdstuk 2.
  Ook is de tekst van artikel 6.1 gewijzigd. Ook deze treedt officieel op 1 augustus 2019 in werking.
  De tekst van de CAO PO 2018 – 2019 is aangepast en aangemeld bij het ministerie van SZW, zodat deze per 1 augustus 2019 van kracht is.

  Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van een nieuwe, maar aangepaste CAO PO 2018 – 2019. Ondanks het feit dat de looptijd was vastgesteld tot 1 maart 2019 loopt deze cao door de aanmelding bij SZW door.

  Downloads

 • Gaat een IB-er in een LA of een LB schaal over naar de L10 of L11-schaal per 1 september 2018?

  IB’ers en vergelijkbare begeleiders (ook zij die momenteel feitelijk niet lesgeven) die op dit moment in een L-schaal (LA-, LB- of LC-functie)  zitten, zullen per 1 september 2018 conform de in de cao beschreven systematiek worden overgeschaald naar de nieuwe L-schaal (L10, L11 of L12). Zij ontvangen in oktober een eenmalige uitkering van 42% van het maandsalaris van september.

 • Hoe zien de functiebeschrijvingen van de leraren er per 1 september 2018 uit?

  In het onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt over de nieuwe functiebeschrijvingen voor de salarisschalen L10, L11 en L12. Deze functiebeschrijvingen treden op 1 september 2018 in werking. De oude normfuncties en alle eerdere voorbeeldfuncties van leraren komen per 1 september 2018 te vervallen.

  Op 1 oktober 2018 zijn de functiebeschrijvingen van de functiereeks leraren (L-schalen) definitief vastgesteld. De functiebeschrijvingen zijn als pdf downloadbaar.

  Downloads

 • Wat is er bepaald in het onderhandelaarsakkoord van 6 juni 2018?
  In het onderhandelaarsakkoord zijn bepalingen opgenomen over tijd en werkverdeling, arbeidsovereenkomst, functie en functiewaardering en salaris en arbeidsduur.

  Downloads

 • Hoe zien de salaristabellen er per 1 september 2018, 1 januari 2019 en 1 januari 2020 er uit?

  In het onderhandelaarsakkoord van 6 juni 2018 zijn de salaristabellen voor genoemde datums vastgesteld.

  Downloads