CAO PO 2016-2017

Nieuws

Al het nieuws over cao po 2016-2017

Veelgestelde vragen

 • Hoe zit het met het vakantieverlof bij zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en ziekte?

  In de CAO PO 2016–2017 is bepaald dat iedere werknemer recht heeft op 428 uur vakantieverlof per jaar (artikel 8.1.lid 1). Voor deeltijders geldt dit naar rato van de omvang van het dienstverband. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het ouderschapsverlof bouwen werknemers vakantie-uren op. De opbouw van het vakantieverlof vindt plaats van 1 oktober tot 1 oktober (artikel 8.1 lid 2a.). Het vakantieverlof dat niet gebruikt is in een jaar wordt meegenomen naar het volgende jaar.
  Als een werknemer in een jaar 160 uren vakantieverlof heeft genoten, is het wettelijk minimum bereikt. Als een werknemer door ziekte minder dan 160 uren vakantieverlof heeft gehad, heeft hij of zij recht op (het restant) van het wettelijk minimum (artikel 8.1 lid 3 en 4).

 • Hoe is het zorgverlof geregeld in de CAO PO 2016-2017?

  Voor het zorgverlof wordt in de CAO PO 2016-2017 aangesloten bij de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Hierdoor is het bepaalde in artikel 8.7 onder i van voorgaande cao’s aangepast aan de nieuwe situatie. Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden. De werknemer heeft recht op een maximaal aantal uren zorgverlof per 12 maanden.
  Een werknemer die werkt en tegelijk voor een zieke vriend of bekende zorgt, heeft voortaan ook recht op zorgverlof. Voorheen konden mantelzorgers alleen zorgverlof opnemen voor een zieke partner, kind of ouder.
  Er is ook meer duidelijk over de toepassing van artikel 8.8. Dat artikel is ruimer dan de WAZO-toepassing en geldt ook voor de gevallen waarin de werknemer aanwezig wenst te zijn bij het huwelijk of de promotie van een goede vriend(in). Genoemde verlofvormen vallen onder betaald verlof.
  Verder bestaat ook het recht op langdurend zorgverlof. De werknemer heeft recht op dit verlof voor een persoon die levensbedreigend ziek is, of voor de noodzakelijke verzorging van een persoon die ziek of hulpbehoevend is. Dit verlof is zonder behoud van bezoldiging. Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste zes keer de arbeidsduur per week. Aan dit verlof zijn voorwaarden verbonden.
  Tot slot is het mogelijk om op grond van de regeling duurzame inzetbaarheid extra zorgverlof (artikel 8A.7 lid 2) aan te vragen.